Sčitujeme a odčitujeme

Milan Pokorný, Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta

Slovné úlohy

Milan Pokorný, Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta

Slovo na úvod

Vitajte v kurze Sčitujeme a odčitujeme!

Realizácia projektu INFOVEK Slovensko a ďalších projektov zabezpečila nevyhnutné počítačové vybavenie škôl výpočtovou technikou. V tomto trende pokračuje aj projekt DIGIPEDIA, čo je dôkazom toho, že využívanie moderných technológií vo vzdelávaní patrí medzi priority.

Je však stále potrebné vytvárať nové kvalitné elektronické výučbové materiály, keďže stále pociťujeme ich veľký nedostatok. Veríme, že aj tento kurz bude malým príspevkom na zlepšenie podmienok v tejto oblasti a stane sa vhodnou pomôckou pri efektívnom vyučovaní matematiky na prvom stupni základných škôl.

Kurz Sčitujeme a odčitujeme patrí do oblasti matematiky. Je efektívne využiteľný ako doplnkový študijný materiál najmä v prvom a druhom ročníku základnej školy.

Cieľom kurzu nie je nahradiť učebnicu ani osobnosť učiteľa, ale poskytnúť učiteľom a žiakom interaktívny multimediálny výučbový materiál, ktorým sa dá zatraktívniť a obohatiť klasická forma precvičovania sčítania a odčítania. Kurz sa usiluje naplno využiť silné stránky elektronických vzdelávacích materiálov, ktoré nie je možné dosiahnuť klasickými tlačenými učebnými textami. Preto pozostáva z interaktívnych cvičení na samostatné aktívne precvičovanie sčítania a odčítania.

V každom kurze sa objavia nejaké chyby. Mnohé sme už odstránili, ale určite nie všetky. Prosíme preto používateľov, aby svoje pripomienky a názory poslali na adresu autora.

Čím sa tento kurz odlišuje?

Kurz Sčitujeme a odčitujeme sa usiluje využiť možnosti, ktoré nám do vzdelávacieho procesu prináša použitie moderných informačných a komunikačných technológií, čomu je prispôsobené spracovanie kurzu aj jeho obsah. Od tlačených učebných textov ho najviac odlišuje interaktivita programov, na ktorých sa dá precvičiť sčítanie a odčítanie. Úlohy sú rozdelené podľa jednotlivých typov. Tieto interaktívne programy nútia žiaka aktívne pristupovať ku vzdelávaniu, nielen odpisovať riešenie spolužiaka z tabule.

Výučbové ciele kurzu

 1. Naučiť žiaka sčítať dve čísla v obore do 20 bez prechodu cez desiatku.
 2. Naučiť žiaka sčítať dve čísla v obore do 20 s prechodom cez desiatku.
 3. Naučiť žiaka odčítať dve čísla v obore do 20 bez prechodu cez desiatku.
 4. Naučiť žiaka odčítať dve čísla v obore do 20 s prechodom cez desiatku.
 5. Naučiť žiaka sčítať dve čísla v obore do 100 bez prechodu cez desiatku.
 6. Naučiť žiaka sčítať dve čísla v obore do 100 s prechodom cez desiatku.
 7. Naučiť žiaka odčítať dve čísla v obore do 100 bez prechodu cez desiatku.
 8. Naučiť žiaka odčítať dve čísla v obore do 100 s prechodom cez desiatku.

Požiadavky na vstupné vedomosti žiaka

 1. Poznať číslice.
 2. Vedieť zapísať a prečítať čísla do 20, resp. do 100.

Ako integrovať kurz do vzdelávacieho procesu?

Možnosti začlenenia kurzu do vzdelávacieho procesu na prvom stupni základnej školy vidíme vo viacerých rovinách:

 1. Učitelia aj žiaci majú k dispozícii kvalitný interaktívny multimediálny elektronický vzdelávací materiál, ktorý zodpovedá požiadavkám štátneho vzdelávacieho programu, príloha ISCED 1.
 2. Učitelia môžu interaktívne aplikácie využiť pri vysvetľovaní priamo na interaktívnej tabuli.
 3. Učitelia môžu použiť interaktívne aplikácie aj na overovanie vedomostí žiakov. Tiež môžu vďaka nim získať spätnú väzbu o úrovni vedomostí žiakov.
 4. Učitelia môžu vďaka interaktívnym aplikáciám použiť individuálny prístup k žiakom. Napríklad slabší žiaci riešia jednoduché úlohy a lepší riešia zložitejšie úlohy.
 5. Keďže každý žiak má na monitore inú úlohu, žiaci pracujú aktívne a neodpisujú riešenie spolužiaka z tabule. Navyše, na každú svoju chybu sú ihneď upozornení.
 6. Počas zastupovanej hodiny je možné žiakov vziať do počítačovej miestnosti a nechať ich aktívne pracovať s interaktívnymi aplikáciami.
 7. Žiaci, ktorí učivo dostatočne neovládajú, môžu riešiť interaktívne úlohy samostatne doma alebo v rámci školského klubu detí či krúžkovej činnosti. Aplikácie im kontrolujú každý krok výpočtu.
 8. Dlhodobo chorí žiaci si môžu sčítanie a odčítanie precvičovať doma.

Poďakovanie

Kurz vznikol aj vďaka podpore grantu KEGA 003TTU­‑4/2018.

Literatúra

Autorský kolektív

Autor: PaedDr. Milan Pokorný, PhD., Katedra matematiky a informatiky, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita, Priemyselná 4, P. O. Box 9, 918 43 Trnava, mpokorny@truni.sk

Technické spracovanie do formy webovej stránky: Mgr. Ing. Roman Horváth, PhD., Katedra matematiky a informatiky, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita, Priemyselná 4, P. O. Box 9, 918 43 Trnava.

Copyright © 2018 Milan Pokorný, Trnavská univerzita

Na príprave videí pracujeme.

Interaktívne aplikácie na sčítanie do 20:

Interaktívne aplikácie na odčítanie do 20:

Interaktívne aplikácie na sčítanie a odčítanie do 20:

Interaktívne aplikácie na sčítanie do 100:

Interaktívne aplikácie na odčítanie do 100:

Interaktívne aplikácie na sčítanie a odčítanie do 100:

Interaktívne aplikácie na sčítanie a odčítanie do 1 000:

Ako pracovať s interaktívnymi cvičeniami?

Všetky interaktívne aplikácie sú určené najmä pre žiakov prvého a druhého ročníka, z čoho vyplýva, že sú navrhnuté tak, aby boli intuitívne ovládateľné bez potreby štúdia návodov. Pri riešení úloh je vždy výsledkom číslo, ktoré treba zadať do na to určeného okienka a následne stlačiť tlačidlo „Skontroluj.“ Po stlačení tohto tlačidla sa v prípade správneho vyriešenia úlohy zvýši počítadlo počtu správne vyriešených úloh a žiakovi sa zobrazí ďalšia úloha. V prípade nesprávneho riešenia sa zobrazí pomoc (formou obrázka alebo rozložením riešenia na menšie kroky) a žiak si môže svoje riešenie opraviť.

Pri zadávaní číselných odpovedí je možné používať klávesnicu alebo myš, ktorou klikáme na tlačidlá označené číslicami 0 – 9.

Aplikácie sú navrhnuté tak, aby ich mohol učiteľ používať aj na interaktívnej tabuli. Preto sú plne ovládateľné dotykom. Čísla je možné zadávať dotýkaním sa tlačidiel 0 – 9, Vymaž a Skontroluj bez potreby práce s klávesnicou. Tiež okno, do ktorého chceme vložiť číslo si zvolíme tak, že sa ho dotkneme.

 

Copyright © 2018 Milan Pokorný, Trnavská univerzita

Copyright © 2018 Milan Pokorný, Trnavská univerzita