Slovné úlohy

Milan Pokorný, Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta

Slovné úlohy

Milan Pokorný, Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta

Slovo na úvod

Vitajte v kurze Slovné úlohy!

Realizácia projektu INFOVEK Slovensko a ďalších projektov zabezpečila nevyhnutné počítačové vybavenie škôl výpočtovou technikou. V tomto trende pokračuje aj projekt DIGIPEDIA, čo je dôkazom toho, že využívanie moderných technológií vo vzdelávaní patrí medzi priority.

Je však stále potrebné vytvárať nové kvalitné elektronické výučbové materiály, keďže stále pociťujeme ich veľký nedostatok. Veríme, že aj tento kurz bude malým príspevkom na zlepšenie podmienok v tejto oblasti a stane sa vhodnou pomôckou pri efektívnom vyučovaní matematiky na prvom stupni základných škôl.

Kurz Slovné úlohy patrí do oblasti matematiky. Je efektívne využiteľný ako doplnkový študijný materiál v treťom a štvrtom ročníku základnej školy.

Cieľom kurzu nie je nahradiť učebnicu ani osobnosť učiteľa, ale poskytnúť učiteľom a žiakom interaktívny multimediálny výučbový materiál, ktorým sa dá zatraktívniť a obohatiť klasická forma precvičovania riešenia slovných úloh. Kurz sa usiluje naplno využiť silné stránky elektronických vzdelávacích materiálov, ktoré nie je možné dosiahnuť klasickými tlačenými učebnými textami. Preto pozostáva z interaktívnych cvičení na samostatné aktívne precvičovanie riešenia slovných úloh.

V každom kurze sa objavia nejaké chyby. Mnohé sme už odstránili, ale určite nie všetky. Prosíme preto používateľov, aby svoje pripomienky a názory poslali na adresu autora.

Čím sa tento kurz odlišuje?

Kurz Slovné úlohy sa usiluje využiť možnosti, ktoré nám do vzdelávacieho procesu prináša použitie moderných informačných a komunikačných technológií, čomu je prispôsobené spracovanie kurzu aj jeho obsah. Od tlačených učebných textov ho najviac odlišuje interaktivita programov, na ktorých sa dá precvičiť riešenie slovných úloh triedených podľa jednotlivých typov. Tieto interaktívne programy nútia žiaka aktívne pristupovať ku vzdelávaniu, nielen odpisovať riešenie spolužiaka z tabule.

Výučbové ciele kurzu

 1. Naučiť žiaka riešiť jednoduché slovné úlohy, v ktorých treba sčítať dve čísla.
 2. Naučiť žiaka riešiť jednoduché slovné úlohy, v ktorých treba odčítať dve čísla.
 3. Naučiť žiaka riešiť jednoduché slovné úlohy, v ktorých treba vynásobiť dve čísla.
 4. Naučiť žiaka riešiť jednoduché slovné úlohy, v ktorých treba vydeliť dve čísla.
 5. Naučiť žiaka riešiť jednoduché slovné úlohy, v ktorých sa vyskytuje spojenie o x viac, o x menej.
 6. Naučiť žiaka riešiť jednoduché slovné úlohy, v ktorých sa vyskytuje spojenie x‑krát viac, x‑krát menej.
 7. Naučiť žiaka riešiť zložené slovné úlohy, v ktorých na riešenie treba uskutočniť dva či tri kroky pozostávajúce zo sčítania, odčítania, násobenia a delenia dvoch čísel.
 8. Naučiť žiaka riešiť zložené slovné úlohy, v ktorých sa vyskytuje spojenie o x viac, o x menej.
 9. Naučiť žiaka riešiť zložené slovné úlohy, v ktorých sa vyskytuje spojenie x‑krát viac, x‑krát menej.

Požiadavky na vstupné vedomosti žiaka

 1. Ovládať základné spoje sčítania.
 2. Vedieť sčítať a odčítať prirodzené čísla v obore do 1 000.
 3. Ovládať základné spoje násobenia.
 4. Vedieť násobiť a deliť prirodzené čísla v obore do 100.
 5. Vedieť uskutočniť násobenie ako postupné sčitovanie.

Ako integrovať kurz do vzdelávacieho procesu?

Možnosti začlenenia kurzu do vzdelávacieho procesu na prvom stupni základnej školy vidíme vo viacerých rovinách:

 1. Učitelia aj žiaci majú k dispozícii kvalitný interaktívny multimediálny elektronický vzdelávací materiál, ktorý zodpovedá požiadavkám štátneho vzdelávacieho programu, príloha ISCED 1.
 2. Učitelia môžu interaktívne aplikácie využiť pri vysvetľovaní priamo na interaktívnej tabuli.
 3. Učitelia môžu použiť interaktívne aplikácie aj na overovanie vedomostí žiakov. Tiež môžu vďaka nim získať spätnú väzbu o úrovni vedomostí žiakov.
 4. Učitelia môžu vďaka interaktívnym aplikáciám použiť individuálny prístup k žiakom. Napríklad slabší žiaci riešia jednoduché slovné úlohy, lepší riešia zložené slovné úlohy.
 5. Keďže každý žiak má na monitore inú úlohu, žiaci pracujú aktívne a neodpisujú riešenie spolužiaka z tabule. Navyše, na každú svoju chybu sú ihneď upozornení.
 6. Počas zastupovanej hodiny je možné žiakov vziať do počítačovej miestnosti a nechať ich aktívne pracovať s interaktívnymi aplikáciami.
 7. Žiaci, ktorí učivo dostatočne neovládajú, môžu riešiť interaktívne úlohy samostatne doma alebo v rámci školského klubu detí či krúžkovej činnosti. Aplikácie im kontrolujú každý krok výpočtu.
 8. Dlhodobo chorí žiaci si môžu riešenie slovných úloh precvičovať doma.

Poďakovanie

Kurz vznikol aj vďaka podpore grantu KEGA 003TTU‑4/2015.

Odporúčaná literatúra

Autorský kolektív

Autor: PaedDr. Milan Pokorný, PhD., Katedra matematiky a informatiky, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita, Priemyselná 4, P. O. Box 9, 918 43 Trnava, mpokorny@truni.sk

Technické spracovanie do formy webovej stránky: Mgr. Ing. Roman Horváth, PhD., Katedra matematiky a informatiky, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita, Priemyselná 4, P. O. Box 9, 918 43 Trnava.

Copyright © 2017 Milan Pokorný, Trnavská univerzita

Na príprave videí práve pracujeme

Interaktívne aplikácie:

Návody, ako pracovať s interaktívnymi cvičeniami

Jednoduché slovné úlohy typu A + B, A − B, A . B, A : B; Jednoduché slovné úlohy typu o x viac, o x menej; Jednoduché slovné úlohy typu x‑krát viac, x‑krát menej

Po spustení aplikácie sa zobrazí samostatné okno so zadaním úlohy. Ak žiak vie úlohu správne vyriešiť, zadá do textového okna výsledok v tvare čísla a stlačí tlačidlo „Skontroluj.“ Ak je jeho riešenie správne, pokračuje riešením ďalšej úlohy. Ak je nesprávne, interaktívne cvičenie ho naviguje v riešení úlohy pomocou rozdelenia riešenia úlohy na tri jednoduché kroky. Správnosť každého kroku ihneď kontroluje. V prípade, že si žiak nevie poradiť s úlohou, stlačením tlačidla „Pomôž mi a doplň za mňa odpoveď“ ho aplikácia posunie o krok ďalej. V tomto prípade však nezapočíta úlohu do počtu úloh vyriešených žiakom.

Učiteľ vidí priebežne spätnú väzbu o riešení úloh žiakmi v riadkoch „Počet správne vyriešených úloh bez pomoci“ a „Počet správne vyriešených úloh s pomocou.“

Zložené slovné úlohy typu A + (A + B), A + (A − B); Zložené slovné úlohy typu A + (A . B), A + (A : B)

Po spustení aplikácie sa zobrazí samostatné okno so zadaním úlohy. Ak žiak vie úlohu správne vyriešiť, zadá do textového okna výsledok v tvare čísla a stlačí tlačidlo „Skontroluj.“ Ak je jeho riešenie správne, pokračuje riešením ďalšej úlohy. Ak je nesprávne, interaktívne cvičenie ho naviguje v riešení úlohy pomocou rozdelenia riešenia úlohy na tri kroky. Správnosť každého kroku ihneď kontroluje. V prípade, že si žiak nevie poradiť s úlohou, stlačením tlačidla „Pomôž mi a doplň za mňa odpoveď“ ho aplikácia posunie o krok ďalej. V tomto prípade však nezapočíta úlohu do počtu úloh vyriešených žiakom.

Učiteľ priebežne vidí spätnú väzbu o riešení úloh žiakmi v riadkoch „Počet správne vyriešených úloh bez pomoci“ a „Počet správne vyriešených úloh s pomocou.“

Zložené slovné úlohy na delenie celku na dve nerovnaké časti; Zložené slovné úlohy na delenie celku na dve časti v pomere 1 : X

Po spustení aplikácie sa zobrazí samostatné okno so zadaním úlohy. Ak žiak vie úlohu správne vyriešiť, zadá do textového okna výsledok v tvare čísla a stlačí tlačidlo „Skontroluj.“ Ak je jeho riešenie správne, pokračuje riešením ďalšej úlohy. Ak je nesprávne, môže sa o zadanie správneho výsledku pokúsiť znova. V prípade, že si žiak nevie poradiť s úlohou, stlačením tlačidla „Pomôž mi obrázkom“ sa mu zobrazí vhodný grafický spôsob riešenia úlohy. Interaktívna aplikácia rozdelí riešenie na tri jednoduché kroky, ktoré žiak vykoná. Správnosť každého kroku je ihneď kontrolovaná.

Učiteľ vidí priebežne spätnú väzbu o riešení úloh žiakmi v riadkoch „Počet správne vyriešených úloh bez pomoci“ a „Počet správne vyriešených úloh s pomocou.“

 

Copyright © 2017 Milan Pokorný, Trnavská univerzita

Copyright © 2017 Milan Pokorný, Trnavská univerzita