Zlomky

Milan Pokorný, Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta

Zlomky

Milan Pokorný, Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta

Slovo na úvod

Vitajte v kurze Zlomky!

Realizácia projektu INFOVEK Slovensko a ďalších projektov zabezpečila nutné počítačové vybavenie škôl výpočtovou technikou. V tomto trende pokračuje aj projekt DIGIPEDIA, čo je dôkazom toho, že využívanie moderných technológií vo vzdelávaní patrí medzi priority.

Je však stále potrebné vytvárať nové kvalitné elektronické výučbové materiály, nakoľko stále pociťujeme ich veľký nedostatok. Veríme, že aj tento kurz bude malým príspevkom k zlepšeniu podmienok v tejto oblasti a stane sa vhodnou pomôckou pri efektívnom vyučovaní matematiky na základných školách.

Kurz Zlomky patrí do oblasti matematiky. Je efektívne využiteľný ako doplnkový študijný materiál najmä v siedmom ročníku základnej školy.

Cieľom kurzu nie je nahradiť učebnicu ani osobnosť učiteľa, ale poskytnúť učiteľom a žiakom interaktívny multimediálny výučbový materiál, ktorým je možné zatraktívniť a obohatiť klasickú formu vyučovania zlomkov. Kurz sa usiluje naplno využiť silné stránky elektronických vzdelávacích materiálov, ktoré nie je možné dosiahnuť klasickými tlačenými učebnými textami. Ide tu najmä o integráciu vysvetľujúcich videí a interaktívnych cvičení na samostatnú aktívnu prácu žiakov.

V každom kurze sa objavia nejaké chyby. Mnohé sme už odstránili, ale určite nie všetky. Prosíme preto používateľov, aby svoje pripomienky a názory poslali na adresu autora.

Čím sa tento kurz odlišuje?

Kurz Zlomky sa usiluje využiť možnosti, ktoré nám do vzdelávacieho procesu prináša použitie moderných informačných a komunikačných technológií, čomu je prispôsobené spracovanie kurzu aj jeho obsah. V prvom rade kurz obsahuje videá, ktoré sú efektívne použiteľné ako doplnenie učiteľovho výkladu. To, čo najvýraznejšie odlišuje náš kurz od tlačených učebných textov, je práve séria 50 interaktívnych programov, na ktorých si je možné precvičiť vedomosti z oblasti zlomkov. Tieto interaktívne programy nútia žiaka aktívne pristupovať ku vzdelávaniu, nielen ho odpisovať z tabule. Napokon, séria 5 elektronických testov stupňovanej náročnosti dovoľuje učiteľovi individuálny prístup ku žiakom podľa úrovne ich vedomostí a poskytuje žiakom okamžitú spätnú väzbu o úrovni zvládnutia témy Zlomky.

Výučbové ciele kurzu

Ciele kurzu vychádzajú z požiadaviek na vedomosti žiaka siedmeho ročníka základnej školy, ktoré sú stanovené v Štátnom vzdelávacom programe.

 1. Naučiť žiaka prečítať a zapísať zlomok.
 2. Naučiť žiaka uviesť príklad rovnakého zlomku v inom tvare.
 3. Naučiť žiaka graficky znázorniť a zapísať zlomkovú časť z celku.
 4. Naučiť žiaka správne znázorniť zlomok na číselnej osi.
 5. Naučiť žiaka porovnať a usporiadať zlomky s rovnakým menovateľom (čitateľom) a výsledok porovnávania zapísať znakmi >, <, =.
 6. Naučiť žiaka vykrátiť a rozšíriť zlomok daným číslom.
 7. Naučiť žiaka krátením upraviť zlomok na základný tvar.
 8. Naučiť žiaka sčítať a odčítať zlomky s rovnakými aj nerovnakými menovateľmi.
 9. Naučiť žiaka nájsť niektorého spoločného menovateľa zlomkov (upraviť zlomky na rovnakého menovateľa).
 10. Naučiť žiaka písomne vynásobiť a vydeliť zlomok prirodzeným číslom a zlomkom.
 11. Naučiť žiaka vypočítať zlomkovú časť z celku.
 12. Naučiť žiaka prečítať a zapísať desatinné zlomky.
 13. Naučiť žiaka previesť zlomok na desatinné číslo.
 14. Naučiť žiaka zapísať zlomok v tvare desatinného čísla.
 15. Naučiť žiaka určiť pri prevode zlomku na desatinné číslo periódu v zápise výsledku.
 16. Naučiť žiaka zmiešané číslo previesť na zlomok, zlomok, kde je čitateľ väčší ako menovateľ, zapísať v tvare zmiešaného čísla.
 17. Naučiť žiaka vyriešiť jednoduché slovné úlohy so zlomkami.

Požiadavky na vstupné vedomosti žiaka

Žiak by mal mať vedomosti z aritmetiky na úrovni predpísanej Štátnym vzdelávacím programom pre žiaka 6. ročníka. Mal by vedieť najmä:

 1. Porovnať a usporiadať prirodzené čísla.
 2. Sčítať, odčítať, násobiť a deliť prirodzené čísla.
 3. Zobraziť prirodzené čísla na číselnej osi.

Ako integrovať kurz do vzdelávacieho procesu?

Možnosti začlenenia kurzu do vzdelávacieho procesu na základnej škole vidíme vo viacerých rovinách:

 1. Učitelia aj žiaci majú k dispozícii kvalitný interaktívny multimediálny elektronický vzdelávací materiál, ktorý zodpovedá požiadavkám Štátneho vzdelávacieho programu, príloha ISCED 2.
 2. Učitelia môžu videá z kurzu použiť priamo pri vysvetľovaní. Interaktívne aplikácie zasa môžu pri vysvetľovaní využiť priamo na interaktívnej tabuli.
 3. Učitelia môžu použiť interaktívne aplikácie aj na overovanie vedomostí žiakov. Taktiež môžu vďaka nim získať spätnú väzbu o úrovni vedomostí žiakov.
 4. Učitelia môžu vďaka elektronickým testom stupňovanej náročnosti použiť individuálny prístup k žiakom. Napríklad slabší žiaci riešia jednoduchší variant testu, lepší zložitejší.
 5. Keďže každý žiak má na monitore inú úlohu, žiaci pracujú aktívne a neodpisujú riešenie spolužiaka z tabule. Naviac, na každú svoju chybu sú ihneď upozornení.
 6. Počas zastupovanej hodiny je možné žiakov vziať do počítačovej miestnosti a nechať ich aktívne pracovať s interaktívnymi aplikáciami.
 7. Žiaci, ktorí učivo dostatočne nezvládajú, môžu riešiť interaktívne úlohy samostatne doma alebo v rámci školského klubu detí či krúžkovej činnosti. Aplikácie im kontrolujú každý krok výpočtu.
 8. Dlhodobo chorí žiaci môžu vďaka kurzu rýchlejšie doštudovať učivo, pretože si ho môžu študovať doma.

Poďakovanie

Kurz vznikol aj vďaka podpore grantu KEGA 003TTU-4/2018.

Odporúčaná literatúra

Autorský kolektív

Autor: PaedDr. Milan Pokorný, PhD., Katedra matematiky a informatiky, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita, Priemyselná 4, P. O. Box 9, 918 43 Trnava, mpokorny@truni.sk

Technické spracovanie do formy webovej stránky: Mgr. Ing. Roman Horváth, PhD., Katedra matematiky a informatiky, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita, Priemyselná 4, P. O. Box 9, 918 43 Trnava.

Copyright © 2019 Milan Pokorný, Trnavská univerzita

Videá na prevzatie

Videá na prehrávanie

Prezentácie

Zápis a znázornenie zlomku

Krátenie a rozširovanie zlomku

Znázornenie zlomku na číselnej osi

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Násobenie a delenie zlomkov, úprava zloženého zlomku

Porovnávanie zlomkov

Zlomky a desatinné čísla, zmiešané čísla

Zlomková časť z celku

Slovné úlohy

Videá

Tento kurz obsahuje osem videí, ktoré podrobne vysvetľujú postup pri rozširovaní a krátení zlomkov, úprave dvoch zlomkov na spoločného menovateľa, porovnávanie zlomkov, sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie zlomkov. Videá si možno prevziať do počítača a následne spustiť.

Ďalej kurz obsahuje päť ozvučených prezentácií, ktoré podrobne vysvetľujú sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie a porovnávanie zlomkov.

Videá možno spustiť ako doplnok výkladu učiteľa. Rovnako môžu poslúžiť žiakom, ktorí vynechali vyučovaciu hodinu (napríklad z dôvodu choroby) a potrebujú si doštudovať učivo, prípadne učivo nie celkom pochopili a potrebujú ho mať znovu vysvetlené.

Interaktívne aplikácie

Tento kurz obsahuje 50 interaktívnych aplikácií, ktoré sú prehľadne rozdelené do kategórií. Majú jednotné a intuitívne ovládanie, s ktorým žiaci siedmeho ročníka nemajú problém. Sú vo formáte exe súborov, teda sú spustiteľné na zariadeniach s operačným systémom Windows, kde sa dajú uložiť a používať aj bez pripojenia na Internet. Aplikácie sú určené na samostatné precvičovanie vedomostí o zlomkoch a sú v súlade s učivom stanoveným pre siedmakov v Štátnom vzdelávacom programe. Odporúčame, aby pri ich precvičovaní bol každý žiak samostatne za počítačom. Aplikácie sú však vhodné najmä mimo vyučovacieho procesu (napríklad ako domáca úloha), nakoľko kontrolujú postup a riešenie žiaka a v prípade nesprávneho riešenia mu poskytujú radu, ako danú úlohu riešiť.

Elektronické testy

Tento kurz obsahuje 5 elektronických testov stupňovanej náročnosti z učiva zlomkov. Testy sú primárne určené pre žiakov siedmeho ročníka. Sú však použiteľné aj pre žiakov vyšších ročníkov, či už pri opakovaní učiva alebo pri príprave na Testovanie 9. Stupňovaná náročnosť umožňuje, aby každý žiak riešil test zodpovedajúci jeho úrovni vedomostí a schopností. Test úrovne päť je určený len pre nadaných žiakov. Riešenie testov je vhodné najmä mimo vyučovacieho procesu (napríklad ako domáca úloha).

 

Copyright © 2019 Milan Pokorný, Trnavská univerzita

Copyright © 2019 Milan Pokorný, Trnavská univerzita