Desatinné čísla

Milan Pokorný, Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta

Desatinné čísla

Milan Pokorný, Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta

Slovo na úvod

Vitajte v kurze Desatinné čísla!

Realizácia projektu INFOVEK Slovensko a ďalších projektov zabezpečila nevyhnutné počítačové vybavenie škôl výpočtovou technikou. V tomto trende pokračuje aj projekt DIGIPEDIA, čo je dôkazom toho, že využívanie moderných technológií vo vzdelávaní patrí medzi priority.

Je však stále potrebné vytvárať nové kvalitné elektronické výučbové materiály, keďže stále pociťujeme ich veľký nedostatok. Veríme, že aj tento kurz bude malým príspevkom k zlepšeniu podmienok v tejto oblasti a stane sa vhodnou pomôckou pri efektívnom vyučovaní matematiky na základných školách.

Kurz Desatinné čísla patrí do oblasti matematiky. Je efektívne využiteľný ako doplnkový študijný materiál najmä v šiestom ročníku základnej školy.

Cieľom kurzu nie je nahradiť učebnicu ani osobnosť učiteľa, ale poskytnúť učiteľom a žiakom interaktívny multimediálny výučbový materiál, ktorým je možné zatraktívniť a obohatiť klasickú formu vyučovania desatinných čísel. Kurz sa usiluje naplno využiť silné stránky elektronických vzdelávacích materiálov, ktoré nie je možné dosiahnuť klasickými tlačenými učebnými textami. Ide tu najmä o integráciu vysvetľujúcich videí a interaktívnych cvičení na samostatnú aktívnu prácu žiakov.

V každom kurze sa objavia nejaké chyby. Mnohé sme už odstránili, ale určite nie všetky. Prosíme preto používateľov, aby svoje pripomienky a názory poslali na adresu autora.

Čím sa tento kurz odlišuje?

Kurz Desatinné čísla sa usiluje využiť možnosti, ktoré nám do vzdelávacieho procesu prináša použitie moderných informačných a komunikačných technológií, čomu je prispôsobené spracovanie kurzu aj jeho obsah. V prvom rade kurz obsahuje videá, ktoré sú efektívne použiteľné ako doplnenie učiteľovho výkladu. To, čo najvýraznejšie odlišuje náš kurz od tlačených učebných textov, je práve séria 38 interaktívnych aplikácií, na ktorých si je možné precvičiť vedomosti z oblasti desatinných čísel. Tieto interaktívne aplikácie nútia žiaka aktívne pristupovať ku vzdelávaniu, nielen ho odpisovať z tabule. Napokon, séria 5 elektronických testov stupňovanej náročnosti dovoľuje učiteľovi individuálny prístup ku žiakom podľa úrovne ich vedomostí a poskytuje žiakom okamžitú spätnú väzbu o úrovni zvládnutia témy Desatinné čísla.

Výučbové ciele kurzu

Ciele kurzu vychádzajú z požiadaviek na vedomosti žiaka šiesteho ročníka základnej školy, ktoré sú stanovené v Štátnom vzdelávacom programe.

 1. Naučiť žiaka prečítať a zapísať desatinné čísla.
 2. Naučiť žiaka zobraziť desatinné číslo na číselnej osi.
 3. Naučiť žiaka zistiť vzájomnú vzdialenosť desatinných čísel na číselnej osi.
 4. Naučiť žiaka porovnať a usporiadať desatinné čísla.
 5. Naučiť žiaka zaokrúhliť desatinné číslo na celé číslo, na desatiny, na stotiny, a to aj nahor a nadol.
 6. Naučiť žiaka sčítať, odčítať, násobiť a deliť primerané desatinné čísla.
 7. Naučiť žiaka vynásobiť a vydeliť kladné desatinné čísla číslami 10, 100 a 1 000.
 8. Naučiť žiaka vypočítať aritmetický priemer desatinných čísel.
 9. Naučiť žiaka riešiť slovné úlohy s desatinnými číslami.
 10. Naučiť žiaka využiť vlastnosti desatinných čísel pri premene jednotiek dĺžky a hmotnosti.
 11. Naučiť žiaka porovnať veľkosti vyjadrené jednotkami a usporiadať ich podľa veľkosti vzostupne a zostupne.

Požiadavky na vstupné vedomosti žiaka

Žiak by mal mať vedomosti z aritmetiky na úrovni predpísanej Štátnym vzdelávacím programom pre žiaka 5. ročníka. Mal by vedieť najmä:

 1. Zobraziť prirodzené čísla na číselnej osi a určiť ich vzdialenosť.
 2. Porovnať a usporiadať prirodzené čísla.
 3. Zaokrúhľovať prirodzené čísla.
 4. Sčítať, odčítať, násobiť a deliť prirodzené čísla.
 5. Poznať jednotky dĺžky a hmotnosti a vzťahy medzi nimi.

Ako integrovať kurz do vzdelávacieho procesu?

Možnosti začlenenia kurzu do vzdelávacieho procesu na základnej škole vidíme vo viacerých rovinách:

 1. Učitelia aj žiaci majú k dispozícii kvalitný interaktívny multimediálny elektronický vzdelávací materiál, ktorý zodpovedá požiadavkám Štátneho vzdelávacieho programu, príloha ISCED 2.
 2. Učitelia môžu videá z kurzu použiť priamo pri vysvetľovaní. Interaktívne aplikácie zasa môžu pri vysvetľovaní využiť priamo na interaktívnej tabuli.
 3. Učitelia môžu použiť interaktívne aplikácie aj na overovanie vedomostí žiakov. Taktiež môžu vďaka nim získať spätnú väzbu o úrovni vedomostí žiakov.
 4. Učitelia môžu vďaka elektronickým testom stupňovanej náročnosti použiť individuálny prístup k žiakom. Napríklad slabší žiaci riešia jednoduchší variant testu, lepší zložitejší.
 5. Keďže každý žiak má na monitore inú úlohu, žiaci pracujú aktívne a neodpisujú riešenie spolužiaka z tabule. Navyše, na každú svoju chybu sú ihneď upozornení.
 6. Počas zastupovanej hodiny je možné žiakov vziať do počítačovej miestnosti a nechať ich aktívne pracovať s interaktívnymi aplikáciami.
 7. Žiaci, ktorí učivo dostatočne nezvládajú, môžu riešiť interaktívne úlohy samostatne doma alebo v rámci školského klubu detí či krúžkovej činnosti. Aplikácie im kontrolujú každý krok výpočtu.
 8. Dlhodobo chorí žiaci môžu vďaka kurzu rýchlejšie doštudovať učivo, pretože si ho môžu študovať doma.

Poďakovanie

Kurz vznikol aj vďaka podpore grantu KEGA 003TTU-4/2018. Aplikácie boli inovované vďaka podpore grantu KEGA 004TTU-4/2021.

Odporúčaná literatúra

Autorský kolektív

Autor: PaedDr. Milan Pokorný, PhD., Katedra matematiky a informatiky, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita, Priemyselná 4, P. O. Box 9, 918 43 Trnava, mpokorny@truni.sk

Technické spracovanie do formy webovej stránky: Mgr. Ing. Roman Horváth, PhD., Katedra matematiky a informatiky, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita, Priemyselná 4, P. O. Box 9, 918 43 Trnava.

Copyright © 2018 Milan Pokorný, Trnavská univerzita

Zápis desatinných čísel

Porovnanie desatinných čísel

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie

Číselné výrazy

Riešenie slovných úloh

Premena jednotiek

Zobrazenie čísel na číselnej osi

Interaktívne aplikácie na výpočet aritmetického priemeru

Videá

Tento kurz obsahuje sedem videí, ktoré vysvetľujú zápis desatinných čísel, ich porovnávanie, zaokrúhľovanie a aritmetické operácie s nimi. Videá možno spustiť ako doplnok výkladu učiteľa na interaktívnej tabuli. Rovnako môžu poslúžiť žiakom, ktorí vynechali vyučovaciu hodinu (napríklad z dôvodu choroby) a potrebujú si doštudovať učivo, prípadne učivo nie celkom pochopili a potrebujú ho mať znovu vysvetlené.

Interaktívne aplikácie

Tento kurz obsahuje 38 interaktívnych aplikácií, ktoré sú prehľadne rozdelené do kategórií. Majú jednotné a intuitívne ovládanie, s ktorým žiaci šiesteho ročníka nemajú problém. Sú spustiteľné priamo prostredníctom internetového prehliadača na počítačoch, notebookoch, tabletoch, prípadne aj mobiloch. Aplikácie sú určené na samostatné precvičovanie vedomostí o desatinných číslach a sú v súlade s učivom stanoveným pre šiestakov v štátnom vzdelávacom programe. Odporúčame, aby pri ich precvičovaní bol každý žiak samostatne za počítačom. Aplikácie sú však vhodné najmä mimo vyučovacieho procesu (napríklad ako domáca úloha), keďže kontrolujú postup a riešenie žiaka a v prípade nesprávneho riešenia mu poskytujú radu, ako zadanú úlohu riešiť.

Elektronické testy

Tento kurz obsahuje 5 elektronických testov stupňovanej náročnosti z učiva desatinných čísel. Testy sú primárne určené pre žiakov šiesteho ročníka. Sú však použiteľné aj pre žiakov vyšších ročníkov, či už pri opakovaní učiva, alebo pri príprave na Testovanie 9. Stupňovaná náročnosť umožňuje, aby každý žiak riešil test zodpovedajúci jeho úrovni vedomostí a schopností. Test úrovne päť je určený len pre nadaných žiakov. Riešenie testov je vhodné najmä mimo vyučovacieho procesu (napríklad ako domáca úloha).

 

Copyright © 2018 Milan Pokorný, Trnavská univerzita

Copyright © 2018 Milan Pokorný, Trnavská univerzita