Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Imatrikulácie 2017

Vo štvrtok 21. septembra 2017 sa v aule Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity uskutočnila slávnostná imatrikulácia študentov prvého ročníka Pedagogickej fakulty. Študenti prvého ročníka denného štúdia v bakalárskych študijných programoch predškolská a elementárna pedagogika, sociálna pedagogika a vychovávateľstvo, animácia výtvarného umenia, učiteľstvo akademických predmetovučiteľstvo umelecko­‑výchovných a výchovných predmetov prevzali imatrikulačné listy a stali sa členmi akademickej obce fakulty.

Dekan Pedagogickej fakulty prof. PaedDr. René Bílik, CSc. vo svojom príhovore privítal nových študentov v akademickej obci Trnavskej univerzity a jej Pedagogickej fakulty, ponúkol im účasť na akademických slobodách a na výsadách študenta, prizval ich k participácii na tvorbe kolegiálnej dialogickej atmosféry a vyzval ich k zodpovednému prístupu k štúdiu.