Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 13. 11. 2020, minulý rok

Pedagogická prax 
v študijných programoch učiteľstvo akademických predmetov – 
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

 

Hlavný garant praxe (hlavný garant programov učiteľstva akademických predmetov): 
prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.

Garant predmetovej špecializácie anglický jazyk a literatúra v ŠP UAP (jednoodborové a v kombinácii, v dennej aj externej forme): 
prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.

Garant rozširujúceho štúdia pre predmet anglický jazyk a literatúra: 
prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.

Metodici praxe na KAJL PdF TU

doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD. pre ŠP UAP AJL v dennej forme štúdia
prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. pre ŠP UAP AJL v externej forme štúdia a RŠ

 


 

Pedagogická prax sa realizuje v rámci nasledujúcich študijných jednotiek:

 • priebežná prax,
 • pedagogická prax v rámci hlavných didaktických predmetov študijných programov,
 • súvislá prax,
 • výstupová prax (v rozširujúcom štúdiu).

 

 

Priebežná pedagogická prax (1. stupeň štúdia)

 • Absolvovaním praxe získava študent prehľad o rozsahu činností na školách, a to nielen vzdelávacích, ale aj výchovných a celkovej organizácii života na škole. Pokiaľ je to možné študenti pozorujú odlišné prístupy škôl.
 • Pozorovania podľa pokynov odborových didaktikov, organizácia života v škole, práca školského psychológa a výchovného poradcu, záujmová činnosť žiakov.
 • Podmienkou absolvovania predmetu je spracovanie pozorovaní zo škôl vo forme záverečného protokolu a jeho celkové pozitívne hodnotenie odborovým didaktikom (A až E). Pozorovania môžu byť súčasťou portfólia pedagogických výkonov študenta, ktoré sa predkladá k magisterskej štátnej skúške.
 • U študentov externej formy štúdia sa realizuje polovičným rozsahom ako v dennej forme a v čase korony je možné uznať aj doučovanie, účasť na online vyučovaní a zabezpečovanie online vyučovania alebo priebežnú prax realizovanú v mieste bydliska.
 • Priebežná prax je ukončená priebežným hodnotením (2 kredity). Hodnotenie študentom udeľuje prislúchajúci metodik praxe.

 

 • Formát záverečného protokolu (denní študenti)

 

Nadväzujúca pedagogická prax (2. stupeň štúdia)

 • Nadväzuje na didaktické predmety aprobácie.
 • Jej úlohou je spoznať, identifikovať a hodnotiť jednotlivé didaktické kategórie v reálnom vyučovacom procese, získať základné pedagogické zručnosti na vedenie vyučovacieho procesu, projektovať jednotlivé vyučovacie jednotky.
 • Počas realizácie praxe študenti minimálne v rozsahu 10 hodín pozorujú činnosti priamo v škole, z čoho minimálne 3 vyučovacie jednotky vedú z každého predmetu ich aprobácie počas každého semestra.
 • U externých študentov sa realizuje polovičným rozsahom ako v dennej forme, v čase korony je možné uznať aj doučovanie, účasť na online vyučovaní a zabezpečovanie online vyučovania alebo priebežnú prax realizovanú v mieste bydliska.
 • Účasť na praktických aktivitách v škole spolu s písomným výstupom je podmienkou udelenia záverečného hodnotenia študenta.
 • Písomný výstup je súčasťou portfólia pedagogických výkonov ako súčasti štátnej záverečnej skúšky.
 • Zadanie úloh študentom, zabezpečenie cvičných učiteľov na školách, vyhodnotenie činnosti študentov realizujú poverení katedroví metodici praxe.
 • Zapísanie záverečného hodnotenia sa realizuje v rámci hlavných didaktických predmetov.
 • Pedagogická prax sa realizuje pod kontrolou príslušného metodika praxe, ktorý má didaktickú, prípadne učiteľskú kvalifikáciu.
 • Pedagogická prax v dennej forme štúdia sa organizuje počas semestra a je sústredená do jednej jeho tretiny. V rozvrhu figuruje len ako časová alternatíva didaktických predmetov. Didaktické predmety sa teda vyučujú v dvoch tretinách semestra vo zvýšenej časovej výmere. Vzhľadom na odľahčenie rozvrhu je možné realizovať prax počas celého semestra. Jej realizácia však nesmie narúšať ostatnú plánovanú (rozvrhom garantovanú) výučbu.

 

 • Formát písomného výstupu z NPP (denní študenti)

 

Súvislá prax (2. stupeň štúdia)

 • Jej úlohou je rozvinúť zručnosti potrebné na vedenie vyučovacieho procesu, jeho reflexiu a plánovanie vyučovacích jednotiek. Súčasne sa rozvíja kompetencia plánovať vyučovací proces vo väčšom časovom rozsahu. Uvedená kompetencia sa dokumentuje komplexným spracovaním a konkretizáciou časti školského vzdelávacieho programu, spracovaním tematického celku, rozpracovaním prierezovej témy do jednotlivých vyučovacích jednotiek, rozvíjanie vybraných kompetencií žiaka vo viacerých vyučovacích jednotkách v predmete, ktorý je alternatívou predmetu diplomovej práce.
 • Počas realizácie súvislej praxe študenti dennej formy štúdia minimálne v rozsahu 40 hodín pozorujú činnosti priamo v škole, z čoho minimálne 20 vyučovacích jednotiek vedú z oboch predmetov ich aprobácie. Pomer vyučovacích jednotiek hlavného predmetu, ktorý spracúva komplexne k „diplomovému predmetu“ je asi 15 : 5.
 • Študenti v externej forme štúdia v rámci súvislej praxe minimálne v rozsahu 10 hodín pozorujú činnosti priamo v škole a minimálne 10 hodín priamo vyučujú. V čase korony je možné uznať aj doučovanie, účasť na online vyučovaní a zabezpečovanie online vyučovania alebo priebežnú prax realizovanú v mieste bydliska.
 • Účasť na praktických aktivitách v škole spolu s písomným výstupom je podmienkou udelenia záverečného hodnotenia študenta. Písomné výstupy sú súčasťou portfólia pedagogických výkonov ako súčasti štátnej záverečnej skúšky.
 • Súvislú prax študenta koordinuje vedúci učiteľ praxe, ktorý je z alternatívnej katedry voči katedre na ktorej študent rieši diplomovú prácu a môže sa realizovať počas celého druhého ročníka magisterského štúdia.
 • Cvičných učiteľov na školách si zabezpečujú študenti sami.
 • Vyhodnotenie činnosti študentov realizuje prislúchajúci katedrový metodik praxe na základe zhodnotenia písomnej dokumentácie a hodnotenia cvičných učiteľov, po dohode s kolegami z alternatívnej katedry.
 • Súvislá prax sa realizuje pod priebežnou náhodnou kontrolou metodika praxe.

 

 • Formát písomného výstupu zo SP (denní študenti)

 

Výstupová prax v rozširujúcom štúdiu

 • Cieľom praxe je rozvinúť zručnosti potrebné na vedenie vyučovacieho procesu, jeho reflexiu a plánovanie vyučovacích jednotiek na predmete anglický jazyk.
 • Počas realizácie výstupovej praxe frekventanti vyučujú predmet anglický jazyk na vybranej vzdelávacej inštitúcii (spravidla zaradenej do siete škôl) minimálne v rozsahu 10 vyučovacích hodín.
 • Účasť na praktických aktivitách v škole spolu s písomným výstupom je podmienkou udelenia záverečného hodnotenia študenta. Písomné výstupy sú súčasťou portfólia pedagogických výkonov ako súčasti štátnej záverečnej skúšky.
 • Výstupovú prax frekventanta koordinuje prislúchajúci metodik praxe.
 • Výstupovú prax môže frekventant realizovať počas celého trvania rozširujúceho štúdia.
 • Cvičných učiteľov na školách si frekventanti zabezpečujú sami.
 • Vyhodnotenie výstupovej praxe realizuje prislúchajúci katedrový metodik praxe na základe zhodnotenia písomnej dokumentácie a hodnotenia cvičných učiteľov.

 

 

Uznanie praxe

 1. Časť pedagogickej praxe môže byť uznaná tým študentom v dennej a externej forme štúdia, ktorí preukážu, že v období posledných päť rokov vykonávali alebo vykonávajú pedagogickú činnosť na ZŠ a SŠ zaradenej v sieti škôl alebo na vysokej škole (napr. pomocné pedagogické sily). Uznanie praxe sa posudzuje individuálne a záverečné hodnotenie udelí prislúchajúci metodik praxe.
 2. Pedagogická prax môže byť úplne uznaná tým externým študentom a frekventantom rozširujúceho štúdia, ktorí učili alebo učia anglický jazyk najmenej tri roky na základnej alebo strednej škole, v počte najmenej šesť hodín týždenne. Potvrdenie musí vystaviť a podpísať riaditeľ školy, na ktorej prislúchajúci študent pracuje. Uznanie praxe sa posudzuje individuálne a záverečné hodnotenie udelí prislúchajúci metodik praxe.

 

V Trnave, 12. 11. 2020 prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. 
vedúca katedry