• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

PaedDr. Radoslav Kvasničák, PhD.

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Miestnosť: 223
  Klapka: 507
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Konzultačné hodiny: utorok 11:10 – 12:50
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: ikonaVUPCH

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: Mgr., učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: prírodopis – chémia, 2002
Mgr., učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: biológia – chémia, 2007
PaedDr., učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: biológia, 2004
PhD., teória vyučovania biológie, 2007

Priebeh pracovných pomerov

 • Pedagogická fakulta TU, Trnava, interný doktorand, 2002 – 2005
 • Stredná poľnohospodárska škola, Trnava, učiteľ, externe, 2002 – 2003
 • Arcibiskupské gymnázium, Trnava, učiteľ, externe, 2003 – 2006
 • Pedagogiská a sociálna akadémia bl. Laury, Trnava, učiteľ, externe, 2005 – 2006
 • Športové gymnázium, Trnava, učiteľ, externe, 2005 – 2006
 • Krajský školský úrad, Trnava, vedúci kancelárie prednostu, 2007 – 2008
 • SPŠ – chemická, Bratislava, učiteľ, 2008 – 2009
 • ZŠ s MŠ P. Ušáka Olivu, Kátlovce, učiteľ, 2009 – 2010
 • Pedagogická fakulta TU, Trnava, odborný asistent, 2010 – dnes

Oblasti pedagogickej činnosti

 • všeobecná zoológia (Bc.),
 • laboratórna technika (Bc.),
 • genetika (Bc.),
 • pestovateľské práce (Bc.),
 • botanika vyšších rastlín (Bc.),
 • entomológia (Mgr.).
 
Dĺžka pedagogickej praxe:
 
19 rokov
Vedenie záverečný prác (prebiehajúce/ukončené)
  Bakalárske: 2/18
  Diplomové: 2/18

Výber z publikačnej činnosti

 • Kvasničák, R. 2013. Krátkodobý vplyv skúsenostného vyučovania v teréne na vedomosti žiakov o ekosystéme. Pedagogika, ročník 2, 2013, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlová v Praze, s. 198–219, ISSN 0031­‑3815.
 • Kvasničák, R. 2011. Vplyv skúsenostného vyučovania v prírodných podmienkach na predstavy žiakov o ekosystéme. Pedagogika, ročník 2, 2011, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlová v Praze, s. 175–186, ISSN 0031­‑3815.
 • Kvasničák, R. – Kudláčová, B. – Klčová, I. 2010. Faktory ovplyvňujúce učiteľovo chápanie výučby v Trnavskom kraji v Slovenskej republike, Paidagogos, 2010/2, ISSN 1213­‑3809.
 • Prokop, P. – Tuncer, G. – Kvasničák, R. 2007. Short­‑Term Effects of Field Programme on Students’ Knowledge and Attitude Toward Biology: a Slovak Experience, Journal of Science Education and Technology, 16, (3), s. 247–255, ⟨https://doi.​org/​10.​1007/​s10956­‑007­‑9044­‑8 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)⟩.
 • Žoldošová, K. – Held, Ľ. – Kirchmayerová, J. – Kvasničák, R. – Prokop, P. – Slanicay, J. 2004. Prírodovedné vzdelávanie v teréne: Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, 2004. S. 4–12, 73–100. ISBN 80­‑89074­‑81­‑2.

Výber z účasti na riešení projektov

 • The Fibonacci projekt (7. rámcový program Európskej komisie; www.​fibonacci­‑project.​eu otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz), 2010 – 2013, projekt číslo: 244684), Disseminating inquiry – based science & maths education in Europe. Implementácia výskumne ladenej koncepcie do sekundárneho prírodovedného vzdelávania, Trnavská univerzita v Trnave, 2010, spoluriešiteľ.
 • Projekt integrovaného vyučovania prírodných vied pre základnú školu (včítane inovácie prípravy učiteľov), projekt KEGA 3­‑0003­‑02, spoluriešiteľ.
 • Behavoriálna ekológia vybraných druhov terestrických predátorov, fakultný projekt 01/03, spoluriešiteľ.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.