• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Okruhy otázok z biológie na bakalárske štátne záverečné skúšky v akademickom roku 2018/2019

Botanika

 1. Rastlina ako súbor pletív: základné typy pletív podľa stavby bunkovej steny, delivej schopnosti a funkcií.
 2. Vegetatívne časti rastlinného tela: koreň (radix), výhonok (frons), list (fylom) z hľadiska porovnania štruktúry a funkcií (metamorfózy).
 3. Generatívne časti rastlinného tela: kvet (flos), opelenie, oplodnenie a plody. Rozmnožovanie (komparácia životných cyklov výtrusných a semenných rastlín).
 4. Minerálna výživa (makro- a mikroprvky) a sekundárne metabolity rastlín (alkaloidy, terpény, fenoly).
 5. Bazálny metabolizmus (fotosyntéza a respirácia) a hormonálne regulácie v rastlinnom organizme (hlavné skupiny a význam v ontogenéze).
 6. Reakcie rastlín na prostredie: pohyby rastlín (fyzikálne a vitálne) a vnímanie svetla (receptory svetla).
 7. Stres a rastliny: významné stresory (sucho, salinita, kovy), oxidačný stres, mechanizmy tolerancie stresu na bunkovej úrovni (antioxidanty).
 8. Prokaryotické riasam podobné organizmy (Cyanobacteria, Prochlorophyta), porovnanie stavby tela, výskyt a význam.
 9. Základné skupiny eukaryotických rias a príbuzných skupín: porovnanie štruktúrnych a biochemických znakov (Glaucophyta, Rhodophyta, Cryptophyta, Dinophyta, Euglenophyta, Chlorarachniophyta).
 10. Evolúcia a význam rôznobičíkatých rias (Heterokontophyta), triedy Chrysophyceae, Xanthophyceae, Bacillariophyceae, Phaeophyceae.
 11. Evolúcia a význam zelených rias (Chlorophyta), triedy Chlorophyceae, Ulvophyceae, Pleurastrophyceae, Zygnematophyceae, Charophyceae.
 12. Huby a hubám podobné organizmy (oddelenia Oomycota, Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota a Basidiomycota), základné znaky, význam.
 13. Slizovky (Myxomycota) a lišajníky (Lichenes) ako špecifické skupiny nerastlinných organizmov (porovnanie stavby tela, výskytu a významu).
 14. Nekvitnúce rastliny: porovnanie machorastov, papraďorastov a nahosemenných rastlín (Bryophyta, Pteridophyta a Gymnospermae/Pinophyta).
 15. Krytosemenné rastliny (Angiospermae/Magnoliophyta): evolúcia, typickí zástupcovia bazálnych skupín krytosemenných rastlín (Nymphaeales, Austrobaileyales) a magnoliidová vetva (Magnoliales, Piperales, Laurales).
 16. Jednoklíčnolistové rastliny (Monocotyledoneae), porovnanie radov Asparagales, Liliales, Arecales, Poales. Bazálne skupiny dvojklíčnolistových rastlín (Dicotyledoneae), porovnanie radov Ranunculales, Caryophyllales, Polygonales.
 17. Vývojová vetva „Fabidy“: rady Malpighiales, Fabales, Rosales, Fagales.
 18. Vývojová vetva „Malvidy“: rady Brassicales, Malvales, Sapindales.
 19. Vývojová vetva „Lamiidy“: rady Lamiales, Solanales, Gentianales.
 20. Vývojová vetva „Campanulidy“: rady Apiales, Dipsacales, Asterales.

Všeobecná biológia

 1. Biológia a metodológia biológie.
 2. Vznik a podstata života.
 3. Vznik bunky a mnohobunkovosti. Čo je to druh?
 4. Mechanizmy a dôkazy biologickej evolúcie.
 5. Klasifikácia živých systémov a historický vývoj organizmov.
 6. Ontogenéza organizmov.
 7. Chémia bunky.
 8. Proteíny a DNA a ich vzájomný vzťah.
 9. Mutácie a ich význam.
 10. Iba z bunky vzniká bunka?
 11. Prokaryotická a eukaryotická bunka.
 12. Vnútorná štruktúra bunky.
 13. Povrchy a výstuha bunky.
 14. Prenos látky v bunke a medzi vonkajším prostredím.
 15. Získavanie a ukladanie energie v bunkách.
 16. Čo je nositeľom genetickej informácie?
 17. Princípy dedičnosti.
 18. Analýza DNA a jej využitie.
 19. Sekvenovanie DNA a genomika.
 20. Genetika a jej využitie v medicíne.

Zoológia

 1. Stavba živočíšneho tela (histológia a organológia).
 2. Základné formy pohybu živočíchov. Príklady pohybu zoologických taxónov.
 3. Dýchanie živočíchov a jeho význam. Fyziológia dýchania.
 4. Výživa a základy trávenia.
 5. Vylučovanie a typy exkrécie.
 6. Telové tekutiny živočíchov a obehové sústavy.
 7. Regulácia a regulačné mechanizmy. Hormonálna regulácia.
 8. Regulácia a regulačné mechanizmy. Nervová regulácia.
 9. Termoregulácia. Poikilotermnosť, homoiotermnosť, heterotermnosť.
 10. Fyziológia zmyslových orgánov. Klasifikácia zmyslových orgánov.
 11. Organizmy na úrovni bunky a ich význam pre človeka.
 12. Vznik mnohobunkového organizmu. Dvojlistovce.
 13. Gastrulácia, červy a mäkkýše.
 14. Článkonožce.
 15. Ostnatokožce.
 16. Chordáty a ich evolučný význam.
 17. Vznik a základná charakteristika stavovcov.
 18. Prechod stavovcov na suchú zem.
 19. Dobytie vzdušného priestoru (vtáky).
 20. Cicavce ako najvyššia evolučná trieda živočíchov.

Prosím, zvoľte študijný polprogram.

Poznámka: Na tejto časti stránky sa momentálne pracuje…

Prosím, zvoľte študijný polprogram.