• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Katedra chémie

Charakteristika pracoviska

Katedra chémie Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave zabezpečuje štúdium prírodovedných disciplín v študijných programoch:

V rámci ďalšieho vzdelávania učiteľov katedra zabezpečuje a realizuje:

obrázok obrázok obrázok

Materiálno­‑technické vybavenie katedry

Súčasné vybavenie katedry umožňuje študentom pracovať v štyroch špecializovaných laboratóriách so zameraním na všeobecnú a anorganickú chémiu, organickú chémiu, fyzikálnu a analytickú chémiu, techniku a didaktiku školských pokusov. Laboratóriá sú vybavené prístrojovou technikou na experimentálne štúdium v jednotlivých vedných odboroch.

obrázok obrázok obrázok

Výskum

Vedecké smerovanie Katedry chémie vychádza z odborného zamerania jednotlivých pracovníkov a povahy pracoviska. Najvýznamnejšou je oblasť chemického vzdelávania (didaktiky chémie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)), ale aj výskum v oblasti organickej a environmentálnej chémie. Činnosť vo vedeckých projektoch dokumentujú publikácie v domácich a zahraničných časopisoch a prezentácia výsledkov výskumov na medzinárodných vedeckých konferenciách (pozri publikačnú činnosť pracovníkov). Významným výstupom riešenia projektov je tvorba vzdelávacích materiálov, vrátane vysokoškolských učebníc, úloh chemickej olympiády a doplnkových učebných materiálov pre učiteľov stredných i základných škôl.

obrázok obrázok obrázok

Ďalšie aktivity

Okrem pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti katedry sa všetci členovia zapájajú do akcií podporujúcich mimoškolské a neformálne vzdelávanie žiakov základných a stredných škôl, ku ktorým patrí napríklad aktívna účasť na príprave a realizácii krajských a celoštátneho kola chemickej olympiády v kategóriách A – C, organizácia a vedenie prednášok a laboratórnych cvičení na Letnej škole chemikov a realizácia odborných seminárov a prednášok v metodických centrách. Členovia katedry sú tiež aktívni členovia odbornej skupiny pre vyučovanie chémie Slovenskej chemickej spoločnosti a Združenia učiteľov chémie. Katedra chémie je vydavateľom internetového časopisu Biológia, ekológia, chémia otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) prinášajúceho vedecké publikácie z oblasti didaktiky prírodovedných predmetov a podnetné príspevky pre učiteľov stredných i základných škôl.