• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

PaedDr. Mária Orolínová, PhD.

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Miestnosť: 224
  Klapka: 515
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Konzultačné hodiny: utorok 9:00 – 11:00
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: ikonaVUPCH

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: Mgr., učiteľstvo chémie – environmentalistika, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, 2000
PaedDr., učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, špecializácia chémia, Pedagogická fakulta TU v Trnave, 2005
PhD., teória vyučovania chémie, Pedagogická fakulta TU v Trnave, 2004

Priebeh pracovných pomerov

 • Pedagogická fakulta TU, Trnava, interný doktorand (2000 – 2003)
 • Gymnázium AM, Trnava, stredoškolská učiteľka (2002 – 2003)
 • Pedagogická fakulta TU, Trnava, vedeckovýskumný pracovník/odborný asistent (2003 – doteraz)

Oblasti pedagogickej činnosti

 • metodológia pedagogického výskumu,
 • technika a didaktika školských chemických pokusov,
 • pedagogická prax,
 • organická chémia,
 • chémia a životné prostredie.

Výber z publikačnej činnosti

 • Reguli, J., Orolínová, M., Kotuľáková, K. Creation of Chemistry Workbooks in Cooperation with a Daily Newspaper. In 7th European Variety in University Chemistry Education, Book of Abstracts. Belgrade, 28 – 30 June 2017, p. 63.
 • Kotuľáková, K., Orolínová, M. Inquiry based science education in continual professional development program of in­‑service teachers. In Science education research for evidence­‑based teaching and coherence in learning. Nicosia : ESERA, 2014. ISBN 978­‑9963­‑700­‑77­‑6. Online: http://www.​esera.​org/​publications/​esera­‑conference­‑proceedings/​science­‑education­‑research­‑for­‑evidence­‑/​strand­‑14­‑in­‑service­‑science­‑teacher­‑edu/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).
 • Orolínová, M. Some critical points of the minimal guidance approach in science education. In Badania w dydaktykach nauk przyrodniczych. Kraków : Pedagogical university of Kraków, 2012, s. 88–95. ISBN 978­‑83­‑7271­‑767­‑2.
 • Held, Ľ., Žoldošová, K., Orolínová, M., Juricová, I., Kotuľáková, K. Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania : (IBSE v slovenskom kontexte). Bratislava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2011. 138 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑486­‑0.
 • Orolínová, M. Prírodovedné pojmy a médiá. In Reguli a kol. Veda, komunikácia, verejnosť, škola. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2011, s. 85–114. ISBN 978­‑80­‑8082­‑508­‑9.
 • Prokša, M., Held, Ľ., Haláková, Z., Tóthová, A., Orolínová, M., Urbanová, A., Žoldošová, K. Metodológia pedagogického výskumu a jeho aplikácia v didaktikách prírodných vied. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2008. 229 s. ISBN 978­‑80­‑223­‑2562­‑2.
 • Orolínová, M., Held, Ľ. Study of Media Content in the Slovak Language Focused on Science Issues. In Badania w dydaktykach przedmiotów przyrodniczych. Kraków : Pedagogical University of Kraków, 2010, s. 272–276. ISBN 978­‑83­‑7271­‑636­‑1.
 • Orolínová, M. Miesto didaktickej transformácie na vyšších stupňoch vzdelávania. In Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009, 134 – 140. ISBN 978­‑80­‑7041­‑827­‑7.
 • Orolínová, M. Kvalitatívny prístup v pedagogickom výskume. In Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Trnava : Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, 2008, s. 227–231. ISBN 978­‑80­‑8082­‑182­‑1.
 • Held, Ľ., Orolínová, M. Implikácie z konštruktivistického vzdelávacieho programu pre tvorbu kurikulárnych dokumentov – príklad hustota. In Chemické rozhľady, roč. 5, 2004, č. 5, s. 61–70. ISSN 1335­‑8391.

Výber z účasti na riešení projektov

Ďalšie vedecké a odborné aktivity

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.