Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

PaedDr. Veronika Gabaľová, PhD.

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Miestnosť: 517
  Klapka: 578
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Konzultačné hodiny: po dohode so študentom na mail alebo mobil 0905 280 236
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: ikonaVUPCH

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: PhD., teória vyučovania informatiky, Katedra informatiky, Fakulta Prírodných vied Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2010
Mgr., učiteľstvo všeobecno­‑vzdelávacích predmetov 5. – 12., aprobácia matematika a informatika, Fakulta Prírodných vied Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 1997
PaedDr., Katedra informatiky, Fakulta Prírodných vied Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2003

Priebeh pracovných pomerov

 • Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, učiteľka všeobecno­‑vzdelávacích predmetov matematika a informatika, september 2009 – trvá
 • Pedagogická fakulta Trnavská univerzita v Trnave, odborná asistentka, marec 2004 – september 2009
 • Športové gymnázium, J. Bottu 31, Trnava, učiteľka všeobecno­‑vzdelávacích predmetov matematika a informatika, august 1997 – marec 2004

Výber z publikačnej činnosti

 • Gabaľová, Veronika: Uplatnenie počítačov vo voľnočasových aktivitách detí. In Vychovávateľ 5/2009 : časopis pedagógov. 1. vyd. – Bratislava : Educatio, 2009. ISSN 0139­‑6919. S. 23–25.
 • Stoffová, Veronika – Gabaľová, Veronika: Elektronické vzdelávanie na stredných školách. In Zborník z 3. ročníka konferencie z medzinárodnou účasťou Informatika v škole a praxi. Ružomberok : 2007. ISBN 987­‑80­‑8084­‑222­‑2.
 • Stoffová, Veronika – Gabaľová, Veronika: Od problémového vyučovania k projektu. In Zborník z celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou o vyučovaní informatiky na základných a stredných školách. DidInfo 2007. Banská Bystrica : 2007, ISBN 978­‑80­‑8083­‑367­‑1.
 • Gabaľová, Veronika – Pokorný, Milan: Pripravenosť študentov informatiky na používanie moderných technológií. In Zborník prednášok a príspevkov z vedeckého seminára. Divai 2006. Nitra : 2006. ISBN 80­‑8050­‑975­‑1.
 • Stoffová, Veronika – Gabaľová, Veronika – Tóth, Kristína: Význam mikrosvetov vo vyučovaní, In Zborník z celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou o vyučovaní informatiky na základných a stredných školách. DidInfo 2006. Banská Bystrica : 2006. ISBN 80­‑8083­‑202­‑1.
 • Gabaľová, Veronika: Mikrosvet – vhodný prostriedok na vyučovanie základov programovania. In DidInfo 2008 : Medzinárodná konferencia konaná pod záštitou Ministra školstva SR. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2008. ISBN 978­‑80­‑8083­‑556­‑9. S. 16–20.
 • Gabaľová, Veronika: Názor študentov učiteľstva na zaradenie počítačov do predškolského vzdelávania. In DidMaTech 2006. Komárno : 2006. ISBN 978­‑80­‑89234­‑23­‑3.
 • Gabaľová, Veronika – Pokorný, Milan: pripravenosť absolventov stredných škôl na dištančné vzdelávanie. In Zborník prednášok a príspevkov z vedeckého seminára. Divai 2005. Nitra : 2005. ISBN 80­‑8050­‑828­‑3.
 • Gabaľová, Veronika: Vyučovanie informatiky na gymnáziách. In Zborník z celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou o vyučovaní informatiky na základných a stredných školách. DidInfo 2005. Banská Bystrica : 2005. ISBN 80­‑8083­‑090­‑8.
 • Gabaľová, Veronika – Kováčová, Barbora: Špecifiká aplikácie IKT s postihnutým žiakom v inkluzívnom školskom prostredí. In E‑learning, další vzdělávání a vzdělávání osob s postižením : sborník příspěvků konference, Praha, 27. června 2008. 1. vyd. Praha : Soukrumá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o., 2008. 209 s. ISBN 978­‑80­‑86744­‑78­‑0.
 • Borsuková, Hana – Gabaľová, Veronika: Informatická gramotnosť a jazyková kompetencia = nevyhnutnosť. In XXVI mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu zaměřené k aktuálním problémům vědy, výchovy, vzdělávání a rozvoje tvůrčího myšlení : sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků na CD­‑ROMu, Brno, 22. května 2008. Brno : Univerzita obrany, 2008. ISBN 978­‑80­‑7231­‑511­‑6.
 • Gazdíková, Viola – Mišút, Martin – Školková, Katarína – Gabaľová, Veronika: Postavenie elektronického vzdelávania na TU v Trnave. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference e‑Learning ve vysokoškolském vzdělávání 2004. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 2004. ISBN 80­‑7318­‑190­‑8. S. 50–54.
 • Gabaľová, Veronika – Horváth, Roman – Mišút, Martin: On­‑line System at Faculty of Education of Trnava University. In Sborník z mezinárodní konference Information & Comunication Technology in Education 2004. Rožnov pod Radhoštěm : 2004. ISBN 80­‑7042­‑993­‑3. Pp. 269–272.
 • Gabaľová, Veronika – Mišút, Martin – Horváth, Roman: Skúsenosti s on‑line výučbou predmetu IKT. In Zborník z medzinárodného vedeckého sympózia Kultúra – priestor interdisciplinárneho myslenia. Nitra : 2004. ISBN 80­‑8050­‑837­‑2. Pp. 83–86.
 • Gabaľová, Veronika – Horváth, Roman – Mišút, Martin: Skúsenosti s on‑line vzdelávaním na PdF TU. In Sborník z mezinárodní konference Pedagogický software 2004. České Budějovice. ISBN 80­‑85645­‑49­‑1. Pp. 509–511.
 • Mišút, Martin – Školková, Katarína – Gazdíková, Viola – Horváth, Roman – Gabaľová, Veronika: Interaktívna výučba predmetu IKT. In Zborník z medzinárodnej konferencie I&IT 2004. Banská Bystrica : 2004. ISBN 80­‑8033017­‑7. S. 170–174.
 • Gabaľová, Veronika – Horváth, Roman: Skúsenosti s využívaním LMS systému na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity. In Zborník z konferencie abstraktov Divai 2004. Nitra : 2004. ISBN 80­‑8050­‑691­‑4. S. 46.
 • Gabaľová, Veronika – Tomanová, Júlia: Využitie detských programovacích jazykov vo vyučovaní programovania na 1. stupni osemročného gymnázia. In Zborník z konferencie abstraktov. DidInfo 2012. Banská Bystrica : 2012.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.