• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

PaedDr. Viera Lagerová, PhD.

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Pozícia: zástupkyňa vedúcej katedry
  podpredsedkyňa AS PdF TU za zamestnaneckú časť
  Miestnosť: 421
  Klapka: 531
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: ikonaVUPCH

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: Mgr., učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: ruský jazyk – poľský jazyk, Filozofická fakulta UK Bratislava, 1973 – 1978
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: nemecký jazyk a literatúra, Pedagogická fakulta UK Bratislava, 1990 – 1993
PaedDr., učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, špecializácia – pedagogika, Pedagogická fakulta UK v Bratislave, 2001
PhD., pedagogika, Pedagogická fakulta UK v Bratislave, 2003

Oblasti pedagogickej činnosti

 • Pedagogická práca je zameraná hlavne na oblasť nemeckej gramatiky – fonetiky a fonológie a lexikológie, frazeológie a didaktiky.

Oblasti vedeckovýskumnej činnosti

  Pedagogická a vedeckovýskumná práca je zameraná hlavne na oblasť nemeckej gramatiky – fonetiky a fonológie a lexikológie, k uvedenej problematike publikovala viacero odborných článkov.

Výber z publikačnej činnosti

 • Lagerová, Viera: Anglicizmy v nemeckom jazyku = Anglicisms in german language. In Lingvistikata. Blagoevgrad : Universitetsko izdatelstvo Neofit Rilski, 2015, s. 126–130. ISBN 978­‑954­‑00­‑0044­‑2.
 • Lagerová, Viera: Zlodejka kníh – príbeh o dobe temna prerozprávaný smrťou. In Slavistikata i bulgaristikata dnes: voprosi, idei, posoki. Blagoevgrad : Yugozapaden universitet Neofit Rilski, 2015, s. 324–329. ISBN 978­‑954­‑680­‑976­‑6.
 • Lagerová, Viera: Vizualizačné aspekty vyučovania nemeckého jazyka ako cudzieho jazyka. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XXVII. Bratislava : Z – F Lingua, 2014, s. 72–81. ISBN 978­‑80­‑8177­‑005­‑0.
 • Lagerová, Viera: The Dynamics of Penetration of Anglicisms into Slovak and German, Lingvistika: Istorija, predizvikatelstva, perspektivi, Blagoevgrad, 2013. S. 44–51. ISBN 978­‑954­‑680­‑908­‑7.
 • Lagerová, Viera: Cvičenia z nemeckej lexikológie. Bratislava : Z­‑F Lingua, 2012. ISBN 978­‑80­‑89328­‑81­‑9.
 • Hašková, Alena et al.: Terminologický glosár: lingvistika a didaktika. Nitra : UKF Nitra, 2010. ISBN 978­‑80­‑8094­‑640­‑1.
 • Borsuková, Hana – Gáfrik, Róbert – Halász, Peter – Kramárová, Michaela – Lagerová, Viera: Glossar linguistischer, literaturwissenschaftlicher und didaktischer Fachbegriffe für das Fach Deutsche Sprache und Literatur. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2010. ISBN 978­‑80­‑8082­‑402­‑0.
 • Lagerová, Viera: Nové médiá vo vyučovaní slovenského jazyka ako cudzieho jazyka. In Kam smeruje slovakistika. Sofia Heron Press Ltd., 2010. S. 27–35. ISBN 978­‑954­‑580­‑289­‑8.
 • Lagerová, Viera: Problémy s porozumením didaktických obrazcov = Problems with the Understanding of the Didactic Pictures. In Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2009, s. 46–51. ISBN 978­‑80­‑8082­‑266­‑8.
 • Lagerová, Viera: Zum Einsatz der Kinder­‑ und Jugendzeitschriften im kreativen Deutschunterricht. In Odborný jazyk na vysokých školách V. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2009, s. 129–132. ISBN 978­‑80­‑213­‑1901­‑1.
 • Lagerová, Viera: Vizualizačné aspekty vyučovania slovenského jazyka ako cudzieho jazyka. In Slováci a slovakistika v Bulharsku. Sofia : Stigmati, 2009, s. 214–228. ISBN 978­‑954­‑336­‑073­‑4.
 • Lagerová, Viera: Učenie s obrázkami a úloha vyučujúceho. In Špecifiká študijného odboru učiteľstvo cudzích jazykov kombinovanou formou výučby. Bratislava : Lingos Bratislava, 2008, s. 7–16. ISBN 978­‑80­‑89328­‑04­‑8.
 • Lagerová, Viera: Funkcia a druhy médií vo vyučovaní cudzích jazykov. In Elektronická média ve výuce a e‑learning v profesním vzdělávání II. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2008, s. 36–39. ISBN 978­‑80­‑7372­‑334­‑7.
 • Lagerová, Viera: Kreative Arbeit mit Visualisierungsmeethoden. In Odborný jazyk na vysokých školách IV. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008, s. 111–114. ISBN 978­‑80­‑213­‑1750­‑5.
 • Lagerová, Viera: Zu deutschsprachigen Quellen im Trnavaer Archiv. In Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2007, s. 26–33. ISBN 978­‑80­‑8082­‑155­‑5.
 • Lagerová, Viera: K niektorým aspektom vizualizačných postupov vo výučbe odborného jazyka. In Odborný jazyk na vysokých školách III. – Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2007, s. 107–111. ISBN 978­‑80­‑213­‑1615­‑7.
 • Lagerová, Viera: Nové médiá vo vyučovaní cudzích jazykov. In Tvorivé využívanie moderných technológií vo vyučovaní cudzích jazykov na školách rozličných stupňov. Trnava : Trnavská univerzita Pedagogická fakulta Katedra moderných filológií, 2006, s. 41–46. ISBN 80­‑8082­‑063­‑5.

Učebné texty

 • Lagerová, Viera: Cvičenia z nemeckej frazeológie. Bratislava : Z – F Lingua, 2015. ISBN 978­‑80­‑8177­‑016­‑6.
 • Lagerová, Viera: Cvičenia z nemeckej lexikológie 2. Bratislava : Z – F Lingua, 2014. ISBN 978­‑80­‑89328­‑99­‑4.
 • Lagerová, Viera: Cvičenia z nemeckej lexikológie 3. Bratislava : Z – F Lingua, 2014. ISBN 978­‑80­‑8177­‑000­‑5.
 • Lagerová, Viera: Cvičenia z nemeckej lexikológie. Bratislava : Z­‑F Lingua, 2012. ISBN 978­‑80­‑89328­‑81­‑9.
 • Lagerová, Viera: Zum Einsatz der Kinderliteratur im Primarunterricht. Z­‑F LINGUA: Bratislava, 2011. ISBN 978­‑80­‑89328­‑65­‑9.
 • Lagerová, Viera: Čítanka pre odbor učiteľstvo 1. stupňa ZŠ a nemecký jazyk, Trnavská Univerzita v Trnave, 2000. ISBN 8088774­‑75­‑6.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.