• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

 Zoznam príbehov absolventov  « Mgr. Juraj Šimkovič  |  Mgr. Petra Zichová » 

Dátum: 24. 10. 2014, pred niekoľkými rokmi, dátum zverejnenia tohto článku bol určený podľa dátumu úpravy fotografie.

obrázok

Doktorandské štúdium v odbore Pedagogika na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, Katedre pedagogických štúdii, so zameraním na problematiku inkluzívnej edukácie, bolo pre mňa cennou životnou skúsenosťou a obohatením nielen v rovine vedecko­‑odbornej ale aj osobnostnej. Som rád, že som mal možnosť byť formovaný a sprevádzaný poprednými osobnosťami súčasnej pedagogicko­‑psychologickej akademickej obce, pôsobiacimi na danom pracovisku. Osobitná vďaka patrí môjmu školiteľovi, prof. PhDr. Viktorovi Lechtovi, PhD., za podporu počas štúdia, zapojenie do projektov, osobnú angažovanosť a sprostredkovanie mnohých cenných poznatkov a skúseností, ktoré mi napomohli k úspešnému absolvovaniu štúdia.

Vzhľadom na moju profesiu liečebného pedagóga moja ďalšia akademická cesta prirodzene viedla na Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, Ústav sociálnych štúdii a liečebnej pedagogiky, kde som zbieral prvé postdoktorandské skúsenosti. Ako zamestnanec Centra výskumu v sociálnej práci a liečebnej pedagogike som sa orientoval na riešenie otázok súvisiacich s rozvojom výskumu (teórie a praxe) v odbore Liečebná pedagogika, ktorý sa zaoberá prevenciou, poradenstvom, včasnou diagnostikou, výchovou a terapiou – sprevádzaním v sťažených podmienkach (ohrozenie v dôsledku porúch vývinu, zdravia a socializácie) a to bez ohľadu na vek alebo diagnózu. Cennou skúsenosťou bola participácia na medzinárodných projektoch v oblasti včasnej intervencie a nadviazanie užšej medzinárodnej spolupráce s európskou organizáciou IGhB (Internationale Gesellschaft heilpädagogischer Berufs­‑ und Fachverbände).

Úmysel podporiť etablovanie odboru liečebná pedagogika ma v roku 2013 priviedol na východ Slovenska na Pedagogickú fakultu KU v Ružomberku, Inštitút Juraja Páleša v Levoči, Katedru liečebnej pedagogiky, kde v súčasnosti pôsobím ako odborný asistent. K hlavným oblastiam záujmu patrí naďalej inkluzívna edukácia (konkrétne sa zaoberám analýzou modelov inkluzívnej školy a podporou inkluzívnej klímy v prostredí materských a základných škôl prostredníctvom terapeuticko­‑výchovných konceptov pomoci) a liečebnopedagogická diagnostika, intervencia a rodinná terapia. Individuálnej, párovej a skupinovej psychoterapii, s využitím Modelu systemickej transformačnej terapie podľa Virginie Satirovej, sa venujem ako asistent v Inštitúte Virginie Satirovej v SR a v praxi čiastočne aj na psychiatrickom oddelení Všeobecnej nemocnice s poliklinikou, a. s. v Levoči, kde pôsobím v pozícií liečebného pedagóga. Získané poznatky sa snažím prirodzenou cestou implementovať do teórie odboru a prostredníctvom vedenia praxe odovzdať aj svojim študentom.