• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

 Zoznam príbehov absolventov  « Mgr. Pavol Janoško, PhD.  |  Mgr. Noema Nováčeková (Gabovičová), PhD. » 

Dátum: 15. 4. 2014, pred niekoľkými rokmi, dátum zverejnenia tohto článku bol určený podľa dátumu úpravy fotografie.

obrázok

Pozície školských sociálnych pedagógov zriadilo mesto Trenčín a Útvar školstva mesta Trenčín na každej základnej škole v Trenčíne od januára 2009. Na ZŠ Na dolinách 27 v Trenčíne pracujem ako sociálny pedagóg od mája 2012. Našu školu navštevuje 205 detí. Na prvom stupni sa moja práca orientuje väčšinou na realizáciu preventívnych programov, rozhovorov v triede a spoluorganizáciu školských i mimoškolských akcií. Na druhom stupni sa zameriavam na riešenie výchovných problémov, záškoláctva, šikanovania, prejavov agresivity, často pracujem so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakmi zo ŠVVP. K práci sociálneho pedagóga patrí aj spolupráca s odbornými inštitúciami a samozrejme práca s rodičmi. Organizujem rôzne kampane a projekty ako napríklad kampaň Červené stužky alebo projekt Naša nová čitáreň. K práci sociálneho pedagóga patrí aj neustále vzdelávanie sa (preventívny program Druhý krok) a zapájanie sa do národných projektov ako projekt Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí. Práca školského sociálneho pedagóga je náročná. Sociálny pedagóg sa usiluje akceptovať a prijať osobnosť žiaka takého aký je so všetkými jeho problémami. Je potrebné, aby vždy prejavil záujem o žiaka, pretože tento záujem často chýba zo strany rodiny a rodičov. Sociálny pedagóg by mal byť kamarátom, mediátorom a partnerom detí pri ich každodennom školskom živote.