• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

 Zoznam príbehov absolventov  « Mgr. Martina Grófová  |  Mgr. Alena Hanulová » 

Dátum: 20. 11. 2013, pred niekoľkými rokmi, dátum zverejnenia tohto článku bol určený podľa dátumu úpravy fotografie.

obrázok

Od roku 2000 spoločne so svojou manželkou Ivetou pracujem v neštátnom detskom domove. Naša pracovná pozícia vyžaduje permanentné vzdelávanie v oblasti pedagogicko­‑psychologických a sociálno­‑vedných disciplín. Ukončil som reformovanú teológiu, napriek tomu som pociťoval, že pre svoju prácu potrebujem ďalšie vedomosti, odborné znalosti a vedecké poznatky. V roku 2012 som ukončil magisterské štúdium v odbore sociálna pedagogika a vychovávateľstvo na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Päťročné štúdium mi napomohlo k tomu, aby som mohol širokospektrálne skúmať a riešiť denno­‑denné problémy v detskom domove. Poznatky z jednotlivých disciplín neustále využívam vo svojom profesionálnom živote. V oblasti školskej integrácie spolupracujem s odborníkmi, v malých skupinách vykonávam špeciálno­‑pedagogické pôsobenie, spolupracujem na kontinuálnom vzdelávaní zamestnancov v detskom domove, organizujem voľný čas detí v detskom domove, napr. letné tábory a kultúrne podujatia, realizujem preventívne aktivity a umelecko­‑axiologickú výchovu, vediem stíšenie a publikujem v cirkevnom časopise Kálvinista Szemle, atď.

Moje osobné pedagogické ciele vo výchove sú jasné a zrozumiteľné, majú určitý etický rozmer: BONUM EST FACIENDUM, MALUM EST VITANDUM, teda Treba konať dobro, zlu sa vyhýbať!

Toho času sa zúčastňujem na kvalifikačnom vzdelávaní v MPC Bratislava – špeciálna pedagogika pre vychovávateľov a pedagogických asistentov v špeciálnych školách a špeciálnych výchovných zariadeniach. V mojej záverečnej práci chcem skĺbiť získané odborné poznatky z vysokoškolského štúdia s konkrétnymi aktivitami a činnosťami v oblasti axiologizácie detí pomocou umenia v podmienkach inštitucionálnej starostlivosti. Vykonávam tiež sociálno­‑pedagogickú činnosť v Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku.