• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Mgr. Jana Balážová, PhD.

profilová fotografia

  Miestnosť: 619
  Klapka: 555
  E‑mail: adresa elektronickej pošty

Vzdelanie a kvalifikačný rast

2000, Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre (integrovaný odbor učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo)

Akademický titul: 2005, Mgr., Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Trnava, odbor: pedagogika, špecializácia: učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ s rozšírením o predmetovú špecializáciu tvorivá dramatika
2012, PhD., Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogických štúdií, Trnava, odbor: pedagogika, dizertačná práca s názvom: Analýza príčin úspešnej a neúspešnej inkluzívnej edukácie v základných školách SR

Ďalšie vzdelávanie

2007, rozširujúce štúdium, Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, Bratislava, odbor: pedagogika, špecializácia: špeciálna pedagogika mentálne postihnutých s rozšírením o predmetovú špecializáciu špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika

Doplnkové dvojsemestrálne štúdium Sociálna práca so zreteľom na sociálnu legislatívu a sociálnu náuku cirkvi

Etická výchova pre 1. stupeň

Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch: Funkčná gramotnosť pedagogických zamestnancov v informačných technológiách

Feuersteinovo inštrumentálne obohacovanie (FIE I a FIE Basic): Metóda rozvoja kognitívnych funkcií R. Feuersteina

Muzikoterapeutické tvorivé dielne: Prienik tradície a súčasnosti – Muzický fortieľ

Možnosti využitia arteterapie u detí

Baby Soma: Vývin pohybu v prvom roku života – východisko neskoršieho vnímania a učenia

Baby Sings: Komunikácia v ranom veku pomocou gest/znakov

Rozvoj EQ: Rozvoj emocionálnej inteligencie v ranom veku

Oblasti pedagogickej činnosti

 • integrácia žiakov s postihnutím,
 • úvod do špeciálnej pedagogiky,
 • špeciálna pedagogika.

Predchádzajúca pedagogická činnosť

Pedagogická prax v priebehu rokov 1998 – 2015:

 • učiteľka v materskej, základnej (1. stupeň) a základnej umeleckej škole (LDO: literárno­‑dramatický odbor),
 • asistentka špeciálneho pedagóga v špeciálnej základnej škole,
 • špeciálna pedagogička v základnej škole (špeciálna trieda) a špeciálnej základnej škole,
 • edukácia, poradenstvo (dobrovoľnícka práca) v materskej škole, detských letných táboroch, školách v prírode, materskom centre (raná intervencia, edukačné kurzy pre deti a rodičov, špeciálno­‑pedagogická činnosť) a pod.

Výber z publikačnej činnosti

 • Balážová, Jana: Inkluzívna škola – škola budúcnosti. In Efeta. 2012. roč. XXII, č. 4. S. 12–15. ISSN 1335­‑1397.
 • Balážová, Jana. 2012. Možnosti skvalitnenia prípravy budúcich pedagógov s dôrazom na výchovné aspekty inkluzívnej edukácie. In Lechta, Viktor (ed.) Inkluzívna edukácia ako multidimenzionálny výchovný problém. Bratislava : Iris, 2012. ISBN 978­‑80­‑89256­‑69­‑3. S. 127–138.
 • Lechta, Viktor – Balážová, Jana: Dohovor OSN z roku 2006 a Slovenská republika. In Efeta. 2011. roč. XXI, č. 3. S. 19–22. ISSN 1335­‑1397.
 • Balážová, Jana. 2011. Ľudia s postihnutím, inkluzívna edudácia a európska spoločnosť. In Acta Facultatis Peadagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Seria D: Vedy o výchove a vzdelávaní. 2011. roč. 15. ISBN 978­‑80­‑8082­‑324­‑5. S. 5–20.
 • Balážová, Jana. 2011. Niektoré skúsenosti a názory učiteľov k inkluzívnej/integrovanej edukácii. In Vašťatková, J. – Bačíková, A. (eds.) Sborník z VIII. ročníku konference Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VIII. Olomouc : Univerzita Palackého, 2011. S. 558–568. ISBN 978­‑80­‑244­‑2815­‑4.
 • Balážová, Jana. 2011. Niektoré príčiny úspešnej a neúspešnej inkluzívnej edukácie v SR. In Rajský, Andrej (ed.) Juvenilia Paedagogica zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou. Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2011. S. 6–11. ISBN 978­‑80­‑80­‑82­‑462­‑4.
 • Balážová, Jana. 2011. Počítačová hra ako výskumný nástroj v oblasti inkluzívnej edukácie. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. 2. vyd. Hradec Králové : Magnanimitas, 2011. ISBN 978­‑80­‑904877­‑7­‑2, ETTN 042­‑11­‑11010­‑12­‑5.
 • Balážová, Jana. 2011. Vyhodnotenie sociometricko­‑ratingového dotazníka so zameraním na žiaka so špeciálnymi výchovno­‑vzdelávacími potrebami (ŠVVP). In Zborník z medzinárodnej vedeckej elektronickej konferencie pre doktorandov, vedeckých pracovníkov a mladých vysokoškolských učiteľov(MVEK). Prešov : KP FHPV PU, 2011. S. 348–345. ISBN 798­‑80­‑555­‑0482­‑7.
 • Balážová, Jana. 2010. Analýza príčin úspešnej a neúspešnej inkluzívnej edukácie v základných školách v Trnavskom kraji Slovenskej republiky. In Vašťatková, J. – Kaněčková, E. (eds.) Sborník z VII. ročníku konference Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci. S. 464–472. ISBN 978­‑80­‑244­‑2593­‑1.
 • Balážová, Jana: Inkluzívna pedagogika ako jedna z pedagogických vied. S. 14–21. In Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Séria D Vedy o výchove a vzdelávaní. 2010. roč. 14, 134 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑324­‑5.
 • Balážová, Jana: Niektoré skúsenosti a postoje učiteľov k inkluzívnej/integrovanej edukácii. In Lukšík, I. – Pukančík, M. Sociálnopedagogické štúdie 2010. Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Kultúra školy a výchovných zariadení. Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. S. 77–83. ISBN 978­‑80­‑223­‑2961­‑3.

Výber z účasti na riešení projektov

 • KEGA č. 3/6013/08: Skúmanie možnosti aplikácie inkluzívnej pedagogiky v stredoeurópskom regióne. Vedúci projektu: prof. PhDr. Viktor Lechta, PhD., 2008 – 2010.
 • KEGA č. 009TVU­‑4/2011: Inkluzívna edukácia ako viacdimenzionálny výchovný problém. Vedúci projektu: prof. PhDr. Viktor Lechta, PhD., 2011 – 2013.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.