• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

doc. Mgr. Martin Brestovanský, PhD.

profilová fotografia

  Miestnosť: 626
  Klapka: 568
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: ikonaVUPCH

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: 2001, Mgr., PdF Trnavskej univerzity v Trnave, odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, aprobácia: slovenský jazyk – etická výchova
2007, PhD., FZaSP Trnavskej univerzity v Trnave
Vedecko‑pedagogický titul: 2020, doc., PdF Trnavskej univerzity v Trnave, odbor: pedagogika

Stáže a študijné pobyty

 • máj 2015 – University of Birmingham, UK, Medzinárodný tréning a kooperačné aktivity v práci s mládežou, Erasmus+
 • december 2016 – University of Gloucestershire, UK, Medzinárodné stretnutie v rámci projektu RIDE
 • máj 2016 – CESIE, Palermo, IT, Medzinárodné stretnutie v rámci projektu RIDE
 • máj 2017 – University of Florida, PK Yonge Developmental Research School, US, vzdelávací pobyt
 • október 2017 – Akdeniz University, TUR, Medzinárodné stretnutie v rámci projektu RIDE

Oblasti pedagogickej činnosti

 • teoretické základy etickej výchovy (Bc.),
 • mediálna výchova (Mgr.),
 • pedagogika voľného času (Bc., Mgr.).

Výber z publikačnej činnosti

 • Bullock, S., Brestovanský, M., & Lenčo, P., eds. (2016). Inclusion diversity and equality in youth work : the principles and approaches. Cheltenham : University of Glooucestershire.
 • Brestovanský, M. (2020). Prosociálne morálne uvažovanie : prirodzený vývin a intencionálny rozvoj. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, VEDA SAV.
 • Brestovanský, M. (ed.), Kotuľáková, K., Ferencová, J., Šuťáková, V., Sádovská, A., Godiš, T. (2020). Zuzana a jej škola : príbeh o profesijnej učiacej sa komunite. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta.
 • Brestovanský, M. (2019). Hodnoty, vzťahy a škola. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, VEDA SAV.
 • Rajský, A., Podmanický, I. et al. (2016). Človek človeku : k prameňom etickej výchovy. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, VEDA SAV.
 • Podmanický, I., Rajský, A. et al. (2014). Prosociálnosť a etická výchova : skúsenosti a perspektívy. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, VEDA SAV.
 • Brestovanský, M. (2020). Súvislosti vzťahu učiteľ – žiak a školského výkonu : perspektívy pripútania a motivácie. Československá psychologie, 64(6), s. 668–689.
 • Brestovanský, M. (2020). Meaning in life and ethical education. Spirituality Studies, 6(1), s. 24–33.
 • Brestovanský, M., Kusý, P., Adamkovič, M. (2016). Factor analysis of the Test of prosocial moral reasoning in 11–12 years old students. Československá psychologie, 60(5), s. 455–467.
 • Brestovanský, M., Rajský, A., & Podmanický, I. (2015). Prosocial education project implemented in the Slovak Educational System. Paper presented at the 14th European Congress of Psychology. Milan 7–10 July.
 • Brestovanský, M. (2019). Didaktické reflektívne komunity : paradigma vzájomnej pomoci vs. paradigma posudzujúceho hodnotenia v rozvoji kvality vzdelávania. Pedagogika.sk – Slovak Journal for Educational Sciences, 10(1), s. 27–46.

Ďalšie publikácie:

  Výber z účasti na riešení projektov

  • Erasmus+: Resources for Inclusion, Diversity and Equality 
   Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices 
   Action: Strategic Partnerships 
   obdobie riešenia: 2015 – 2017 
   pozícia: zodpovedný riešiteľ za slovenskú stranu 
   zodpovednosť: organizácia a realizácia výskumu v oblasti inkluzívnych politík, legislatívy, národných stratégií, metodík a mapovanie praktických problémov týkajúcich sa inkluzívnej práce s mládežou vo všetkých riešiteľských krajinách
  • KEGA 004TTU­‑4/2020 Didaktické reflektívne komunity 
   vedúci projektu 
   obdobie riešenia: 2020 – 2022 
   zodpovednosť: za komplexný manažment projektu, hlavné vedecké výstupy, editorstvo monografie, odbornú reflexiu implementácie metódy do praxe, vyhodnocovanie a evalvácia akčných plánov jednotlivých zapojených škôl
  • VEGA 1/0056/19 Morálna reflexia ako primárny komponent výchovy charakteru v podmienkach realizácie predmetu etická výchova 
   vedúci projektu: doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD. 
   obdobie riešenia: 2019 – 2022 
   pozícia: zástupca zodpovedného riešiteľa 
   zodpovednosť: za empirickú časť výskumného projektu, nastavenie metodológie, organizáciu a realizáciu hlavných empirických výskumov a interpretáciu výsledkov v oblasti syntézy dialogického vyučovacieho prístupu, princípov etiky cnosti a cieľového zamerania rozvoja prosociálnosti v kontexte vyučovacieho predmetu etická výchova
  • VEGA 1/0557/16 Verifikácia základnej orientácie na koncept prosociálnosti v etickej výchove so zreteľom na vývinové štádiá populácie nižšieho sekundárneho vzdelávania 
   vedúci projektu: doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD. 
   obdobie riešenia: 2016 – 2018 
   pozícia: zástupca zodpovedného riešiteľa 
   zodpovednosť: za empirickú časť výskumného projektu, nastavenie metodológie, organizáciu a hlavné empirické výstupy v oblasti skúmania rozvoja prosociálneho správania, prosociálneho morálneho uvažovania v longitudinálnom experimentálnom výskumom dizajne (2014 – 2019)
  • VEGA č. 1/0065/09: Kognitívne, emocionálne a morálne aspekty školského šikanovania a ich využitie v prevencii šikanovania na základnej škole 
   vedúci projektu: Mgr. Miroslava Adamík Šimegová, PhD. 
   obdobie riešenia: 2009 – 2011 
   pozícia: člen riešiteľského tímu
  • VEGA č. 1/0962/13: Teoretické preskúmanie a empirické overenie konceptu prosociálnosti ako východiskovej bázy aktuálnej koncepcie Etickej výchovy v SR 
   vedúci projektu: doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD. 
   obdobie riešenia: 2013 – 2015 
   pozícia: člen riešiteľského tímu

  Ďalšie vedecké a odborné aktivity

  • spoluzakladateľ Fóra proaktívnych škôl, ktoré združuje sebarozvíjajúce sa a sebareflektívne základné a stredné školy. V tejto sieti som zodpovedný za výskum proaktívnych tendencií týchto škôl a aplikáciu prvkov profesionálnych rozvojových komunít do ich praxe (didaktické reflektívne komunity, škola ako znalostná organizácia). Aktuálne pracujem na teoretickom ukotvení modelu vzdelávania a výchovy na popradskej Spojenej škole – Letná;
  • 2019 – 2021: projekt Deti nepočkajú! podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou; sieťovanie aktérov vo vzdelávaní na Slovensku, Islande, Fínsku a v Českej republike.
  • 2019: založenie Stálej konferencie aktérov vo vzdelávaní (SKAV)
  • 2012 – 2013: Projekt Bezhraničná antikvita, dotovaný z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013, Európskeho fondu regionálneho rozvoja;
  • 2001: projekt medzinárodnej spolupráce miest Trnava – Dordrecht – Granada N.E.W.S.;
  • 2010 – 2011: príprava a realizácia adaptačných kurzov pre nastupujúcich študentov stredných škôl;
  • popularizačné prednášky: Úspěch pro každého žáka 2019. Stála konference aktérů ve vzdělávání ČR. Praha, 16. apríl 2019; pozvaná prednáška: Situácia na školách a reformné snahy zdola na Slovensku; Konferencia 20. rokov ACVČ SR 2020;
  • participácia na tvorbe Dlhodobej koncepcie práce s mládežou mesta Trnava;
  • expertná a lektorská činnosť pre oblasť etickej výchovy v projekte Klíče pro život (ČR);
  • 1993 – doposiaľ: dobrovoľník, pracovník s mládežou (vedenie pravidelných týždenných stretnutí pre chlapcov vo veku od 10 – 15 rokov; organizácia letných pobytových táborov; školenia pre animátorov Animátorská škola, Cesty zrenia, Základný animátorský kurz a i.);
  • 2018 – doposiaľ: člen komisie mesta Trnava pre školstvo a vzdelávanie.

  Prosím, zvoľte kartu s informáciami.