• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

doc. Mgr. art. Jaroslava Gajdošíková Zeleiová, PhD.

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Miestnosť: 620
  Klapka: 556
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Webová stránka: www.​muzikoterapia.​eu otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
  Konzultačné hodiny: štvrtok 12:00 – 13:00 (prezenčne) 
štvrtok 17:00 – 18:00 (on‑line cez MS Teams – Team code: 4p1ula4)
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: ikonaVUPCH

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: 1997, Mgr. art., HTF VŠMU Bratislava, odbor hudobná teória so špecializáciou hudobná pedagogika
2001, PhD., ÚHV SAV Bratislava, vedný odbor dejiny a teória hudby
2002, Mgr., FF UK Bratislava, odbor psychológia so špecializáciou klinická a poradenská psychológia
2004, Mgr., CMBF UK Bratislava, odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov so špecializáciou náboženská výchova a etická výchova
Vedecko‑pedagogický titul: 2012, doc., TU Trnava, odbor pedagogika

Ďalšie vzdelávanie

1997, ČLS pro psychoterapii a rodinnou terapii Praha, Kurz neverbálnych techník

2000, KKH Viedeň, Výcvik duchovného sprevádzania

2002, IVS v SR Bratislava, psychoterapeutický výcvik Rodinná terapia podľa modelu V. Satirovej

2004, Spoločnosť pre KPT Bratislava, psychoterapeutický výcvik Koncentratívna pohybová terapia

2005, psychodiagnostika, Žilina, Woodcock-Johnson Test of Cognitive Abilities

2005, špecializácia, FZŠŠ SZU Bratislava, odbor klinická psychológia

2011, TUL, Praha, Muzikoterapie v edukační praxi

2013, PU Olomouc, Hand Test

2014, EMTR­‑MA, Certificate European Music Therapy Confederation

2015, Institut klinické psychologie Praha, Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika OPD­‑2

2015, Znalecký ústav EU Bratislava, odborné minimum pre znalcov

Oblasti pedagogickej činnosti

 • vybrané psychologické koncepcie (PhD.),
 • základy sociálnej psychológie (Bc.),
 • poruchy detského vývinu (Bc.),
 • psychológia výchovy 2 (Mgr.),
 • hudobná komunikácia (Bc.),
 • muzikoterapia (Mgr.).

 
Univerzitné a mimouniverzitné aktivity

  Členka redakčnej rady časopisu Paidagogos. ISSN 1213­‑3809. S účinnosťou od 19. 10. 2007. Olomouc : TF Univerzity Palackého – občianske združenie Paidagogos.
  Členka redakčnej rady časopisu Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Séria D – Vedy o výchove a vzdelávaní (Zborník Pedagogickej fakulty TU). ISBN 978­‑80­‑8082­‑324­‑5. S účinnosťou od 1. 5. 2010. Trnava : PdF Trnavská univerzita v Trnave.

Výber z publikačnej činnosti

 • Gajdošíková Zeleiová, Jaroslava: Psychodynamické aspekty muzikoterapie. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012. 232 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑492­‑1.
 • Pejřimovská, J. – Gajdošíková Zeleiová, Jaroslava: Dimenzie muzikoterapie. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, 2011. 220 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑331­‑3.
 • Krušinská, M. – Gajdošíková Zeleiová, Jaroslava: Hudobno­‑výchovné a hudobno­‑terapeutické moduly. Ružomberok : PdF KU, 2011. 184 s. ISBN 978­‑80­‑8084­‑765­‑4.
 • Gajdošíková Zeleiová, Jaroslava: Paradigms of Artistic Knowledge and Music Education. In Problems of Education in the 21st Century. Education: General Issues. Vol. 18, 2009. Lithuania : SMC Scientia Educologica. S. 151–160. ISSN 1822­‑7864.
 • Krbaťa, P. – Krušinská, M. – Gajdošíková Zeleiová, Jaroslava: Psychológia hudby nielen pre hudobníkov. Od hľadania vzťahu k hudbe k umeleckému majstrovstvu. Varín : AB, 2008. 364 s. ISBN 978­‑80­‑969808­‑6­‑4.
 • Gajdošíková Zeleiová, Jaroslava: Noetical vision of art. In Lexmann, J. – Grich, S. (eds.): Musical Culture in the Vision of Information Society: Musicologica Slovaca et Europaea XXVI. Bratislava : Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, 2008. S. 45–55. ISBN 80­‑89135­‑0.
 • Zeleiová, J.: Muzikoterapie. Východiska, koncepty, principy a praxe. Praha : Portál, 2007, 256 s. ISBN 978­‑80­‑7367­‑237­‑9.
 • Zeleiová, J.: Muzikoterapia – dialóg s chvením. Bratislava : ÚHV SAV, 2002, 310 s. ISBN 80­‑968279­‑6­‑0.

Výber z účasti na riešení projektov

 • VEGA č. 2/7237/20, 2000 – 2002: Determinanty hudobného vedomia slovenskej spoločnosti. Spoluriešiteľka.
 • VEGA č. 2/3183/23, 2003 – 2005: Hudobná kultúra pod vplyvom médií. Spoluriešiteľka.
 • KEGA č. 3/3046/05, 2005 – 2007: Príprava profesionálnych pracovníkov s deťmi a mládežou v oblasti sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva s dôrazom na prevenciu sociálno­‑patologických javov. Spoluriešiteľka.
 • VEGA č. 2/6140/26, 2006 – 2008: Hudba ako intermediálny jav informačnej spoločnosti. O zmenách sociálneho statusu hudby pod vplyvom globalizačných procesov. Spoluriešiteľka.
 • KEGA č. 3/5251/07, 2007 – 2009: Inovatívne hudobno­‑edukačné modely akcentujúce etnopedagogické a muzikoterapeutické prístupy v ďalšom vzdelávaní učiteľov hudby. Vedúca projektu.
 • VEGA č. 2/0113/08, 2008 – 2010: Dynamické faktory formovania súčasnej hudobnej kultúry. Zástupkyňa vedúceho.
 • ITMS 26110230029 OPV­‑2009/1.2/01/­‑SORO: Tvorba a inovácia študijných programov s využitím moderných foriem vzdelávania. Príprava obsahu a pilotné testovanie elektronického a kombinovaného vzdelávania na vysokej škole v predmete poruchy detského vývinu.
 • VEGA č. 1/0608/14, 2014 – 2016: Kvalita života (žiakov s postihnutím) v multi­perspektívach inkluzívnej edukácie. Vedúca projektu.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.