• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

PaedDr. Janette Gubricová, PhD.

profilová fotografia

  Pozícia: tajomníčka katedry
  katedrová správky­ňa systému MAIS
  Miestnosť: 626
  Klapka: 568
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: ikonaVUPCH

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: 1992 – 1996, Mgr., Katedra pedagogiky PdF TU v Trnave, odbor učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ
1992 – 1998, Mgr., Katedra kresťanskej pedagogiky a psychológie Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, odbor učiteľstvo náboženstva a etickej výchovy
1999 – 2005, PhD., Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, odbor pravoslávna teológia
2004, PaedDr., PdF TU v Trnave, odbor učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ

Priebeh pracovných pomerov

 • 1996 – 1998, učiteľka 1. stupňa ZŠ so zameraním na tvorivú dramatiku, ZŠ v Trnave, ul. J. Hollého 6
 • 1996 – 1998, učiteľka LDO na ZUŠ v Trnave
 • 1998 – 2004, učiteľka 1. stupňa ZŠ so zameraním na tvorivú dramatiku, ZŠ v Trnave, ul. J. Bottu 27
 • 2000 – 2014, odborná asistentka Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky PdF TU v Trnave
 • 2014, odborná asistentka Katedra pedagogických štúdií PdF TU v Trnave

Oblasti pedagogickej činnosti

 • pedagogika voľného času 1 (Bc.),
 • tvorivá dramatika 1 (Bc.),
 • priebežná prax 1 (Bc.),
 • tvorivá dramatika 2 (Mgr.),
 • metodika výchovnej činností (Mgr.).

Výber z publikačnej činnosti

  • Gubricová, Janette: Programy výchovy v školskom klube detí. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2010. – [176 s.]. ISBN 978­‑80­‑8082­‑403­‑7. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
  • Pochanič, Ján – Gubricová, Janette: Tvorivá dramatika v projektoch (ISCED O). Bratislava : Pro Solutions, s. r. o., 2012. ISBN 978­‑80­‑8139­‑003­‑6.
  • Gubricová, Janette: Pedagogical practice of educators in school clubs – concepts and current challenges of its improvement. In Quality management system of universities and the quality of education. – Baja, Hungary : Eötvös József College, 2012. ISBN 978­‑963­‑7290­‑95­‑4.
  • Bizová, Naďa – Gubricová, Janette: Možnosti pedagogiky voľného času. In Šikanovanie v prostredí školy. – Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2011. ISBN 978­‑80­‑8082­‑484­‑6.
  • Gubricová, Janette – Pavolová, Ľudmila: Adamkompas zdravia. Projekt podpory zdravia pre 1. ročník základnej školy. Bratislava : Burda Toys s. r. o., 2005. ISBN 80­‑89209­‑07­‑6.
  • Gubricová, Janette – Pavolová, Ľudmila: Adamkozmos zdravia. Projekt podpory zdravia pre 2. ročník základnej školy. Bratislava : Burda Toys s. r. o., 2005. ISBN 80­‑89209­‑09­‑2.

  Výber z účasti na riešení projektov

  • Projekt MŠ SR KEGA 021TVU­‑4/2011 
   Inovácia hospitačných pedagogických praxí prostredníctvom videozáznamov. Obdobie riešenia: 2011 – 2013. Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra školskej pedagogiky.
  • Celoslovenský projekt podpory zdravého života detí – Adamko hravo zdravo 
   Obdobie riešenia: 2004 – 2009. OZ A ako Adamko, Bratislava.
  • Grant PdF TU č. 13/06 
   Adamko hravo – zdravo (práca s mimickou bábkou) – projekt primárnej prevencie. Obdobie riešenia 2006 – 2008. Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky.
  • Grant PdF TU č. 12/06 
   Retrospektívno­‑perspektívny pohľad na analýzu voľnočasových aktivít detí so znevýhodnením mladšieho školského veku. Dobra riešenia: 2006 – 2008. Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky.
  • Fakultný projekt – Nová alternatíva – tvorivá dramatika (experimentálne overovanie metódy tvorivej dramatiky v predškolskom a primárnom vzdelávaní). Obdobie riešenia 1996 – 2000.

  Prosím, zvoľte kartu s informáciami.