• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

PhDr. Peter Kusý, PhD.

profilová fotografia

  Miestnosť: 626
  Klapka: 568
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Webová stránka: https://psychoptimal.​eu/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
  http://emental.​sasap.​sk/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: ikonaVUPCH

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: 2017 – Katolícka Univerzita v Ružomberku – psychológia (PhDr.).
2013 – 2016 Trnavská Univerzita – pedagogika (PhD.).
2011 – 2013 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – klinická a poradenská psychológia (Mgr.).
2008 – 2011 Katolícka Univerzita v Ružomberku – psychológia (Bc.).

Ďalšie vzdelávanie

Júl 2010 – 2016, výcvik v integrovanej psychoterapii (Knobloch) v Kroměříži pod záštitou INCIP – stupeň terapeut.

Marec 2012, Muzikoterapia, ako cesta k človeku (kurz).

Január 2013, Autogénny tréning I. – základný stupeň.

Február 2013, Holotropné dýchanie (kurz).

Február 2013, Hypnóza (kurz).

Október 2013, Sen a sebapoznávanie (kurz).

Jún 2014, Muzikoterapia u detí (kurz).

November 2014, Vzťahová väzba (attachment) a psychická traumatizácia v ľudskom živote II. (kurz).

Marec 2015, Autogénny tréning II. (kurz).

Marec 2016 Systemická muzikoterapia (kurz).

Január 2017 Biology and Behavior in Psychology (ALISON courses, Ireland).

Apríl 2018 Kurz klasickej hudobnej improvizácie (kurz).

Apríl – Jún 2018 Zážitkový výcvik – program PRIDE (výcvik).

Máj – Jún 2018 Terénna sociálna práca (výcvik).

Jún 2018 Terapeutické karty (kurz).

Oblasti pedagogickej činnosti

 • pedagogická a psychologická diagnostika,
 • zážitkový pobytový kurz,
 • hry s hudobným materiálom,
 • muzikoterapia.

 
Univerzitné a mimouniverzitné aktivity

  Šéfredaktor časopisu E‑mental: elektronický časopis o mentálnom zdraví (ISSN 1339­‑4614), vychádza pod záštitou SAŠAP – od októbra 2013 do súčasnosti.
  Člen redakčnej rady časopisu Psychology and Behavioral Sciences (ISSN online 2328­‑7845), vychádza pod záštitou Science Publishing Group – od októbra 2018 do súčasnosti.
  Zapísaný v zozname socioterapeutov Slovenska pod záštitou Inštitútu psychoterapie a socioterapie – IPS – od decembra 2017 do súčasnosti.

Výber z publikačnej činnosti

 • Kusý, Peter & Lukaščíková Vaníková, M. 2011. Zdanlivo nespojiteľné. 1. vyd. Zlín : Tigris. 2011. 97 s. ISBN 978­‑80­‑86062­‑35­‑8.
 • Bátoryová, D. & Kusý, Peter. 2012. Využitie muzikoterapie pri práci s deťmi. In Evropské pedagogické fórum 2012. Hradec Králové : Magnanimitas. 2012. S. 261–267. ISBN 978­‑80­‑905243­‑2­‑3.
 • Huštaty, M. & Kusý, Peter. 2012. Vybrané programy drogovej prevencie vo svete. In Gajdošová, E. (ed.). 2012. Školský psychológ pre 21. storočie. 1. vyd. Bratislava : Fakulta psychológie na Paneurópskej vysokej škole, 2012. S. 209–212. ISBN 978­‑80­‑89453­‑03­‑0.
 • Kusý, Peter. 2013. Využitie muzikoterapie v rámci Integrovanej psychoterapie. In Arteterapie. Vol. 31. S. 77–84. 2013. ISSN 1214­‑4460.
 • Kusý, Peter & Bátoryová, D. 2013. Potreba psychohygieny v pedagogických profesiách. In Kurincová, V; Seidler, P; Fenyvesiová, L. (eds.). Výzvy a inšpirácie v pedagogických vedách : Zborník príspevkov z X. medzinárodnej konferencie doktorandov. 2013. Vol. 10. No. 1. Pp. 198–204. ISBN 978­‑80­‑558­‑0534­‑4.
 • Kusý, Peter & Bátoryová, D. 2013. Nebezpečenstvo nelátkových závislostí v 21. storočí. In E‑mental : Elektronický časopis o mentálnom zdraví. Vol. 1, No. 1. Pp. 8–12. ISSN 1339­‑4614.
 • Kusý, Peter & Tabačková, K. 2014. Hudobné vzdelanie vo vzťahu k tvorivému potenciálu vysokoškolských študentov. In Rošková, E. (ed.). Psychologica XLII. Bratislava : Psychoprof, s. 303–311. ISBN 978­‑80­‑89322­‑16­‑9.
 • Fúsková, Jana; Kusý, Peter; Miterková, L. & Vaško, Lukáš. 2014. Konštrukcia pojmu rodina a jej hodnota u detí v náhradnej starostlivosti. In Hubálek, T. (ed.). Sborník z III. medzinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti spoločenských věd. Praha : Wolters Kluwer, 2014. S. 394–401. ISBN 978­‑80­‑7478­‑645­‑7.
 • Sádovská, Anna; Brestovanský, Martin; Podmanický, Ivan; Gajdošíková Zeleiová, Jaroslava & Kusý, Peter; 2014. Prosocial behaviour and prosocial orientation on 11 – 12­‑years­‑old pupils in Slovakia. In SGEM 2014 : Education and educational research, pp. 719–25. ISBN 978­‑619­‑7105­‑24­‑7.
 • Tabačková, K. & Kusý, Peter. 2014. Rozvíjanie hudobnej tvorivosti u detí. In Naša škola. 2013/2014, Roč. 17, č. 5–6, pp. 16–22. ISSN 1335­‑2733.
 • Kusý, Peter & Vozafová, L. 2014. 1. vyd. Splnený sen. Bratislava : Richard Lunter­‑Kicom, 75 s. ISBN 978­‑80­‑971758­‑5­‑6.
 • Kusý, Peter. 2015. Interpersonal behavior and music preferences of older school age children. McGreevy, M. & Rita, R. 2015. CER Comparative European Research 2015. Pp. 186–189. ISBN 978­‑0­‑9928772­‑6­‑2.
 • Kusý, Peter. 2015. Hudba ako nástroj zvyšovania kvality života u detí. Adamík Šimegová, Miroslava; Bizová, Naďa; Brestovanský, Martin Školská psychológia a kvalita života v edukácii. 2015. Trnava : Universitas Tyrnaviensis. S. 294–303. ISBN 978­‑80­‑8082­‑837­‑0.
 • Kusý, Peter. 2015. Hudobné preferencie vo vzťahu k interpersonálnym tendenciám detí staršieho školského veku. Bozogáňová, M; Kopaničáková, M; Výrost, J. Sociálne procesy a osobnosť 2014 : Človek a spoločnosť. 17(1). S. 275–286. ISBN 978­‑80­‑89524­‑18­‑1.
 • Kusý, Peter. 2015. Interpersonálna teória hudby a hudobná mediácia u detí. In Krajčí, P. & Priesterová, K. 2015. Dimenzia muzikoterapie v praxi, výskume a edukácii. Bratislava : IRIS, pp. 166–172. ISBN 978­‑80­‑89726­‑32­‑5.
 • Brestovanský, Martin; Sádovská, Anna; Kusý, Peter & Podmanický, Ivan (2015). Charakteristiky hodnotenia a sebahodnotenia prosociálneho správania u žiakov piatych a šiestych ročníkov vybraných základných škôl. Studia Paedagogica. Vol. 20, no. 1, pp. 67–83. ISSN 1803­‑7437.
 • Brestovanský, Martin, Kusý, Peter & Adamkovič, M. (2016). Faktorová analýza testu prosociálneho morálneho uvažovania u 11 – 12 ročných žiakov základných škôl. In Československá psychologie. Roč. 60, č. 5 (2016), pp. 455–467. ISSN 0009­‑062X.
 • Gajdošíková Zeleiová, Jaroslava & Kusý, Peter (2016). Interpersonal behavior patterns of children. SGEM 3rd International multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts. Sofia : SGEM, 2016. Pp. 529–536. ISBN 9786197105728.
 • Kusý, Peter & Gajdošíková Zeleiová, Jaroslava (2016). Hudobná mediácia interpersonálnych vzorcov správania u detí. In Hudba a hudobné aktivity na podporu rozvoja osobnosti a kreativity u detí. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Pp. 68–82. ISBN 978­‑80­‑8075­‑748­‑9.
 • Kusý, Peter & Knobloch, F. (2017). Dream work in integrated psychotherapy point of view. In Psychoterapie. 11(3). Pp. 230–241. ISSN 1802­‑3983.
 • Kusý, Peter Čo v hudbe nás (ne)priťahuje. (2018). In Holdoš, J., Lajčiaková, P. & Ďurka, R. (eds.). ALUMNI – Conference of Graduates 2017. Ružomberok : VERBUM. Pp. 41–48. ISBN 978­‑80­‑561­‑0526­‑9.
 • Kusý, Peter (2018). Interpersonálne správanie a hudobný vkus v kontexte prosociálnosti v detskom veku. In Hrčová, J., Kováčová, Barbora & Maová, M. (eds.). Expresívne terapie vo vedách o človeku 2018. Ružomberok : VERBUM, pp. 17–27. ISBN 978­‑80­‑561­‑0563­‑4.
 • Fúsková, Jana; Kusý, Peter & Vaško, Lukáš (2018). Perception of Family in Adolescents and Young Adults in Substitute Care. In Psychology and Patopsychology of Child. 52(1). Pp. 36–49. ISSN 0555­‑5574.
 • Sádovská, Anna & Kusý, Peter (2018). Pupils’ prosociality and its relations to their meaning of life and teacher’s interaction style. 2018. In Forum Pedagogiczne. 2. 2018. ISSN online 2449­‑7142.
 • Kusý, Peter (2018). Interpersonálna teória hudby – teoretické východiská, výskumné rezultáty a aplikácia. 1. vyd. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 71 s. ISBN 978­‑80­‑568­‑0125­‑3.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.