• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Mgr. Kristína Liberčanová, PhD.

profilová fotografia

  Pozícia: študijná po­rad­ky­ňa a gestorka pre magisterské štu­dij­né pro­gra­my sociálna pedagogika a vychovávateľ­stvo
  Miestnosť: 619
  Klapka: 555
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: ikonaVUPCH
  Konzultačné hodiny platné mimo výučbového obdobia semestra (skúškové obdobie a prázdniny) je možné dohodnúť prostredníctvom adresa elektronickej pošty alebo četu otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) v MS Teams.
  Svoj vedecký záujem orientuje predovšetkým na konštituovanie sociálnej pedagogiky ako vednej disciplíny z procesuálneho aspektu (tvorba stratégií, programov, projektov, uplatňovanie metód, foriem, prostriedkov v sociálno­‑pedagogickej činnosti). Svoju pozornosť vo výskume orientuje na peer fenomén v práci sociálneho pedagóga, jeho uplatnenie sa v praxi. Participovala na výskumnom projekte (KEGA) riešiacom konštituovanie integrovaného študijného programu sociálna pedagogika a vychovávateľstvo, ktorého cieľom je príprava absolventov aj pre integračnú prácu s deťmi a mládežou. Pracovné skúsenosti nadobudla v dobrovoľníckej práci v OZ SLONAD, v Linke detskej istoty pre UNICEF, Centre pre európsku politiku, OZ NEZA a ako vychovávateľka v Centre voľného času Myjava a odborný zamestnanec sociálny pedagóg v Centre pedagogicko­‑psychologického poradenstva a prevencie na Myjave. Vyučuje náboženskú výchovu na ZŠ MRŠ v Bratislave (https://nabozkoonline.​weblahko.​sk/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)). Ako dobrovoľníčka pôsobila v OZ Inklúzia, RC Prešporkovo, CZ ECAV Staré Mesto, CZ Legionárska, v ktorých realizuje tvorivé dielničky a letné tábory. V súčasnosti vyučuje prevažne kurzy aplikačného charakteru a zabezpečuje praktickú prípravu študentov v študijnom programe sociálna pedagogika a vychovávateľstvo.

Vzdelanie a kvalifikačný rast

1998 Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre (odbor: učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo)

Akademický titul: 2003, Mgr., Katedra pedagogiky FIF UK Bratislava, odbor pedagogika, špecializácia sociálna pedagogika
2007, PhD., Katedra pedagogiky FIF UK Bratislava

Priebeh pracovných pomerov

 • 2003 – 2004 vychovávateľka v CVČ Myjava
 • 2004 – 2007 (sociálna) pedagogička v Pedagogicko­‑psychologická poradňa Myjava (CPPPAP) – metodička prevencie, vzdelávateľka koordinárov prevencie
 • 2004 – súčasnosť vysokoškolská učiteľka Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity

Oblasti pedagogickej činnosti

 • metódy sociálnej pedagogiky 1 (Bc.),
 • sociálny manažment 2 (Bc.),
 • projektovanie sociálno­‑pedagogických činností (Bc.),
 • sociálna patológia a prevencia (Mgr.),
 • metódy sociálnej pedagogiky 2 (Mgr.),
 • predškolská pedagogika pre sociálnych pedagógov (Mgr.),
 • priebežná prax 3 (Mgr.),
 • súvislá prax (Mgr.).

 
Univerzitné a mimouniverzitné aktivity

  Členka sekcie Sociálna pedagogika Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV – od 2007.
  Členka pracovnej skupiny v spolupráci s VÚDPAP v Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce („NP Štandardy“) a Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme poradenstva a prevencie („NP UpP“) – od 2020.
  Členka expertnej pracovnej skupiny ŠPÚ pre prípravu nárokovateľných podporných opatrení vo vzdelávaní – od 2021.
  Presbyterka v CZ Staré Mesto Bratislava – od 2019.

Výber z publikačnej činnosti

 • Brestovanský, Gubricová,Liberčanová, Bizová, Geršicová. Inclusion, Diversity, Equality in Non­‑Formal Education through the Optic of Youth and Youth Workers. In Acta educationis generalis. Vol. 8, no. 3 (2018), p. 94–108. ISSN 2585­‑741X.
 • Liberčanová, Kristína. Súčasný stav a perspektívy v praktickej príprave sociálnych pedagógov. In Perspektívy rozvoja pedagogiky a andragogiky v Slovenskej republike a v krajinách strednej Európy. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. S. 246–253. ISBN 978­‑80­‑223­‑4706­‑8.
 • Liberčanová, Kristína: Inclusive Approach in Socio­‑Educational Process to Children with Behavioural Disorders. In Sociální pedagogika a sociální inkluze. Sborník z mezinárodního vědeckého sympozia sociálních pedagogů. Brno : Institut mezioborových studií, 2017. S. 116–125. ISBN 978­‑80­‑88010­‑08­‑1.
 • Liberčanová, Kristína: Sociální pedagog v práci s rodinou v resocializačním procesu. In Problematika rodiny v resocializačním kontextu. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2017. S. 25–36. ISBN 978­‑80­‑7560­‑036­‑3.
 • Gubricová, J. – Liberčanová, K.: Možnosti spolupráce učiteľa s vychovávateľom a sociálnym pedagógom ako faktor ovplyvňujúci celkovú klímu v školskom In Pedagogica actualis IX. Trnava (Slovensko) : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017. S. 135–143. ISBN 978­‑80­‑8105­‑848­‑6.
 • Liberčanová, Kristína: Možnosti inkluzívneho procesu u žiakov s poruchami správania z pozície sociálneho pedagóga. In Dilemy inkluzívneho procesu v edukácii so zameraním na socializáciu osôb so špeciálnymi potrebami. Prešov : VPU, 2015, s. 209–224. ISBN 978­‑80­‑555­‑1425­‑9.
 • Liberčanová, Kristína. 2015. Interný odborný zamestnanec – sociálny pedagóg – účinný prostriedok manažmentu v materskej škole. In Sociální pedagogika ve světle společenského, institucionálního a individuálního ohrožení [elektronický zdroj]. Brno : Institut mezioborových studií, 2015. S. 473–483. ISBN 978­‑80­‑88010­‑04­‑3.
 • Peer klub a peer program v prevencii sociálno­‑patologických javov / Kristína Liberčanová. In Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti / Silvia Neslučanová, Ingrid Emmerová, Ewa Jarosz (ed.). Brno : Institut mezioborových studií, 2014. S. 228–236. ISBN 978­‑80­‑88010­‑01­‑2.
 • Hupková, I. – Liberčanová, K.: Drogové závislosti a ich prevencia. (Vysokoškolské skriptá.) Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2012. 153 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑563­‑8.
 • Liberčanová, Kristína: Sociálny pedagóg ako faktor preventívnych stratégii v škole. In Sociální pedagogika v souvislostech globální krize : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno : Institut mezioborových studií, 2011. S. 171–177. ISBN 978­‑80­‑87182­‑16­‑1.
 • Liberčanová, Kristína: Šikanovanie ako závislosť. In Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém : sborník příspěvků z konference : Praha, 19. března 2009 / editori Lenka Phillipová, Pavlína Janošová. Brno : Tribun EU s. r. o., 2009. S. 265–270. ISBN 978­‑80­‑7399­‑857­‑8.
 • Liberčanová, Kristína: Sociálny pedagóg v pozícii odborného lektora a dobrovoľníka v neziskovej organizácii preventívneho charakteru. In Sociália 2009. Profesijné kompetencie sociálnych pedagógov a sociálnych pracovníkov v teórii alebo praxi v SR a v iných krajinách Európskej únie. Banská Bystrica : OZ Pedagóg, 2009. S. 158–161. ISBN 978­‑80­‑8083­‑895­‑9.
 • Cintulová, K. Uplatnenie sociálneho pedagóga z pohľadu absolventov odboru pedagogika v špecializácii sociálna pedagogika. In Pedagogická revue. Roč. 57, č. 1, 2005, s. 44–54. ISSN 1335­‑1982.

Výber z účasti na riešení projektov

 • VEGA č. 1/0106/20: Sloboda vs. nesloboda vo vzdelávaní a výchove na Slovensku v období rokov 1948 – 1989, 2020 – 2023. Pozícia: riešiteľka.
 • KEGA 017TTU­‑4/2020 Implementácia sociálnoprávnych a socioterapeutických postupov do obsahu vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe sociálna pedagogika a vychovávateľstvo, 2020 – 2022. Pozícia: riešiteľka.
 • VEGA č. 1/0038/17: Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1945 až 1989, 2017 – 2019. Pozícia: riešiteľka.
 • Erasmus+: Resources for Inclusion, Diversity and Equality. Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices. Action: Strategic Partnerships, 2015 – 2017. Pozícia: riešiteľka.
 • VEGA č. 1/0266/14 Indikátory kvality života v kontexte edukácie, vedúca projektu: Mgr. Miroslava Adamík Šimegová, PhD., 2014 – 2016 (spoluriešiteľka).
 • VEGA č. 1/0065/09 Kognitívne, emocionálne a morálne aspekty školského šikanovania a ich využitie v prevencii šikanovania na základnej škole, vedúca projektu Mgr. Miroslava Adamík Šimegová, PhD., 2008 – 2011 (členka riešiteľského tímu).
 • KEGA č. 3/3046/05 Príprava profesionálnych pracovníkov s deťmi a mládežou v oblasti sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva s dôrazom na prevenciu sociálno­‑patologických javov, vedúca projektu: prof. PhDr. Emília Kratochvílová, CSc., 2005 – 2007 (členka riešiteľského tímu).

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.

Promptné informácie ako študijná gestorska magisterského stupňa zverejňuje na FB stránke: https://www.​facebook.​com/​spvcka/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Obsahové zameranie a organizáciu jednotlivých kurzov môžu študenti nájsť na webových stránkach (prístupové heslá študenti získavajú počas prvej prednášky):


Vysokoškolské skriptá pre kurz MSP1:

Vysokoškolská učebnica ku kurzu MSP2:

Informácie k praktickej príprave študentov SPV zverejňuje na: www.​spv.​wbl.​sk otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).