• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Mgr. Ivan Podmanický, PhD.

profilová fotografia

  Pozícia: odborový didaktik pre etickú výchovu 
(pedagogická prax)
  Miestnosť: 618
  Klapka: 559
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: ikonaVUPCH

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: 2008, PhD., Filozofická fakulta UK, Bratislava, odbor pedagogika

Stáže a študijné pobyty

 • 1998 – 2000 – pedagogická stáž CBMT Olomouc

Oblasti pedagogickej činnosti

 • mediálna výchova, učiteľstvo v kombináciách predmetov s ETV, sociálna pedagogika a vychovávateľstvo, 2006 – 2008,
 • etika a osobnosť učiteľa, učiteľstvo v kombináciách predmetov s ETV, Mgr., 2006 – 2008,
 • teória a prax etickej výchovy,
 • teoretické základy etickej výchovy,
 • matrimoniológia,
 • matrimoniagogika.

Výber z publikačnej činnosti

 • Podmanický, Ivan – Rajský, Andrej (et al; 2014): Prosociálnosť a etická výchova. Skúsenosti a perspektívy. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis. ISBN 978­‑80­‑8082­‑804­‑2.
 • Podmanický, Ivan (2013). Etická výchova ako súčasť školskej edukácie v polarizovanej spoločnosti. In J. Kaliský: Dobro a zlo, alebo o morálke I. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB. ISBN 978­‑80­‑557­‑0538­‑5.
 • Podmanický, Ivan – Podmanická, Z. (2013): Demografický a spoločenský aspekt fenoménu rozvodovosti na Slovensku. In Studia Aloisiana. Bratislava : TF TU, roč. 4, č. 4, s. 49–68, ISSN 1338050­‑8.
 • Podmanický, Ivan (2013). Teória a prax etickej výchovy 2. Trnava : Pedagogická fakulta TU, 2013. ISBN 978­‑80­‑8082­‑739­‑7.
 • Podmanický, Ivan (2012). Pedagogické aspekty etickej výchovy. Olomouc : 5. 6. 2012. Závěrečná konference projektu Centrum podpory etické výchovy v Olomouckém kraji.
 • Podmanický, Ivan (2012). Teória a prax etickej výchovy 1. Trnava : Pedagogická fakulta TU. ISBN 978­‑80­‑8082­‑550­‑8.
 • Krížová, O. – Podmanický, Ivan – Smiková, E. (2011). Čo robiť, keď… Bratislava : RAABE. 2011. Editori: Krížová, O. – Podmanický, Ivan – Smiková, E. ISBN 978­‑80­‑89182­‑94­‑7.
 • Podmanický, Ivan (2011). Možnosti etickej výchovy v prevencii šikanovania. In Adamík Šimegová, Miroslava – Kováčová, Barbora (eds.): Šikanovanie v prostredí školy. Možnosti prevencie zvládania. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Typi Universitatis Tyrnaviensis, s. 204–216. ISBN 978­‑80­‑8082­‑484­‑6.
 • Podmanický, Ivan – Podmanická, Z. (2011). Vývoj legálneho rodinného stavu v SR a axiologické východiská pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu. In Studia Aloisiana. Bratislava : TF TU, roč. 2011, č. 2, s. 5–15, ISSN 1338­‑0508.
 • Podmanický, Ivan – Szeliga, Peter (2011). Rodové porovnanie noetickej dimenzie učiteľov etickej výchovy. In Mládež a hodnoty. S. 120–130, Olomouc : CMTF. ISBN 978­‑80­‑7409­‑035­‑6.
 • Podmanický, Ivan (2010). Rozvoj prosociálnosti cez predmet etická výchova. In Pedagogika katolicka. Stalowa Wola: KUL Jana Pavla II. w Lublinie, s. 238–247. ISBN 1898­‑3685.
 • Podmanický, Ivan – Podmanická, Z. (2010). Súčasná rodina v Slovenskej republike a problematika rodinného života v 21. storočí. In Spoločnosť, kríza, rodina. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Ružomberok : Pedagogická fakulta KU, s. 423–431. ISBN 978­‑80­‑8084­‑610­‑7.
 • Podmanický, Ivan (2009). Základná projekcia etickej výchovy v školskej edukácii SR. Názov konferencie: Etická výchova. Praha : Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR. Posledný prístup: 13. 5. 2009. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
 • Podmanický, Ivan (2008). Výchovný štýl v rodinnej výchove. In Pedagogika 1. Editor: T. Jablonský. Ružomberok : Pedagogická fakulta KU. ISBN 978­‑80­‑8084­‑320.
 • Podmanický, Ivan (2008). Mnohodetná rodina ako fungujúce výchovné spoločenstvo. In Rodina v súčasnom svete. Bratislava : Teologická fakulta TU, s. 41–49. ISBN 978­‑80­‑7141­‑630­‑2.
 • Podmanický, Ivan (2006). Erziehung zu kompetenten Menschen im gegenwärtigen Schulsystem. In Rudern auf stürmischer See. Socialethische perspektiven in Mitteleuropa. Wien – Würzburg, 2006, s. 264–275. ISBN 3­‑429­‑02794­‑2.
 • Podmanický, Ivan (2005). Profesionalita, kompetentnosť a autentickosť učiteľa výchovných predmetov. In Na cestě s etickou výchovou. Kroměříž 2004, 1. vyd. Praha : Luxpress, s. 29–36. ISBN 80­‑7130­‑121­‑3.
 • Podmanický, Ivan (2005). Status učiteľa etickej výchovy v súčasnej školskej edukácii. In Prokop, J. – Rybičková, M.: Proměny pedagogiky. 1. vyd. Praha : Česká pedagogická spoločnosť, s. 230–237. ISBN 80­‑7290­‑226­‑1.
 • Podmanický, Ivan (2003). Vplyv eticko­‑sociálneho statusu učiteľa na humanizáciu jeho výchovného štýlu. In Hodnotové aspekty súčasného sveta. Zborník monografií, Nitra : IRIS 2003, s. 279–285. ISBN 80­‑89018­‑57­‑2.
 • Podmanický, Ivan – Glasa, J. (1999). Výchova k manželstvu a rodičovstvu. 1. vyd. Bratislava : MC 1999. 85 s. ISBN 80­‑8052­‑070­‑4.

Výber z účasti na riešení projektov

 • Koncepcia humanizácie výchovného štýlu, IF program PHARE MC Bratislava, obdobie riešenia 1997 – 1998.
 • Teoretické východiská osobnosti učiteľa (etický, psychologický a sociálny aspekt), inštitucionálny projekt PdF TU, 07/02, obdobie riešenia 2002 – 2004.
 • Kreovanie prosociálnej identity osobnosti učiteľa a možnosti aplikácie humanistických trendov v školskej edukácii, inštitucionálny projekt PdF, 02/04 obdobie riešenia 2004 – 2006.
 • Rozvíjanie profesionality, kompetentnosti a autentickosti učiteľa výchovných predmetov a možnosti aplikácie humanistických trendov v školskej edukácii, inštitucionálny projekt PdF TU 10/06 obdobie riešenia 2006 – 2008.
 • Príprava učiteľov SOU na rozvoj komunikačných a sociálnych kompetencií učňovskej mládeže súvisiacich s ich budúcim zamestnaním. Projekt ESF č. 1130100046. Obdobie riešenia 2006 – 2009.
 • Kognitívne, emocionálne a morálne aspekty školského šikanovania a ich využitie v prevencii šikanovania na základnej škole. Projekt VEGA MŠ SR č. 1/0065/09. Obdobie riešenia 2009 – 2011.
 • Preskúmanie konceptu prosociality ako východiskovej bázy aktuálnej koncepcie Etickej výchovy v SR. Projekt VEGA MŠ SR. Obdobie riešenia 2013 – 2015.

Ďalšie vedecké a odborné aktivity

Funkcie a členstvo vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach

 • Člen odbornej komisie MŠ SR na podporu výchovy k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu.
 • Predseda atestačnej komisie pre prvú atestáciu v kategórii učiteľ.
 • Predseda Ústrednej komisie pre etickú výchovu.

Organizácia a vedenie odborných seminárov v rámci SR

 • Priebežné semináre pre učiteľov ETV ako koordinátorov Výchovy k manželstvu a rodičovstvu.
 • Príprava učiteľov SOU na rozvoj komunikačných a sociálnych kompetencií učňovskej mládeže.
 • Odborné semináre pre učiteľov v rámci Národného projektu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov, v oblasti komunikačných zručností, manažmentu a marketingu školy.
 • Odborné semináre zamerané na rozvoj humanizácie výchovného štýlu učiteľa.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.