• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

doc. PhDr. Peter Rusnák, PhD.

profilová fotografia

  Miestnosť: 620
  Klapka: 556
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: ikonaVUPCH

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: 1996 – 2001, Mgr., FF TU Trnava
2003 – 2005, PhD.
2012, PhDr.
Vedecko‑pedagogický titul: 2018, doc., habilitácia

Oblasti pedagogickej činnosti

 • filozofia personalizmu a existencializmu,
 • ruská filozofia moderny,
 • filozofia výchovy,
 • komparatívna etika,
 • environmentálna etika.

Ďalšie pedagogické aktivity

Pozvaná prednáška na Rade pre vzdelanie, vedu a kultúru pri KBS v Bratislave. 
Téma: Podvojnosť slobody u Heideggera a jej dôsledky pre súčasnosť. 
Miesto: KBS v Bratislave; dátum: 13. novembra 2018.

Pozvaná prednáška na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. 
Téma: Duchovné dedičstvo otca Pavla Florenského a jeho aktuálnosť. 
Miesto: Prešov; dátum: 7. – 8. december 2017.

Pozvaná prednáška SFZ pri SAV na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. 
Téma: Údel filozofa v totalite: P. A. Florenskij. 
Miesto: Prešov; dátum: 18. február 2016.

Pozvaná prednáška na sympóziu Teologického fóra a Hanns Seidl Stiftung. 
Téma: Dialóg medzi teológiou a filozofiou. 
Miesto: Marianka pri Bratislave; dátum: 22. – 23. jún 2007.

 
Univerzitné a mimouniverzitné aktivity

  Člen Akademického senátu Trnavskej univerzity.
  Člen Akademického senátu Filozofickej fakulty TU.
  Člen Etickej komisie TU.
  Člen redakčnej rady Acta Moralia Tyrnaviensia pri FF TU v Trnave.
  Člen vedeckej rady časopisu Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích (Praha).
  Člen Central European Philosophy of Education Society (CEUPES, Praha).
  Člen International Center for the Study of Russian Philosophy (Sankt­‑Petersburg).
  Člen Slovenského filozofického združenia pri SAV (Bratislava).
  Člen Rady pre kvalitu FF TU.
  Člen Edičnej rady FF TU.
  Člen v odborových komisiách (bakalárske, magisterské, rigorózne a dizertačné) doma a v zahraničí.
  Člen/oponent komisií dizertačných konaní (FF TU v Trnave, PdF TU v Trnave, FF UKF v Nitre, FF KU v Ružomberku, FF PU v Prešove, FF MU v Brne).
  Predseda krajskej komisie Olympiády ľudských práv – Trnavský kraj.
  Člen Celoštátnej komisie Olympiády ľudských práv v Bratislave.

Výber z publikačnej činnosti

 • Rusnák, Peter: Filozofia jazyka P. A. Florenského. In Filozofia : časopis Filozofického ústavu SAV. ISSN 0046­‑385X. Roč. 62, č. 7 (2007), s. 579–589.
 • Rusnák, Peter: Pravda, veda, symbol. Trnava : FF TU, 2008. ISBN 978­‑80­‑8082­‑184­‑5.
 • Rusnák, Peter: Čítanie z Heideggera. Trnava : FF TU, 2013. ISBN 978­‑83­‑7490­‑682­‑1.
 • Hrehová, Helena – Moń, Ryszard – Rusnák, Peter: Fenomén krásy v slovanskom myslení. Trnava : FF TU, 2011. ISBN 978­‑83­‑7490­‑434­‑6.
 • Rusnák, Peter: Political and Ethical Problem of Interpersonality and Human Rights. In Katuninec, M. et al.: Ethical and Social Aspects of Policy. Frankfurt am Main : Peter Lang GmbH, 2016. ISBN 978­‑3­‑631­‑67158­‑0, s. 63–85.
 • Rusnák, Peter: Selected Themes between West European Philosophical Thinking and P. A. Florensky. In Space and Time. ISSN 2219­‑4525. 27, 1(2017), s. 96–105.
 • Rusnák, Peter: The Significance of Religion in Heidegger’s Thinking and the Cult in Florensky’s. In Obolevitch, T. – Rojek, P. (eds.) Faith and Reason in Russian Thought. Kraków : Copernicus Center Press, 2015. ISBN 978­‑83­‑7886­‑167­‑6, s. 161–172.
 • Rusnák, Peter: Iný ako dar vo filozofii dialógu. In Rajský, Andrej – Wiesenganger, Marek et al.: Pomoc druhému na ceste cnosti. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis/VEDA, 2018. ISBN 978­‑80­‑568­‑0103­‑1, s. 78–100.
 • Rusnák, Peter: Špecifiká Florenského personalizmu. In Konštantínove listy. ISSN 1337­‑8740. Roč. 11, č. 2 (2018), s. 168–178.
 • Plašienková, Zlatica – Rusnák, Peter – Florio, Lucio: Alexei Khomiakov, Pierre Teilhard de Chardin, and Ladislav Hanus: Three Points of View on Faith and Church in Human Life. In Mrówczyński­‑Van Allen, A. – Obolevich, T. – Rojek, P. (eds.): Alexei Khomiakov: The Mystery of Sobornosť. Oregon : Pickwick/Wipf and Stock Publishers, 2019, s. 203–216. ISBN 978­‑1­‑5326­‑6155­‑6.
 • Feber, Jaromír – Hrehová, Helena – Rusnák, Peter: Man between Sacrum and Profanum in Russian Philosophy in 20th Century. Berlin : Peter Lang Verlag, 2019. 216 s. ISBN 978­‑3­‑631­‑79484­‑5.

Výber z účasti na riešení projektov

 • VEGA č. 1/0231/18 Dráma ľudskej slobody v ruskom filozofickom myslení 20. storočia. Obdobie riešenia: 2018 – 2020; pozícia: hlavný riešiteľ.
 • VEGA č. 1/0715/16 Dostojevskij a Nietzsche v kontextoch česko­‑slovenskej a ruskej filozofie 19. a 20. storočia. Obdobie riešenia: 2016 – 2017; pozícia: riešiteľ.
 • VEGA č. 1/0375/16 Človek medzi profánnym a sakrálnym v ruskom myslení 20. storočia. Obdobie riešenia: 2016 – 2018; pozícia: riešiteľ.
 • VEGA č. 1/0091/14 Vplyv sociálneho učenia katolíckej cirkvi na politické myslenie na Slovensku. Obdobie riešenia: 2014 – 2015; pozícia: riešiteľ.
 • VEGA č. 1/0061/14 Sociálno­‑etické motívy v súčasnej ruskej filozofii. Obdobie riešenia: 2014 – 2016; pozícia: zástupca hlavného riešiteľa.
 • VEGA č. 1/0250/12 Integrálna psychologická antropológia: obraz o človeku a vzťahová väzba v dimenzionálnej perspektíve. Obdobie riešenia: 2012 – 2014; pozícia: riešiteľ.
 • VEGA č. 1/0110/11 Teoretické východiská európskeho pedagogického myslenia (prechod od moderny k postmoderne po súčasnosť). Obdobie riešenia: 2011 – 2013; pozícia: riešiteľ.
 • VEGA č. 1/0252/10 Psychologická antropológia: kontexty a antropologické konštanty z hľadiska dimenzionálnej ontológie. Obdobie riešenia: 2010 – 2011; pozícia: riešiteľ.
 • VEGA č. 1/0213/10 Fenomén krásy v reflexii ruského a slovanského myslenia 20. storočia. Obdobie riešenia: 2010 – 2011; pozícia: hlavný riešiteľ (hodnotenie grantovou komisiou MŠVVaŠ SR: kategória hodnotenia: A, ciele grantovej úlohy splnil vynikajúco).
 • VEGA č. 1/0278/08 Transformácia identity človeka v slovenskej spoločnosti. Obdobie riešenia: 2008 – 2010; pozícia: riešiteľ.
 • VEGA č. 1/3657/06 Význam konceptu miesta a psychológie domova pri vytváraní spoločného európskeho priestoru. Obdobie riešenia: 2006 – 2008; pozícia: riešiteľ.
 • VEGA č. 1/0453/03 Dejiny, súčasný stav a aktuálne problém filozofického personalizmu. Obdobie riešenia: 2003 – 2005; pozícia: riešiteľ.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.