• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Mgr. et Mgr. Anna Sádovská, PhD.

profilová fotografia

  Miestnosť: 618
  Klapka: 559
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: ikonaVUPCH

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: 2005, Mgr., Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, odbor právo
2007, Mgr., Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, odbor učiteľstvo všeobecne vzdelávacích predmetov v aprobácii slovenský jazyk a literatúra – etická výchova
2008, PhD., Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, doktorandské štúdium v odbore pedagogika

Oblasti pedagogickej činnosti

 • kooperatívne učenie,
 • mravná výchova,
 • multikultúrna výchova,
 • prosociálna výchova.

Výber z publikačnej činnosti

 • Sádovská, Anna: Etické princípy v inklúzii. In Efeta – otvor sa. ISSN 1335­‑1397. Roč. XIX., č. 3 (2009), s. 15–17.
 • Sádovská, Anna: Inkluzívny prístup vo vyučovaní etickej výchovy na základnej škole. In /Efeta – otvor sa. ISSN 1335­‑1397. Roč. XX, č. 1 (2010), s. 9–11.
 • Sádovská, Anna: Možnosti uplatnenia inkluzívneho prístupu na hodinách etickej výchovy na I. stupni základných škôl ako prevencia šikanovania In /Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém. – Brno : Tribun EU s. r. o., 2009. ISBN 978­‑80­‑7399­‑857­‑8. S. 119–124.
 • Sádovská, Anna: Možnosti inkluzívneho prístupu vo vyučovaní etickej výchova v základných školách In Mravná výchova v školách na Slovensku a v zahraničí (zborník z konferencie). Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2009. S. 202–207. ISBN 978­‑80­‑8083­‑822­‑5.
 • Kvasničková, G. – Sádovská, Anna: Predstavy rómskych detí predškolského veku o škole – výskumná sonda z rómskej komunity Coburgová v Trnave. In Kasáčová, I. (ed.): Učiteľ pre školu 21. storočia (zborník príspevkov). Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2009. S. 273–278.
 • Sádovská, Anna: Estratégias de desenvolvimento ético­‑moral de alunos via objecto formaca no ensino básico e secundário na República Eslovaca. XVIII Colóquio da Seccao Portuguesa da AFIRSE/AIPELF: Deontologia, Ética e Valores na Educacao – Utopia e Realidade, Instituto de Educacao da Universidade de Lisboa, 18. – 20. 2. 2010.
 • Sádovská, Anna: The Comparison of Models of the Education for Citizenship in England, Portugal and Slovakia. International Conference Educational Change in the Global Context, Charles University in Prague, Faculty of Education and Czech Comparative Education Society, Prague, 30. 8. – 4. 9. 2010.

Výber z účasti na riešení projektov

 • KEGA č. 3/6013/08 Skúmanie možností aplikácie inkluzívnej pedagogiky v stredoeurópskom regióne. Vedúci projektu: prof. PhDr. Viktor Lechta, PhD., 2008 – 2010 (spoluriešiteľ).

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.