• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

  • Študenti sú povinní kontrolovať výsledky svojho štúdia a sledovať počet kreditov počas svojho štúdia v súlade s aktuálnym študijným programom pre svoj študijný odbor a predmetovú špecializáciu v konkrétnom roku štúdia.
  • Študijný program musí byť v súlade s tým, na ktorého štúdium nastúpili v prvom semestri svojho štúdia.
  • Stránkové hodiny študijného oddelenia sú aktualizované na fakultnej stránke Študent » Študijné oddelenie.
  • Informačné listy predmetov aktuálneho akademického roka sú prístupné prostredníctvom verejnej časti otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) akademického informačného systému MAIS. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
  • Témy záverečných (bakalárskych a diplomových) prác sú dostupné (po prihlásení sa otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)) prostredníctvom akademického informačného systému MAIS. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Akreditačný spis platný do AR 2015/2016     Akreditačný spis platný od AR 2016/2017

Uplatnenie a profil absolventa  |  Kompetencie absolventa

Akreditačný spis platný do AR 2015/2016     Akreditačný spis platný od AR 2016/2017

 

1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov, Mgr. (denné)

Predmetová špecializácia: učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii

Absolvent je schopný uplatňovať nadobudnuté vedomosti z oblasti filozofických, psychologických a pedagogických vedných disciplín pri mravnom formovaní mladého človeka so zreteľom na jeho zrelé občianske postoje v rámci fungovania demokratickej spoločnosti, právneho štátu a participatívnej demokracie počas pedagogického pôsobenia v rámci vyučovania výchovy k občianstvu v procese primárneho i sekundárneho školského vzdelávania.

Vysvetlivky:
TP typ predmetu   RK ročník   SM semester   KR kredity   ΣKH kontaktné hodiny spolu
PR prednášky SE semináre CV cvičenia PX prax
 
ponuka predmetov TP RK SM KR PR SE CV PX ΣKH
ponuka povinných predmetov
teória a prax výchovy k občianstvu 2 P 1 ZS 5 1 2     3
teoretické základy výchovy k občianstvu 3 P 1 ZS 5 2 2     4
základy sociológie P 1 ZS 4 2 0     2
spolu 1 ZS 14 5 4 0 0 9
teória a prax výchovy k občianstvu 3 P 1 LS 5 1 2     3
religionistika 1 P 1 LS 4 2 1     3
výchova k demokracii a obč. participácii P 1 LS 4 1 2     3
spolu 1 LS 13 4 5 0 0 9
teoretické základy výchovy k občianstvu 4 P 2 ZS 4 1 2     3
európske štúdiá a globalizácia P 2 ZS 3 2 0     2
moderné slovenské dejiny P 2 ZS 3 2 0     2
  PV 2 ZS 3         2
spolu 2 ZS 10 5 2 0 0 9
ŠS 1. predmet P 3 LS 2          
spolu povinné predmety (P) 39 14 11 0 0 27
spolu P + PV 42
ponuka povinne voliteľných predmetov
vybrané kapitoly z teórie ľudských práv PV 2 ZS 3 0 2     2
mediálna výchova PV 2 ZS 3 0 2     2
religionistika 2 PV 2 ZS 4 2 1     3
spolu povinne voliteľné predmety (PV) 10 2 3 0 0 7
minimálny počet kreditov, ktoré musí študent získať za povinne voliteľné predmety (PV): 3
minimálny počet kreditov (P + PV), ktoré musí študent získať z predmetovej špecializácie: 42

Akreditačný spis platný do AR 2015/2016     Akreditačný spis platný od AR 2016/2017