Department of Art Education
Department of Biology (in Slovak)
Department of Educational Studies (in Slovak)
Department of English Lan­guage and Lit­er­a­ture
Department of German Lan­guage and Lit­er­a­ture (in Slovak)
Department of Chemistry (in Slovak)
Department of Mathematics and Computer Science
Department of School Education
Department of Slovak Lan­guage and Lit­er­a­ture (in Slovak)

The page is loading, please wait…

Mgr. Michaela Košútová Guillaume, PhD.

profile photo

  Room: 616
  Extension: 554
  E‑mail: e-mail
  Research/art/teacher profile of a person: ikonaRATP
  Mgr. Michaela Košútová Guillaume, PhD. (1976) študovala v rokoch 1995 – 1999 na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity a v rokoch 2000 – 2007 ako externá doktorandka na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V rokoch 2012 – 2014 absolvovala akreditovaný vzdelávací program intervencia umením – arteterapia v procese socializácie, reedukácie, výchovy a liečby v Inštitúte vzdelávania v arteterapii v Bratislave.
  Počas svojho pedagogického pôsobenia na Katedre pedagogiky výtvarného umenia paralelne pracovala v Galérii Jána Koniarka ako lektorka pre sprostredkovanie výtvarného umenia (2000 – 2002). Autorka sa venovala skúmaniu danej problematiky v súvislosti s rozvojom environmentálneho vedomia cez aktivity a poznanie environmentálneho umenia. V tejto oblasti má autorka viacero výstupov (domáce i zahraničné konferencie), odborné štúdie a články. V rámci pedagogiky výtvarného umenia a arteterapie autorka publikovala učebné texty pre študentov pedagogických fakúlt (Art vo vzdelávaní; Umenie v primárnom vzdelávaní), odborné a vedecké články, zúčastnila sa niekoľkých domácich i zahraničných konferencií.
  Od roku 2001 publikuje tiež recenzie a štúdie vo výtvarných a vedeckých periodikách (Ateliér, Ostium, Human Affairs) a venuje sa kurátorskej práci v domácom kontexte (GEO­‑TEXT, Spoločensky živí). Aktuálne pracuje s hlbším kontextom kultúrnych zmien – teóriou obratov (sociálny obrat, kultúrny obrat a obrat k obrazom) a problematikou súčasnej vizuálnej kultúry ako aj možnosťami jej implementácie do umeleckého vzdelávania. Z posledných aktivít možno spomenúť autorstvo a kurátorstvo projektu Spoločensky živí (monografia), ktorý transkultúrnou optikou pertraktuje relativizáciu kultúrnej identity, postkomunistický syndróm spoločenského a politického ochromenia a s ním spojený občiansky aktivizmus. Aktuálne tiež participuje na širšie postavenom sociologickom výskume v oblasti lásky a utvárania partnerských vzťahov v zmysle ich kultúrnej podmienenosti a potencionálneho vplyvu súčasnej vizuálnej kultúry.
  Od roku 2000 pôsobí na Katedre pedagogiky výtvarného umenia Pedagogickej fakulty TU v Trnave. Vyučuje predmety teória galérií a múzeí, animácia výtvarného umenia, múzejná a galerijná animácia. V rámci magisterského programu prednáša a vedie semináre predmetov pedagogika výtvarného umenia, školská výtvarná výchovaarteterapia.

Education and Qualification Growth

1991 – 1995, Stredná zdravotnícka škola v Trnave, odbor: detská sestra

Academic Degree: Mgr., učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 2. stupeň v aprobácii prírodopis – výtvarná výchova, Trnavská univerzita v Trnave, 1995 – 1999
PhD., teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy – špecializácia teória vyučovania predmetov na 1. Stupni ZŠ, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2001 – 2009

Enumeration of Employments

 • Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, KPVU, 2000 – doteraz
 • ZŠ Podzámska 35 – Hlohovec, učiteľská prax, 1999 – 2000

Areas of Teaching

 • animácia výtvarného umenia,
 • galerijná a muzeálna prax,
 • arteterapia,
 • edukácia výtvarného umenia,
 • školiteľka bakalárskych a diplomových prác.

Selected Publications

Vedecké monografie

 • Guillaume, M. – GajdoŠ, R. 2017. Spoločensky živí. / Guillaume Michaela (redaktor, editor), Bílik René (recenzent), Kováčová Barbora (Recenzent). – [1. vyd.]. – Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2017. 101 s. , [4,95 AH]. ISBN 978­‑80­‑568­‑0025­‑6. 
  Guillaume Michaela 95% 
  Ohlasy: 1

Kapitoly vo vedeckých monografiách

 • GUILLAUME, M. 2011. Možnosti artefiletického prístupu v reflexii nad hodnotou samého (v procesoch sebapoznávania a sebapretvárania). In V4 ako výchova, vzdelávanie, voľný čas a vzájomná inšpirácia. Nitra : UKF (Nadácia otvorenej spoločnosti, Akadémia voľného času HC), s. 197–207. ISBN 80­‑970833­‑1­‑1.

Vysokoškolské učebnice, kapitoly vo vysokoškolských učebniciach a učebné texty

 • GUILLAUME, M. – KOVÁČOVÁ B. 2010. Art vo vzdelávaní. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, s. 8–79. ISBN 978­‑80­‑8082­‑401. 
  Michaela Guillaume 50% 
  Ohlasy: 13
 • GUILLAUME, M. 2012. Umenie v primárnom vzdelávaní. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, s. 174. ISBN 978­‑80­‑8082­‑565­‑2. 
  Ohlasy: 1

Vedecké práce vo vedeckých časopisoch databázovaných v Scopus a WoS

 • GUILLAUME, M. – LUKŠÍK, I. 2018. Representations of love in the early stages of love. Guillaume, Michaela (autor 50 %); Lukšík, Ivan (autor 50 %). – angličtina. – In Human Affairs : a postdisciplinary journal for humanities & social sciences. Bratislava (Slovensko) : De Gruyter. ISSN 1210­‑3055. ISSN (online) 1337­‑401X. Roč. 28, č. 3 (2018), s. 271–284. 
  Ohlasy: 2

Vedecké práce v ostatných vedeckých časopisoch

 • GUILLAUME, M. 2013. Mária Balážová – osobná geometria. In Ostium. Dostupné online. Roč. 9, č. 4 (2013), [10 s] eISSN 1336­‑6556. 
  Ohlasy: 1
 • GUILLAUME, M. 2017. Zamyslenie sa nad prípravou študentov pomáhajúcich profesií v oblasti arteterapie. In Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok. ISSN 1336­‑2232. Roč. 16, č. 5 (2017), s. 106–122.
 • GUILLAUME, M. 2015. Výtvarná edukácia ako súčinný faktor environmentálnej výchovy. In Acta Facultatis Pedagogice. Séria D – vedy o výchove a vzdelávaní. Trnava : PdF Trnavská univerzita, roč. 19, s. 34–44. Spôsob prístupu: ⟨https://pdf.​truni.​sk/​actafp/​2015/​d/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)⟩.
 • GUILLAUME, M. 2016. Fenomén obsahovej saturácie vyučovania výtvarnej výchovy – stratégie expresívnej výchovy orientované na rozvoj citovej stránky osobnosti dieťaťa. In Expresivita vo výchove. Bratislava : UK. S. 68–93.

Vedecké práce v recenzovaných publikáciách

 • GUILLAUME, M. 2008. Galerijná a muzeálna animácia ako efektívny nástroj mimoškolskej edukácie. In O výchově a volném čase : Metodologická paradigmata pedagogiky volného času. 2008. Liberec : Technická univerzita v Liberci, Česká republika.
 • GUILLAUME, M. 2009. Zvukové animácie a možnosti ich uplatnenia pri rozvoji vnímania. In 5. webová konferencia hudobnej výchovy. 2009. Ostrava : Ostravská univerzita, Česká univerzita.
 • GUILLAUME, M. 2008. Artefiletika alebo rozvoj osobnosti prostredníctvom výtvarného umenia. In Klíma školy 21. storočia. 2008. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská republika.
 • GUILLAUME, M. 2009. Využitie expresívnej výchovy na vyučovaní výtvarnej výchovy a výchovy umením. In Kultúra – Umenie – Vzdelávanie. 2009. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská republika.
  • GUILLAUME, M. 2016. Mandala – cesta jednej duše. In expresívne terapie vo vedách o človeku. Bratislava : Univerzita Komenského V Bratislave. ISBN 978­‑80­‑223­‑4148­‑6. S. 179–191.

       Redakčné a zostavovateľské práce

       • GUILLAUME, M. 2017. Spoločensky živí. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2017, 101 s. ISBN 978­‑80­‑568­‑0025­‑6.
       • KOŠÚTOVÁ, GUILLAUME, M. 2020. Kultúrne dedičstvo 2020 : kultúrna pamäť ako výzva vo vzdelávaní. Banská Štiavnica : Združenie historických miest a obcí Slovenskej republiky, 2020, 126 s. ISBN 978­‑80­‑972880­‑6­‑8; ISBN 978­‑80­‑972880­‑7­‑5 (online).

       Katalógy k výstavám

       • GUILLAUME, M. – GALKO, A. 2019. Environementálne umenie na Slovensku. Katalóg k výstave Environementálne umenie na Slovensku 26. 9. – 6. 11. 2019. Turčianska galéria v Martine. 78 s. ISBN 978­‑80­‑99920­‑05­‑8.

       Konferencie

       • Interpretácia a analýza artefaktu – Francis Bacon: Triptych 1976. In V. Arteterapeutická konferencia. České Budějovice : Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, Česká republika (2006).
       • Galerijná a muzeálna animácia ako efektívny nástroj mimoškolskej edukácie. In O výchově a volném čase : Metodologická paradigmata pedagogiky volného času. Medzinárodná vedecká konferencia : Technická univerzita v Liberci, Česká republika (2008).
       • Výtvarno­‑environmentálny kurz: Čo sa deje s nami a s našou prírodou? In O výchově a volném čase : Metodologická paradigmata pedagogiky volného času. Medzinárodná vedecká konferencia : Technická univerzita v Liberci, Česká republika (2008).
       • Artefiletika alebo rozvoj osobnosti prostredníctvom výtvarného umenia. In Klíma školy 21. storočia. Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská republika (2008).
       • Zvukové animácie a možnosti ich uplatnenia pri rozvoji vnímania. In Aktuální trendy hudební psychologie, hudební pedagogiky a didaktiky hudební výchovy III. Medzinárodná vedecká konferencia : Katedra hudební výchovy Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (2009).
       • Čo sa skrýva za prácou s odpadovým materiálom? Pedagogická tvorivosť učiteliek MŠ. Žilina : Spoločnosť pre predškolskú výchovu. Slovenská republika (2009).
       • Expresia dieťaťa ako výsledok viacerých kreatívnych procesov. Materská škola a svet okolo. Ružomberok : Spoločnosť pre predškolskú výchovu. Slovenská republika (2010).
       • Výtvarná edukácia ako forma variabilnej expresie. Didaktické možnosti rozvíjania osobnosti dieťaťa v materskej škole. Martin : Spoločnosť pre predškolskú výchovu. Slovenská republika (2011).
       • Význam a prínos arteterapie v štúdiu s pedagogickým zameraním. In Vzdelávanie v arteterapii v ČR a SR. Medzinárodná konferencia : Keratos s Českou arteterapeutickou asociaciáciou a Slovenskou arteterapeutickou asociáciou. Praha (2013).
       • Mandala – cesta jednej duše. Expresívne terapie vo vedách o človeku. Biodromálny aspekt liečebnej pedagogiky. Bratislava : univerzita Komenského (2016).
       • Tvorivosť – šípová Ruženka reflexia nad stagnáciou v oblasti tvorivosti študentov pedagogických odborov. In Expresívne terapie vo vedách o človeku. Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity (2016).
       • Obraz môjho vnútra (moja identita). In Expresívne terapie vo vedách o človeku/. Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity (2018).
       • Odkiaľ prichádza láska? QAK – Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, XVII. ročník. Olomouc (2018).
       • Improvizácia ako nástroj sebaexpresie a sebauskutočnenia v edukačnej a terapeutickej praxi. In Expresívne/ terapie vo vedách o človeku 2019. Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity (2019).
       • Premena Ja v dobe tekutej lásky. QAK – Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku „Poznaj sám seba“. Bratislava (2020).
       • Prvý partnerský vzťah ako medzník v období vynárajúcej sa dospelosti. Community psychology in Slovakia. Inštitút aplikovanej psychológe, fakulta sociálnych a ekonomických vied, Komenského univerzita Bratislava (2020).

       Odborné práce

       • KOZÁROVÁ, M. 2001. Mária Balážová – ústami hada. In Rak, roč. VI., č. 1/2001, s. 59. Bratislava.
       • KOZÁROVÁ, M. 2001. Prach hmotného sveta. In Kultúrny život, roč. 2, č. 7/2001, s. 8 (14. 2. 2001).
       • KOZÁROVÁ, M. 2001. Geometria poriadku Márie Balážovej. In Mosty, roč. 10, č. 9/2001, s. 12 (27. 2. 2001).
       • KOZÁROVÁ, M. 2001. Študenti na nultej hodine. In Učiteľské noviny, roč. LI., č. 26, s. 10 (28. 6. 2001).
       • KOZÁROVÁ, M. 2002. Mária – Baláž – Blažej. In Listy, Praha, 2002, Česká republika.
       • KOZÁROVÁ, M. 2003. Započítané študentom výtvarnej výchovy. In Učiteľské noviny, 2003.
       • KOZÁROVÁ, M. 2003. Blažej Baláž – autentické bádanie v nových dimenziách. In TN­‑TH Extra, roč. 13, č. 26, s. 11, 30. 6. 2003.
       • GUILLAUME, M. 2009. Čo sa skrýva za prácou s odpadovým materiálom. In Pedagogická tvorivosť učiteliek materských škôl. Materská škola na prahu 21. storočia. Žilina : Spoločnosť pre predškolskú výchovu, s. 68–75.
       • GUILLAUME, M. 2009. Výchovné možnosti výtvarného umenia a ich vplyv na rozvoj osobnosti vnímateľa. In Vychovávateľ. Roč. LVII., č. 8/2009. s. 23–27. Bratislava.
       • GUILLAUME, M. 2010. Expresia dieťaťa ako výsledok viacerých kreatívnych procesov. In Materská škola a svet okolo. Ružomberok : Spoločnosť pre predškolskú výchovu, s. 79–85.
       • GUILLAUME, M. 2011. Výtvarná edukácia ako forma variabilnej expresie. In Didaktické možnosti rozvíjania osobnosti dieťaťa v materskej škole. Martin : Spoločnosť pre predškolskú výchovu, s. 11–19.
       • GUILLAUME, M. 2012. Medzi interaktivitou a kontempláciou. (Recepcia statického artefaktu). Nitra : Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF.
       • GUILLAUME, M. 2013. Mužské a ženské obrazy. In Ateliér, Praha, Česká republika. Roč. 26, č. 6/2013. s. 8.
       • GUILLAUME, M. 2015. Trójsky kôň. In Ateliér, Praha, Česká republika. Roč. 28, č. 10/2015. s. 8.
       • GUILLAUME, M. 2015. Blažej Baláž: Keď sa aktivizmus stáva umením. In Ateliér, Praha, Česká republika. Roč. 28, č. 23–24/2015. s. 8.

       Selection of Participating in the Project

       • KEGA K­‑10­‑047­‑00/204­‑014TVU­‑4/10: Animácia výtvarného umenia a multimédiá, 2010 – 2011 (zodpovedný riešiteľ).
       • Grant FPU č. 16­‑142­‑02612/2016: Výstava Spoločensky živí, 2016 – 2017 (hlavný riešiteľ).
       • VEGA č. 1/0426/18: Psychologické, socio­‑kultúrne a biologické zdroje lásky, 2018 – 2021 (spoluriešiteľ).
       • APVV 18­‑0303/ 2019: Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti (zopovedný riešiteľ).

       Collective Exhibitions

       2001 Slovenská strela 
       Krížová chodba Karolína Praha, 11. 4. – 9. 5. 2001, Česká republika
       2006 Zetenaka, Západoslovenské múzeum, Trnava, 22. 2. 2006 – 23. 4. 2006
       2003 Započítané 07 / Výstava študentských prác katedry výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty TU v Trnave Západoslovenské múzeum, Trnava, 30. 4. – 30. 6. 2003
       2001 Nultá hodina, Nitrianska galéria, Nitra, 23. 5. – 10. 6. 2001
       2000 Dialóg, Trnavská univerzita, Trnava, 23. 9. – 15. 10. 2000

       Please, select one of informational tabs.