Department of Art Education
Department of Biology (in Slovak)
Department of Educational Studies (in Slovak)
Department of English Lan­guage and Lit­er­a­ture
Department of German Lan­guage and Lit­er­a­ture (in Slovak)
Department of Chemistry (in Slovak)
Department of Mathematics and Computer Science
Department of School Education
Department of Slovak Lan­guage and Lit­er­a­ture (in Slovak)

The page is loading, please wait…

Mgr. Silvia Lacková Čúzyová, PhD.

profile photo

  Room: 616
  Extension: 554
  E‑mail: e-mail
  Research/art/teacher profile of a person: ikonaRATP
  Mgr. Silvia Lacková Čúzyová, PhD., študovala na odbore dejiny umenia a kultúry na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Doktorandské štúdium absolvovala na Katedre dejín umenia a architektúry Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Na VŠVU pôsobila ako riaditeľka Galérie Medium (2009 – 2017) a následne ako samostatný výskumný pracovník v Centre výskumu VŠVU (2016 – 2019), tiež tam pôsobila pedagogicky.
  Profiluje sa ako historička umenia a kurátorka výstav súčasného umenia a dizajnu. Ako historička umenia sa dlhodobo venuje historiografii dejín umenia a kritiky výtvarného umenia (najmä v dekádach 40., 60., 90. roky 20. storočia, ako freelance kurátorka a intenzívne tiež ako recenzentka výstav súčasného umenia na Slovensku i v zahraničí. Publikovala štúdie a recenzie v katalógoch a tlačených aj elektronických médiách (Profil, Flash Art, Ostium…).
  Od roku 2019 je odbornou asistentkou na Katedre pedagogiky výtvarného umenia Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, kde vyučuje predmety dejiny umenia 1 – pravek, starovek, dejiny umenia 2 – ranokresťanské umenie, stredovek, dejiny umenia 3 – renesancia, barok, dejiny umenia 4 – 18. a 19. storočie, dejiny umenia 5 – 1. pol. 20. storočia, dejiny umenia 6 – 2. pol. 20. storočia, kritické písanie v anglickom jazyku, analýza výtvarného diela.

Education and Qualification Growth

Academic Degree: Mgr., dejiny umenia a kultúry, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava, (prof. M. Hamada), 2001 – 2006
PhD., obhajoba dizertačnej práce na Katedre teórie a dejín umenia, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (prof. M. Zervan), 2013

Enumeration of Employments

  • 2018 – dodnes, Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky výtvarného umenia, odborná asistentka
  • 2016 – 2019, Centrum výskumu, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, výskumná pracovníčka
  • 2009 – 2017, Galéria Medium, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, riaditeľka galérie

Areas of Teaching

  • dejiny a teória moderného a súčasného vizuálneho umenia (svetový i slovenský kontext)

Other Teaching Activities

2004 – 2006, Galéria Jána Koniarka, Trnava, kultúrno­‑vzdelávacie oddelenie: lektorská a PR činnosť, (externá spolupráca počas VŠ štúdia).

2003 – 2010, Slovenská národná galéria, Bratislava, oddelenie pre výchovu a vzdelávanie (externá spolupráca počas VŠ štúdia).

Please, select one of informational tabs.