Department of Art Education
Department of Biology (in Slovak)
Department of Educational Studies (in Slovak)
Department of English Lan­guage and Lit­er­a­ture
Department of German Lan­guage and Lit­er­a­ture (in Slovak)
Department of Chemistry (in Slovak)
Department of Mathematics and Computer Science
Department of School Education
Department of Slovak Lan­guage and Lit­er­a­ture (in Slovak)

The page is loading, please wait…

Mgr. Miloš Štofko, PhD.

profile photo

  Room: 616
  Extension: 554
  E‑mail: e-mail
  Research/art/teacher profile of a person: ikonaRATP
  Mgr. Miloš Štofko, PhD. študoval (1978 – 1983) na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Trnave slovenský jazyk a výtvarnú výchovu. V roku 2006 dosiahol titul PhD. na PdF PU v Prešove s dizertačnou prácou Otázka procesu v umení 20. storočia a jeho možné využitie v školskej praxi VV na 1. stupni ZŠ. V rokoch 1990 – 1995 pedagogicky pôsobil na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty v Nitre. V rokoch 1993 až 1995 bol členom Komitétu Slovenskej spoločnosti pre výchovu umením SSEA – INSEA. V roku 2003 založil a stal sa predsedom Slovenskej asociácie pedagógov výtvarných a estetických predmetov. Od roku 2016 je členom Českej sekcie INSEA. Od roku 2000 a s menšou prestávkou je až doteraz členom Predmetovej komisie pre výtvarnú výchovu a výchovu umením na ŠPÚ v Bratislave. V roku 2004 sa stal spoluriešiteľom projektu Tvorba novej koncepcie a osnov výtvarnej výchovy pre 1. a 2. stupeň ZŠ, ktorý bol podkladom na vytvorenie súčasného štátneho vzdelávacieho programu pre výtvarnú výchovu. V rokoch 2005 až 2006 bol členom pracovnej skupiny (výtvarné umenie) akreditačnej komisie pôsobiacej na Ministerstve školstva SR.
  Publikuje v domácich vydavateľstvách – Od abstrakcie po živé umenie/Slovník pojmov moderného a postmoderného umenia (SLOVART, 2007), Škola úžitkového výtvarníctva, School of applied Art, ŠUR + ŠUP + ŠUV = 75 (Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, 2006), Psychodidaktika procesuálnej výtvarnej výchovy (VEDA, 2010), Využitie IKT v predmete: Výtvarná výchova pre základné školy. Priebežne sa venuje aj umeleckej činnosti. Od roku 1990 prezentoval svoje diela na niekoľkých samostatných a kolektívnych výstavách doma a v zahraničí. Rovnaké a Iné v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach (1995), Sieť v Galérii mladých v Brne (1994), Simulakrum v trnavskej Synagóge (1999), tiež v Galérii Sýpka v Klatovoch (1999), Hermovo ucho v Nitrianskej galérii (2006), reprízy v Dome umenia v Opave (2006) a v Magyar Mühely Galéria v Budapešti (2007).
  Od roku 1994 pôsobí na Katedre pedagogiky výtvarného umenia Pedagogickej fakulty TU v Trnave. Na KPVU vyučuje predmety technické a formálne výtvarné metódy, pedagogika výtvarného umenia na 2. stupni ZŠ, úvod do estetiky. V rámci Katedry školskej pedagogiky na PdF TU vyučuje predmety výtvarná komunikácia, hry s výtvarným materiálom, výtvarné umenie a výchova.

Education and Qualification Growth

1973 – 1977 Stredná umelecko­‑priemyselná škola Bratislava, oddelenie aranžérstvo­‑výstavníctvo

Academic Degree: Mgr., výtvarná výchova – slovenský jazyk, Pedagogická fakulta, Trnava, Univerzita Komenského, Bratislava, 1978 – 1983
PhD., teória vyučovania predmetov na 1. stupni ZŠ (výtvarná výchova), Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2006

Qualification Works

 • Štofko, M. 2006. Otázka procesu v umení 20. storočia a jeho možné využitie v školskej praxi VV na 1. stupni ZŠ, dizertačná práca, 2005, 241 s.

Enumeration of Employments

 • Trnavskej univerzity v Trnave, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky výtvarného umenia, odborný asistent, 1993 – doteraz
 • PdF Nitra, odborný asistent, 1990 – 1995
 • ZŠ Zikova 3 a ZŠ Zikova 1, Bratislava, učiteľ SJ – VV, 1983 – 1990

Areas of Teaching

 • 1993 – dodnes, Pedagogická fakulta TU: pedagogika výtvarného umenia, technické a formálne výtvarné metódy, výtvarná komunikácia, plošné výtvarné médiá, priestorové výtvarné médiá, semestrálny projekt B, školiteľ bakalárskych a diplomových prác.

 
Other Activities at the University or Non‑university Activities

  1993 – 2000 Člen Akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity.
  1996 – 1998 Člen skúšobnej komisie pre kvalifikačné skúšky pedagogických pracovníkov na ŠPÚ Bratislava.
  1995 – 1997 Člen Komitétu Slovenskej spoločnosti pre výchovu umením SSEA – INSEA.
  2002 – 2003 Člen Poradného zboru pre výtvarnú tvorbu pri Národnom osvetovom centre Bratislava.
  2002 – 2007 Člen Ústrednej predmetovej komisie ŠPÚ pre výtvarnú výchovu.
  2005 – 2006 Člen pracovnej skupiny (výtvarné umenie) akreditačnej komisie pôsobiacej na Ministerstve školstva SR.
  2003 Predseda Slovenskej asociácie pedagógov výtvarných a estetických predmetov.
  2013 Člen Predmetovej komisie pre výtvarnú výchovu a výchovu umením na ŠPÚ v Bratislave.

Selected Publications

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

 • Od abstrakcie po živé umenie/Slovník pojmov moderného a postmoderného umenia, SLOVART, 311 s. ISBN 978­‑80­‑8085­‑108­‑8.

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

 • Psychodidaktika procesuálnej výtvarnej výchovy. Bratislava : VEDA, 2010, prvé vydanie, 383 s. ISBN 978­‑80­‑224­‑1110­‑3.

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

 • Psychodidaktika a její aplikace v procesuální výtvarné výchově na slovenských ZŠ [5,6 % podiel autora]. In Vizuální gramotnost, Editor Katarína Přikrylová (ed.), 1. vydanie, Praha : Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2010. s. 137–144. ISBN 978­‑80­‑7290­‑487­‑7.

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

 • Topológia fundamentálnych východísk anticipujúcich procesualitu v umení 20. stor. In Zborník Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity, Séria A – humanitné vedy, ročník prvý. 1997. Editor Ján Drdúl, s. 55–64, ISBN 80­‑88774­‑28­‑4.
 • Diplomová práca – večná téma vzťahu teórie a praxe. Niekoľko poznámok k teórii a praxi písania diplomoviek z Vv pre učiteľstvo 1. stupňa na PdF TU v Trnave. In Zborník Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity, Séria A – humanitné vedy. 1998. Editor doc. RNDr. Pavel Híc, CSc., s. 89–97, ISBN 80­‑88774­‑42­‑X.
 • Využitie básnických textov Daniela Heviera na hodinách výtvarnej výchovy 1. stupňa ZŠ. In Zborník Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity, Séria D – Vedy o výchove a vzdelávaní. 2000. Editor doc. RNDr. Pavel Híc, CSc., s. 51–56, ISBN 80­‑88774­‑87­‑X.
 • Využitie jazyka kubizmu na hodinách výtvarnej výchovy. In Zborník Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity, Séria D – Vedy o výchove a vzdelávaní. 2000. Editor doc. RNDr. Pavel Híc, CSc., s. 57–61, ISBN 80­‑88774­‑87­‑X.
 • Výsledky empirického výskumu novej koncepcie vyučovania výtvarnej výchovy na 1. stupni ZŠ. In Zborník Pedagogickej fakulty TU, Séria D Vedy o výchove a vzdelávaní. 2006. Editor prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc., s. 51–64, ISBN 978­‑80­‑8082­‑111­‑1.

Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

 • Návrh inovatívnej štruktúry osnov výtvarnej výchovy pre 1. a 2. st. ZŠ. In Zborník z konferencie : Tvorba novej koncepcie a osnov výtvarnej výchovy pre ZŠ, vydala VŠVU v Bratislave, 2003, 95 s., s. 2–62, ISBN 80­‑88675­‑87­‑1.
 • Povojnový vývoj školy. In Škola úžitkového výtvarníctva, School of applied Art, ŠUR + ŠUP + ŠUV = 75, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, 2006. s. 146–156, ISBN 80­‑88947­‑13­‑8.
 • Propagačné výtvarníctvo. In Škola úžitkového výtvarníctva, School of applied Art, ŠUR + ŠUP + ŠUV = 75, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, 2006. s. 169–198, ISBN 80­‑88947­‑13­‑8.
 • Dizajn a tvarovanie dreva. In Škola úžitkového výtvarníctva, School of applied Art, ŠUR + ŠUP + ŠUV = 75, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, 2006. s. 199–222, ISBN 80­‑88947­‑13­‑8.
 • Propagačná grafika. In Škola úžitkového výtvarníctva, School of applied Art, ŠUR + ŠUP + ŠUV = 75, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, 2006. s. 223–252, ISBN 80­‑88947­‑13­‑8.
 • Ručné výtvarné spracúvanie textílií. In Škola úžitkového výtvarníctva, School of applied Art, ŠUR + ŠUP + ŠUV = 75, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, 2006. s. 253–276, ISBN 80­‑88947­‑13­‑8.
 • Úžitková fotografia. In Škola úžitkového výtvarníctva, School of applied Art, ŠUR + ŠUP + ŠUV = 75, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, 2006. s. 277–308, ISBN 80­‑88947­‑13­‑8.
 • Kameňosochárstvo. In Škola úžitkového výtvarníctva, School of applied Art, ŠUR + ŠUP + ŠUV = 75, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, 2006. s. 309–330, ISBN 80­‑88947­‑13­‑8.
 • Výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu. In Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, 2006, Škola úžitkového výtvarníctva, School of applied Art, ŠUR + ŠUP + ŠUV = 75, 2006. s. 331–354, ISBN 80­‑88947­‑13­‑8.
 • Konzervátorstvo a reštaurátorstvo drevorezieb. In Škola úžitkového výtvarníctva, School of applied Art, ŠUR + ŠUP + ŠUV = 75, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, 2006. s. 355–375, ISBN 80­‑88947­‑13­‑8.

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

 • Diplomová práca – večná téma vzťahu teórie a praxe. In Úloha výtvarnej výchovy v príprave učiteľa na 1. stupni ZŠ / Zborník výtvarnej výchovy v príprave učiteľa na 1. stupni ZŠ. Editor Stanislav Tropp, Pedagogická fakulta UMB, Katedra výtvarnej výchovy, Banská Bystrica, Metodické centrum, Banská Bystrica, 1998, s. 37–44. ISBN 80­‑8055­‑117­‑0.
 • Výtvarná práca s poetickým textom na 1. stupni ZŠ. In Príprava učiteľov – elementaristov na prahu nového tisícročia, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. Editor Milan Portík. Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, PRIVATPRESS, s. r. o. S. 440–445, 2000, ISBN 80­‑88722­‑97­‑7.
 • Klasifikácia formálnych výtvarných metód. Učiteľ pre školu 21. storočia / Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Editor Lenka Kasačová, 1. vydanie, Banská Bystrica : PdFUMB, 2009, 479 s., CD­‑ROM. ISBN 978­‑80­‑8083­‑823­‑2.
 • Úvod do psychodidaktiky procesuálnej výtvarnej výchovy. KULTÚRA – UMENIE – VZDELANIE / Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Editor Eva Langsteinová (eds.), 1. vydanie, Banská Bystrica : PdFUMB, 2009, s. 1–20, CD­‑ROM. ISBN 978­‑80­‑8083­‑755­‑6.
 • Dekonštrukcia detského naivného realizmu v procesuálnej výtvarnej výchove. Model a realita vyučovania výtvarných a estetických predmetov / Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Editor Miloš Štofko, 1. vydanie, Bratislava : SAPVEP, 2010. s. 22–31, CD­‑ROM. ISBN 978­‑80­‑224­‑1110­‑3.
 • Význam formálnej metódy dekonštrukcie v experimentálnej poézii. Model a realita vyučovania výtvarných a estetických predmetov / Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Editor Miloš Štofko, 1. vydanie, Bratislava : SAPVEP, 2010. s. 243–250, CD­‑ROM. ISBN 978­‑80­‑224­‑1110­‑3.

Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách

 • Projekt: Slovník výtvarných termínov 2. polovice 20. storočia (záverečná oponentúra uskutočnená v roku 2001). Vedúci projektu doc. Ľudovít Hološka, akad. mal., spoluriešiteľ projektu Mgr. Miloš Štofko, Projekt KEGA č. 4248/98­‑51­‑ÚP, spoluriešiteľ, obdobie riešenia 1999 – 2001.
 • Projekt: Tvorba novej koncepcie a osnov výtvarnej výchovy pre 1. a 2. stupeň ZŠ. Vedúci projektu doc. Ladislav Čarný, akademický maliar, Projekt KEGA č. 689/2001­‑9, spoluriešiteľ, obdobie riešenia 2001 – 2004.
 • Projekt: Súbor edukačných CD/DVD pre vyučovanie výtvarnej výchovy na 1. a 2. stupni ZŠ. Vedúci projektu doc. Ladislav Čarný, akad. mal., spoluriešiteľ projektu Mgr. Miloš Štofko, PhD. Projekt KEGA č. 3/2203/04, spoluriešiteľ, obdobie riešenia 2004 – 2006.
 • Projekt: Nová metodika výtvarnej výchovy (záverečná oponentúra uskutočnená v roku 2008), vedúci projektu: Mgr. Miloš Štofko, PhD., Projekt KEGA č. 3/3015/05.
 • Národný projekt Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách (ITMS: 26110130083, 26140130013), Realizátor projektu (prijímateľ NFP): Ústav informácií a prognóz školstva, Staré Grunty 52, 842 44 Bratislava. Vedúci projektu: doc. RNDr. Beáta Briestenská, PhD., spoluriešiteľ projektu Mgr. Miloš Štofko, PhD.
 • Projekt: Rudolf Fila: Skicáre, vedúci projektu Mgr. Miloš Štofko, PhD. Projekt KEGA č. 010TTU­‑4/2017.

Skriptá a učebné texty

 • Nová koncepcia vyučovania výtvarnej výchovy na 1. a 2. stupni ZŠ. Vlastné vydanie, 2004. 51 s. ISBN 80­‑969237­‑1­‑4.
 • Modelové prípravy z výtvarnej výchovy pre 1. stupeň ZŠ. Vlastné vydanie, 64 s. ISBN 80­‑969237­‑2­‑2.
 • Modelové prípravy z výtvarnej výchovy pre 2. stupeň ZŠ. Vlastné vydanie, 75 s. ISBN 80­‑969237­‑3­‑0.

Kapitoly v učebniciach a učebných textoch

 • Využitie IKT v predmete: Výtvarná výchova pre základné školy / Učebný materiál – modul 3. Editor Viliam Fedák, 1. vydanie. ŠTOFKO, M. 2010. Kapitoly 1 – 6 [18,5 % podiel autora]. Ústav informácií a prognóz školstva, elfa, s. r. o., Košice, 2010. s. 7–51. ISBN 978­‑80­‑8086­‑160­‑5.

Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky…)

 • [Redakčná a zostavovateľská práca knižného charakteru] Psychodidaktika procesuálnej výtvarnej výchovy. Bratislava : VEDA, 2010, prvé vydanie, 2010. 383 s. ISBN 978­‑80­‑224­‑1110­‑3.
 • [Redakčná a zostavovateľská práca knižného charakteru] Model a realita vyučovania výtvarných a estetických predmetov / Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 1. vydanie, Bratislava : SAPVEP, 2010, 250 s. CD­‑ROM. ISBN 978­‑80­‑970470­‑0­‑9.

Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

 • Jazyk obrazu, obrazovosť jazyka Milana Bočkaya / Miloš Štofko. In Vlna. ISSN 1335­‑5341. Roč. 18, č. 66(2016), s. 26–31.
 • TAK, TEĎ, TU / Chatrného učenie výtvarne vidieť a tvorivo myslieť / Miloš Štofko. In Vlna. ISSN 1335­‑5341. Roč. 18, č. 69(2016), s. 98–108.

Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

 • Šepoty a výkriky symbolizmu : Bratislava, Galéria 19, 1. 10. – 1. 11.; kurátori Marta Herucová, Vladimír Kordoš / Miloš Štofko. In Ateliér. ISSN 1210­‑5236. Roč. 28, č. 23–24(2015), s. 8.
 • Meluzen / Miloš Štofko. In Ateliér. ISSN 1210­‑5236. Č. 6(2014), s. 8.
 • Doložka k žádosti o povolení k pobytu / Miloš Štofko. In Ateliér. ISSN 1210­‑5236. Roč. 27, č. 21–22(2014), s. 8.
 • Maliarske momentky : Bratislava, Galéria 19 5. 3. – 5. 6., kurátorka Beata Jablonská / Miloš Štofko. In Ateliér. ISSN 1210­‑5236. Roč. 28, č. 9(2015), s. 8.
 • Katarína Slaninková – Dobré časy : Bratislava, Galéria 19, 27. 8. – 27. 9.; kurátor Jiří Olič / Miloš Štofko. In Ateliér. ISSN 1210­‑5236. Roč. 28, č. 20(2015), s. 8.
 • Inge Kosková – Čiara v čase (1985 – 2015) : Bratislava, Galéria 19, 8. 5. – 7. 6.; kurátor Vlado Kordoš / Miloš Štofko. In Ateliér. ISSN 1210­‑5236. Roč. 28, č. 12(2015), s. 8.
 • Eduard Ovčáček – Archív & nové práce / Miloš Štofko. In Ateliér. ISSN 1210­‑5236. Roč. 28, č. 2(2015), s. 8.

Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch

 • Fiktívne svety Vladimíra Havrillu / Miloš Štofko. In Vlna. ISSN 1335­‑5341. Roč. 18, č. 66(2016), s. 112–115.
 • Postkonceptuálny labyrint Petra Rónaia / Miloš Štofko. In Vlna. ISSN 1335­‑5341. Roč. 18, č. 66(2016), s. 116–120.

Umelecké kurzy, tvorivé dielne (workshopy) – domáce

 • Lektor cyklického vzdelávania (workshopu) organizovanom MPC Banská Bystrica Nová koncepcia vyučovania výtvarnej výchovy, miesto konania: Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa 3, Žilina, dátum konania: 11. – 12. január 2007.
 • Lektor cyklického vzdelávania (workshopu) organizovanom MPC Banská Bystrica Nová koncepcia vyučovania výtvarnej výchovy, miesto konania: Základná škola s VJS, Farská lúka, Fiľakovo, dátum konania: 18. – 19. január 2007.
 • Lektor cyklického vzdelávania (workshopu) organizovanom MPC Banská Bystrica Nová koncepcia vyučovania výtvarnej výchovy, miesto konania: Základná škola, Nábr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš, dátum konania: 22. – 23. február 2007.
 • Lektor cyklického vzdelávania (workshopu) organizovanom MPC Banská Bystrica Nová koncepcia vyučovania výtvarnej výchovy, miesto konania: Základná škola, Vajanského 47, Lučenec, dátum konania: 22. – 23. marec 2007.
 • Lektor cyklického vzdelávania (workshopu) organizovanom MPC Banská Bystrica Nová koncepcia vyučovania výtvarnej výchovy, miesto konania: Reformované cirkevné gymnázium, Daxnerova 42, Rimavská Sobota, dátum konania: 29. – 30. marec 2007.
 • Lektor cyklického vzdelávania (workshopu) organizovanom MPC Banská Bystrica Nová koncepcia vyučovania výtvarnej výchovy, miesto konania: ZSŠ služieb a obchodu, radlinského 1711/32, Dolný Kubín, dátum konania: 10. – 11. máj 2007.
 • Lektor cyklického vzdelávania (workshopu) organizovanom MPC Banská Bystrica Nová koncepcia vyučovania výtvarnej výchovy, miesto konania: Metodicko­‑pedagogické centrum, Horná 97, Banská Bystrica, dátum konania: 17. – 18. máj 2007.
 • Lektor cyklického vzdelávania (workshopu) organizovanom MPC Banská Bystrica Nová koncepcia vyučovania výtvarnej výchovy, miesto konania: Dom mládeže ZSŠ drevárskej, Lučenecká cesta 17, Zvolen, dátum konania: 24. – 25. máj 2007.
 • Lektor cyklického vzdelávania (workshopu) organizovanom MPC Banská Bystrica Nová koncepcia vyučovania výtvarnej výchovy, miesto konania: Základná škola, Gorkého 33, Martin, dátum konania: 7. – 8. jún 2007.
 • Lektor cyklického vzdelávania (workshopu) organizovanom MPC Banská Bystrica Nová koncepcia vyučovania výtvarnej výchovy, miesto konania: Materská škola, M. Mišíka 15, Prievidza, dátum konania: 14. – 15. jún 2007.
 • Lektor cyklického vzdelávania (workshopu) organizovanom MPC Banská Bystrica Nová koncepcia vyučovania výtvarnej výchovy, miesto konania: Základná škola, Sládkovičova 10, Ružomberok, dátum konania: 21. – 22. jún 2007.

Solo Exhibitions

1990 Učiteľ a jeho žiačikovia, Dom knihy, Steinerova ulica, Bratislava.
1991 Polyvalencia hĺbok, Galéria SFVU, Michalská, Bratislava.
1992 Postpletizmy, Galéria mladých, Nitra.
1992 Miloš Štofko – Obrazy, Galéria Art deco, Nové Zámky.
1993 Absurdopletizmy, Galéria Palisády, Bratislava.
1994 Dizajn – Dasein, Slovenský rozhlas, Bratislava.
1995 Rovnaké a iné, Múzeum rodiny Warholovcov, Medzilaborce, reinštalácie výstavy Rovnaké a iné (Považská galéria umenia, Žilina, 1996, Galéria umenia, Nové Zámky, 1996, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava, 1996.
1999 Simulakrum, Vymedzenie priestoru (2), Synagóga, Trnava.
2006 Pedagogické konvergencie. Bratislava : MPC Bratislavského kraja, Ševčenkova 11.
2013 Voyeurizmus z cyklu Sieť, Galéria 19, Bratislava.
1994 Sieť, Galéria mladých, Brno (CZ).
1999 Simulakrum, Galéria Sýpka, Klatovy (CZ).
2001 Rekombinácie, Galéria Střepy, Brno (CZ).

Collective Exhibitions

1989 Vernisáž v tráve, Sad Janka Kráľa, Bratislava.
1989 Výtvarní pedagógovia bratislavských škôl, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava.
1993 ART IN – NITRA, Umelecká beseda, Nitra.
1994 Salón SVVU, Galéria Heffner, Bratislava.
1995 Salón SVVU, Umelecká beseda, Bratislava.
1996 Salón SVVU, Umelecká beseda, Bratislava.
1997 Salón SVVU, Umelecká beseda, Bratislava.
1998 Salón SVVU, Umelecká beseda, Bratislava.
2005 Výstava dražených umeleckých diel. Bratislava : Mestské múzeum, Primaciálne námestie 3.
2006 Hermovo ucho, Nitrianska galéria, Nitra.
1985 Slovenskí a českí mladí výtvarníci, Střelecký ostrov Praha (CZ).
1997 Prechody hranicou – workshop a výstava slovenských a rakúskych umelcov, zámok a zámocký park v Kittsee (A).
2001 Slovenská strela, Křížová chodba Karolína, Karlova univerzita, Praha (CZ).
2006 Hermovo ucho, Dům umění, Opava : Dům umění (CZ).
2007 Hermész füle, Magyar Mühely Galéria, Budapešť (HU).

Bibliography

Catalogues, Journals

 • Demová, J. 1991. R. Miloš Štofko. In Profil, roč. 1, č. 9 – 10, s. 30.
 • Cseres, J. 1993. Štofko Miloš. In Profil, roč. 3, č. 4, s. 18.
 • Cseres, J. 1993. Absurdné čakanie na mikrofón. In Profil, roč. 3, č. 2.
 • Stachová, M. 1993. Ilustrátor týždňa: Miloš Štofko. In Kultúrny život, roč. 27, č. 13, s. 14.
 • Valoch, J. 1994. Nové možnosti umění jazyka. In Ateliér, č. 26, s. 5.
 • Cseres, J. 1994. Pobyt medzi štruktúrami. In Profil, roč. 4, č. 5 – 6 – 7, s. 28.
 • Bočkay, M. 1995. Miloš Štofko – Absurdné čakanie, absurdopletizmy. Zborník textov a výtvarných diel vystavujúcich umelcov, SAPAC 1995, s. 68, ISBN 80­‑85665­‑52­‑2.
 • Cseres, J. 1995. Rovnaké a iné. In Ateliér, č. 1, s. 9.
 • Rusinová, Z. 1996. Miloš Štofko: Rovnaké a iné. In Galéria, roč. 3, s. 5.
 • Cseres, J. 1996. Absurdopletizmy, Pobyt medzi štruktúrami, Rovnaké a iné. In Sieť (text v katalógu), ISBN 80­‑88­‑730­‑21­‑X.
 • Cseres, J. 1996. Pobyt medzi štruktúrami. In Sieť (text v katalógu), ISBN 80­‑88­‑730­‑21­‑X.
 • Cseres, J. 1996. Rovnaké a iné. In Sieť (text v katalógu), ISBN 80­‑88­‑730­‑21­‑X.
 • Kasarda, M. 1996. Inštalácia, ktorá ponúka trojnásobný zážitok. In Národná obroda, roč. 7, č. 55.
 • Mojžíš, J. 1996. Rovnaké a iné Miloša Štofka. In Pravda, roč. 6, č. 124, s. 7.
 • Mazúr, M. 1996. Štofkove Rovnaké a iné. In časopis Cieľ, č. 11, s. 4.
 • Gregor, R. 1999. Divácka príťažlivosť sa snúbi s filozofickou náročnosťou. In Národná obroda, roč. 10, č. 104, s. 8.
 • Tomašovič, P. 1999, Medzi skutočnosťou a ilúziou. In OS – Fórum občianskej spoločnosti, č. 6, s. 77.
 • Hološka, Ľ. 1997. O tvorbe Miloša Štofka. In Romboid, č. 8, s. 91.
 • Rusinová, Z. 1999. Miloš Štofko: Simulakrum. In Ateliér, č. 13, s. 9.
 • Kunschová, J. 1999. Pád jednej stoličky. In Domino­‑Fórum, roč. 8, č. 20, s. 12.
 • Geržová, J. 1999. Miloš Štofko Simulakrum. In Vymedzenie priestoru (2) Alocation of space (text v katalógu), ISBN 80­‑85132­‑28­‑1.
 • Geržová, J. 1999. O autorovi a interpretoch. In Vymedzenie priestoru (2) Alocation of space (text v katalógu), ISBN 80­‑85132­‑28­‑1.
 • Mojžiš, J. 1999. Kotrmelec. In Vymedzenie priestoru (2) Alocation of space (text v katalógu), ISBN 80­‑85132­‑28­‑1.
 • Marcelli, M. 1999. Príbeh stoličky. In Vymedzenie priestoru (2) Alocation of space (text v katalógu), ISBN 80­‑85132­‑28­‑1.
 • Michalovič, M. 1999. Simulácia alebo koniec modernej doby. In Vymedzenie priestoru (2) Alocation of space (text v katalógu), ISBN 80­‑85132­‑28­‑1.
 • Petříček, M. 1999. Stroj je stroj je stroj. In Vymedzenie priestoru (2) Alocation of space (text v katalógu), ISBN 80­‑85132­‑28­‑1.
 • Cseres, J. 2014. Voyeurizmus s cyklu Sieť. In Výročný katalóg 2013, vydala Galéria 19, editor: Vladimír Kordoš, s. 30, bez ISBN.
 • Zajac, P. 2014. Sprievodný text k výstave Miloš Štofko – Voyeurizmus. In Výročný katalóg 2013, vydala Galéria 19, editor: Vladimír Kordoš, s. 56–57, bez ISBN.

Please, select one of informational tabs.