• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Miestnosť: 521
  Klapka: 541
  E‑mail: adresa elektronickej pošty

Vzdelanie a kvalifikačný rast

1985 – PaedDr.

1990 – kandidát vied

1996 – docent

2004 – profesor

Priebeh pracovných pomerov

 • Prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc., pôsobí aj na Katedre slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ako profesor a vedúci katedry.

Výber z publikačnej činnosti

Knižné vedecké práce:

 • 1997 Klincková, Jana – Odaloš, Pavol – Patráš, Vladimír: Jazyk – komunikácia – spoločnosť. Ed. V. Patráš. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1997. 114 s. ISBN 80­‑8055­‑108­‑1.
 • 1999 Odaloš, Pavol – Patráš, Vladimír – Stejskalová, Mariana – Očenáš, Ivan: Jazyk v komunikácii vybraných spoločenských prostredí. Ed. P. Odaloš. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela – Pedagogická fakulta; Fakulta humanitných vied, 1999. 150 s. ISBN 80­‑8055­‑328­‑9.
 • 2002 Patráš, Vladimír: Interdisciplinárne kooperácie. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela – Fakulta humanitných vied, 2002. 103 s. ISBN 80­‑8055­‑684­‑9.
 • 2003 Jazyk, média, politika. Ed. S. Čmejrková – J. Hoffmannová. 1. vyd. Praha : Academia, 258 s. ISBN 80­‑200­‑1034­‑3.
 • 2009 Patráš, Vladimír: Sociolingvistické aspekty elektronicky podmienenej komunikácie. Karviná : OPF SU v Opavě, 2009. 149 s. ISBN 978­‑80­‑7248­‑522­‑2.

Ďalšie vedecké práce:

 • 1992 Patráš, Vladimír: Anketové sondy do bežnej komunikácie v meste. Slovenská reč, 57, 1992, č. 1, s. 10–19.
 • 1994 Patráš, Vladimír: Germanismenspuren in der gesprochenen Urbanform des Slowakischen. In Satz – Text – Diskurs. Akten des 27. Linguistischen Kolloquiums, Münster 1992. 1. diel. Hrsg. S. Beckmann – S. Frilling. Tübingen : Niemeyer, 1994, s. 283–289.
 • 1994 Patráš, Vladimír: Die Pfeiler der Pragmatik in Fernsehwerbungskommunikaten. In Sprache – Sprechen – Handeln. Akten des 28. Linguistischen Kolloquiums, Graz 1993. 2. diel. Hrsg. D. W. Halwachs – I. Stütz. Tübingen : Niemeyer, 1994, s. 133–138.
 • 1994 Patráš, Vladimír: Komunikatívny princíp v jazyku a video. In Kształczenie porozumiewania się. Materialy konferencji naukowej Opole 26. – 28. 9. 1994 r. Red. S. Gajda – J. Nocoń. Opole : Uniwersytet Opolski, 1994, s. 185–189.
 • 1994 Patráš, Vladimír: Reklama – útok na slovenčinu? In Studia Academica Slovaca. Prednášky XXX. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. 23. Red. J. Mlacek. Bratislava : Filozofická fakulta UK, 1994, s. 180–188.
 • 1995 Patráš, Vladimír: Sociolingvistický profil bežnej hovorenej komunikácie v Banskej Bystrici (90. roky). In Sociolinguistica Slovaca. 1. Sociolingvistické aspekty výskumu súčasnej slovenčiny. Zost. S. Ondrejovič – M. Šimková. Bratislava : VEDA, 1995, s. 119–131. ISBN 80­‑224­‑0160­‑9.
 • 1996 Patráš, Vladimír: Sekundárne pomenovania (prezývky) a ich sociolingvistický rozmer vo formalizovaných mikrospoločenstvách. In Sociolinguistica Slovaca. 2. Sociolingvistika a areálová lingvistika. Zost. S. Ondrejovič. Bratislava : VEDA, 1996, s. 45–56. ISBN 80­‑224­‑0479­‑9.
 • 1995 Patráš, Vladimír: Konflikt konvenčnosti a kreatívnosti v bežnej komunikácii. Jazykovedný časopis, 46, 1995, č. 1, s. 12–16.
 • 1995 Patráš, Vladimír: Sociálne vektory a dynamika variet v komunikácii obyvateľov miest. In Wielkie miasto. Czynniki integrujące i dezintegrujące. Łódź, 17. – 19. maja 1994 r. Red. D. Bieńkowska. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995, s. 179–185.
 • 1996 Patráš, Vladimír: „Switching of code“ v komunikácii obyvateľov súčasných miest. In Wokół społecznego zróżnicowania języka. Red. S. Kania. Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1996, s. 151–159.
 • 1997 Patráš, Vladimír: Sociolingvistické kontexty školských prezývok. In Społeczne zróżnicowanie współczesnej polszczyzny. Red. S. Kania. Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1997, s. 97–108.
 • 1997 Patráš, Vladimír: Obscénnosť a jej sociolingvistické parametre. (Na fragmentoch slovenskej prózy 90. rokov.) In Studia Academica Slovaca. 26. Prednášky XXXIII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Ved. red. J. Mlacek. Bratislava : Stimul, 1997, s. 127–136.
 • 1998 Patráš, Vladimír: Biblicky profilovaný text v štátnom rozhlasovom vysielaní. In Literatura a liturgia. Red. J. Okoń – M. Kwiek – M. Wichowa. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998, s. 132–144.
 • 1998 Patráš, Vladimír: Vulgarizmy v postmodernom čase (slovensko­‑poľské lexikografické paralely). In Słowo i czas. Red. S. Gajda – A. Pietryga. Opole : Uniwersytet Opolski, 1998, s. 116–123.
 • 1998 Miková, Katarína – Patráš, Vladimír: Die Kommunikation deutschsprachiger und slowakischer Partner im Unternehmen. In Sprache und Sprechen. 34. Interkulturelle Kommunikation. Jonach, I. [Hrsg.]. München – Basel : Reinhardt, 1998, s. 229–235.
 • 1998 Patráš, Vladimír: Jazyky tzv. malých národov v súčasnom európskom kontexte (na príklade slovenčiny). In Acta linguistica No 2. Ekonomika a cudzie jazyky. Cudzie jazyky a odborná jazyková výučba v krajinách strednej a východnej Európy. Ed. R. Muhr – K. Miková. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 1998, s. 327–333.
 • 1999 Patráš, Vladimír: Metodologické špecifiká pri výskumoch živej komunikácie v (slovenských) mestách. In Miasto – teren koegzystencji pokoleń. Red. Z. Staszewska. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999, s. 163–169.
 • 1999 Patráš, Vladimír: Estetizačné tendencie ako zdroj nedorozumenia v jazykovej komunikácii. In Retrospektívne a perspektívne pohľady na jazykovú komunikáciu. Materiály z 3. konferencie o komunikácii, Banská Bystrica – Donovaly 11. – 13. septembra 1997. I. diel. Ed. P. Odaloš. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB + Fakulta humanitných vied UMB, 1999, s. 72–80.
 • 2000 Patráš, Vladimír: Synergia štýlov v rozhlasových ranných zamysleniach. In Modlitba a jej jazykové, literárne a komunikačné hodnoty. Súbor štúdií I. Ed. S. Očenášová – Štrbová. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela – Fakulta humanitných vied – Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií, 2000, s. 148–158.
 • 2000 Patráš, Vladimír: „Niky v chate.“ (Pohľad na internetovské prezývky cez okienko sociolingvistiky.) In Vlastné mená v jazyku a spoločnosti. 14. slovenská onomastická konferencia Banská Bystrica 6. – 8. júla 2000. Zborník referátov. Zost. J. Krško – M. Majtán. Bratislava – Banská Bystrica : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV – Fakulta humanitných vied + Pedagogická fakulta UMB, 2000, s. 209–221.
 • 2001 Patráš, Vladimír: The Problem of Commercialism and Communication in Non­‑state Radio Broadcasting. In Filološki pregled (Filological Review), 28, 2001, č. 1 – 2, s. 169–176.
 • 2002 Patráš, Vladimír: „Chatmánia“ v internetovej tlači versus mediálna komunikačná kultúra? (Nad elektronickými stránkami slovenských a poľských periodík.) In Tekst w mediach. Red. K. Michalewski. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002, s. 163–184.
 • 2002 Patráš, Vladimír: Ambície odborného štýlu v súčasnej interkultúrnej komunikácii. In Odborná komunikácia v zjednotenej Európe. Zborník referátov z medzinárodného seminára, Banská Bystrica 2. – 3. októbra 2002. Ed. A. Ďuricová – V. Křečková. Praha – Banská Bystrica : Jednota tlumočníků a překladatelů – Fakulta humanitných vied UMB, 2002, s. 76–83. [Publikované aj na rovnomennom CD – EAN 9788080556938]
 • 2003 Patráš, Vladimír: Elektronicky sprostredkovaná komunikácia a novinový text. In Komunikácia a text. Ved. red. Z. Stanislavová. Prešov : Náuka, 2003, s. 244–257.
 • 2003 Patráš, Vladimír: Inojazykové osobné mená v žurnalistickej komunikácii. In Vlastné meno v komunikácii. 15. slovenská onomastická konferencia, Bratislava 6. – 7. septembra 2002. Zost. P. Žigo – M. Majtán. Bratislava : VEDA, 2003, s. 65–73.
 • 2004 Patráš, Vladimír: Komunikačný kanál verzus slovenčina? In Slovenčina na začiatku 21. storočia. Ed. M. Imrichová. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove – Fakulta humanitných a prírodných vied, 2004, s. 143–149.
 • 2004 Patráš, Vladimír: Kulturologické aspekty jazykovej komunikácie v elektronickom prostredí. In Súčasná jazyková komunikácia v interdiscipinárnych súvislostiach. Contemporary Language Communication with Interdisciplinary Connections. 5. medzinárodná konferencia o komunikácii Banská Bystrica 3. – 4. 9. 2003. Ed. V. Patráš. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004, s. 56–65.
 • 2004 Patráš, Vladimír: Textový model v multimediálnom prostredí. In Analytické sondy do textu 1. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie dňa 20. 11. 2003 v Banskej Bystrici. Ved. red. I. Sedlák. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela – Filologická fakulta, 2004, s. 5–16.

Ďalšie vedecké a odborné aktivity

 • Od 2015 – člen vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave.
 • Od 2014 – Akreditačná komisia Vlády Slovenskej republiky, komisia č. 2 Humanitné vedy – predseda.
 • Od 2012 – medzinárodná redakčná rada lingvistického periodika Glottotheory (Freiburg, Nemecko) – stály člen.
 • Od 2010 – Komisia sociolingvistiky pri Medzinárodnom komitéte slavistov (Krakov, Jagelovská univerzita).
 • Od 2009 – odborová komisia doktorandského štúdia – študijný odbor a program 2.1.33. všeobecná jazykoveda – Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici – predseda.
 • Od 2002 – medzinárodná redakčná rada lingvistickej ročenky Stil (Belehrad) – stály člen.
 • «chýba» Bela v Banskej Bystrici) – stály člen.
 • Od 2005 – redakčná rada periodika Studia Linguistica (Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici) – stály člen.
 • Od 2004 – vedecká rada Fakulty humanitných vied UMB – člen.
 • Od 2000 – habilitačné a inauguračné komisie, komisie na obhajoby dizertačných prác – Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove – člen.
 • Od 1998 – redakčná rada lingvistického periodika Jazykovedný časopis (Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV v Bratislave) – stály člen.
 • Od 1997 – medzinárodná redakčná rada lingvistickej ročenky Stylistyka (Opole, Opolská univerzita) – stály člen.
 • Od 1997 – redakčná rada periodika Acta Linguistica (Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela).

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.