• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

PaedDr. Bc. Roman Vojtechovský

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Miestnosť: 521
  Klapka: 541
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Konzultačné hodiny: štvrtok 9:30 – 11:00
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: ikonaVUPCH

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove (Mgr.; 1999 – 2004)
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PaedDr.; 2009)
Filozofická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe (Bc.; 2012)

Ďalšie vzdelávanie

Certifikované kurzy:

kariérové poradenstvo v podmienkach sluchového postihnutia (2006)

tlmočník posunkového jazyka nepočujúcich – III. kategória (2009)

medzinárodný posunkový systém a jeho tlmočenie pre nepočujúcich tlmočníkov (2010)

lektorské minimum pre lektorov slovenského posunkového jazyka (2012)

lingvistické koncepty a zásady prekladu pre slovenský posunkový jazyk (2017)

Priebeh pracovných pomerov

 • od r. 2020 odborný asistent v odbore filológia slovenského posunkového jazyka na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, študijný program slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich (plný úväzok)

Ďalšie pedagogické, odborné a lektorské činnosti

 • september 2004 – september 2007 – špeciálny pedagóg (učiteľ a vychovávateľ) v Spojenej škole internátnej na Hrdličkovej ulici v Bratislave (plný úväzok)
 • apríl 2007 – december 2009 – šéfredaktor časopisu Infonep v občianskom združení Asociácia Nepočujúcich Slovenska (ANEPS) v Bratislave (plný úväzok)
 • február – máj 2008 – pedagóg voľného času v Jazykovom centre Ulita v Stredisku záujmovej činnosti pri Strednej, základnej a materskej škole pre sluchovo postihnutých na Výmolovej ulici v Prahe (skrátený pracovný úväzok)
 • marec 2010 – október 2012 – lektor slovenského posunkového jazyka, školiteľ kurzu lektorského minima pre lektorov slovenského posunkového jazyka, konzultant posunkového jazyka a referent kultúry nepočujúcich v občianskom združení Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich v Bratislave (plný úväzok)
 • november 2010 – júl 2013 – prekladateľ webových stránok pre konferenciu do medzinárodného posunkovania – v Stredisku pre pomoc študentom so špecifickými nárokmi (Stredisku Teiresiás) na Masarykovej univerzite v Brne (práca na dohodu)
 • február 2012 – júl 2013 – vyučujúci dvoch predmetov Úvod do posunkových jazykov pre informatikov a Úvod do posunkových jazykov pre jazykovedcov v Stredisku pre pomoc študentom so špecifickými nárokmi (Stredisku Teiresiás) na Masarykovej univerzite v Brne (práca na dohodu)
 • september 2012 – júl 2013 – špeciálny pedagóg (vychovávateľ) v Spojenej škole internátnej na Hrdličkovej ulici v Bratislave (plný úväzok)
 • august 2013 – december 2014 – odborný pracovník na oddelení posunkového tlmočníctva v Stredisku pre pomoc študentom so špecifickými nárokmi (Stredisku Teiresiás) na Masarykovej univerzite v Brne (plný úväzok)
 • október 2013 – doteraz – externý programový pracovník RTVS – moderátor Správ RTVS v slovenskom posunkovom jazyku v Rozhlase a televízii Slovenska v Bratislave (zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou)
 • január – jún 2015 – odborný pracovník na oddelení posunkového tlmočníctva v Stredisku pre pomoc študentom so špecifickými nárokmi (Stredisku Teiresiás) na Masarykovej univerzite v Brne (skrátený pracovný úväzok)
 • február 2015 – marec 2021 – odborný pracovník v Centre podpory študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Komenského v Bratislave (skrátený pracovný úväzok); v rámci pracovnej náplni aj:
 • február 2016 – december 2018 – lektor kurzu slovenského posunkového jazyka na Univerzite Komenského
   • júl 2015 – december 2018 – odborný konzultant, jazykovedec českého posunkového jazyka v tíme pre vytváranie všeobecnej posunkovej zásoby českého posunkového jazyka v Stredisku pre pomoc študentom so špecifickými nárokmi (Stredisku Teiresiás) na Masarykovej univerzite v Brne (práca na dohodu)
   • február – júl 2016 – odborný konzultant v oblasti jazykovedy a lexikografie českého posunkového jazyka vo vzťahu k slovníku a odborný konzultant v oblasti medzinárodného posunkovania vo vzťahu k slovníku na Pedagogickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci (práca na dohodu)
   • júl – november 2017 – lexikograf slovníka Posunky.sk otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz): Prekladový slovník slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka v občianskom združení Spolok nepočujúcich pedagógov v Bratislave (práca na dohodu)
   • apríl 2017 – máj 2020 – konzultant slovenského posunkového jazyka pre projekt Biblia pre nepočujúcich otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) (práca na dohodu)
   • júl 2020 – jún 2021 – externý pracovník na Ústave jazykovedy a baltistiky na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, odbor Tlumočnictví českého znakového jazyka (práca na dohodu)
   • jún – august 2021 – editor SignWritingu (posunkopis) – zápis (transkripcia) posunkov pomocou SignWritingu pre slovník Dictio: Viacjazyčný výkladový slovník online otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)  – posunková zásoba slovenského posunkového jazyka, Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Komenského v Bratislave (práca na dohodu)

   Výber z publikačnej činnosti

   • Domancová, Iris – Vojtechovský, Roman. Slovenský posunkový jazyk : špecifický vyučovací predmet pre žiakov so sluchovým postihnutím – jazyková úroveň A1, A2, B1. Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2016. 78 s. ISBN 978­‑80­‑8118­‑184­‑9.
   • Gálová, Denisa – Holubová, Veronika – Vojtechovský, Roman. Rozprávky v posunkovom jazyku. [DVD]. Bratislava : Spolok nepočujúcich pedagógov, 2008.
   • Strachoňová, Hana – Vojtechovský, Roman – Wagnerová, Jana. Zpracovávání obecné slovní zásoby ve výkladovém slovníku českého znakového jazyka on­‑line: Poznámky k lingvistické metodologii. [poster]. In Medzinárodná letná škola 2014 : Aktuálne problémy v lingvistike posunkových jazykov na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, 25. – 29. 8. 2014.
   • Vojtechovská, Veronika – Vojtechovský, Roman. Špecifické posunky v slovenskom posunkovom jazyku. [kniha a DVD]. Bratislava : Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich, 2012. 244 s. ISBN 978­‑80­‑970601­‑2­‑1.
   • Vojtechovský, Roman – Holubová, Veronika – Gálová Denisa. Ticho rukou písané. Bratislava : Spolok nepočujúcich pedagógov, 2008. 136 s. ISBN 978­‑80­‑969695­‑4­‑8.
   • Vojtechovský, Roman – Jalčová, Katarína. Nevyhnutnosť mobilného špeciálneho pedagóga v ranej starostlivosti o sluchovo postihnuté deti. In Poradenstvo v špeciálnej a liečebnej pedagogike. Eds. Viktor Lechta, Ján Hučík. Martin : Osveta, 2006. ISBN 80­‑8063­‑220­‑0.
   • Vojtechovský, Roman a kol. Minislovník slovenských posunkov informačnej bezpečnosti. [online]. Bratislava : Snepeda, 2020. Dostupné na: ⟨https://read.​bookcreator.​com/​K7yo0yhcFzRw211Yug0UmCWuWC72/​EOaPf8FnSA6lRc98nf_​xMQ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)⟩.
   • Vojtechovský, Roman – Holubová, Veronika. Nepriame pomenovania v slovenskom posunkovom jazyku. [kniha a DVD]. Bratislava : Spolok nepočujúcich pedagógov, 2009. 62 s. ISBN 978­‑80­‑969695­‑5­‑5.
   • Vojtechovský, Roman – Vojtechovská, Veronika. Špecifické posunky v slovenskom posunkovom jazyku. In Rara Avis : Zborník z VIII. medzinárodnej konferencie študentov a doktorandov. Eds. Dana Palecsková a kol. Trnava : Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UCM v Trnave, 2011, s. 233–240. ISBN 978­‑80­‑8105­‑267­‑5.
   • Vojtechovský, Roman, ed. Dramatická výchova a Sign Writing ako prostriedky vo výchove a vzdelávaní sluchovo postihnutých. [zborník]. Spolok nepočujúcich pedagógov, 2007. 50 s. ISBN 978­‑80­‑969695­‑3­‑1.
   • Vojtechovský, Roman, ed. Knižnica ticha. [online]. Bratislava : Spolok nepočujúcich pedagógov, 2019. Dostupné na: ⟨http://www.​snepeda.​sk/​Kniznica%1f%1eticha.​html otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)⟩.
   • Vojtechovský, Roman, ed. Posunky.sk : Prekladový slovník slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka. [online]. Bratislava : Spolok nepočujúcich pedagógov, 2018 – 2021. Dostupné na: ⟨https://www.​posunky.​sk/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)⟩.
   • Vojtechovský, Roman, ed. Prekladový slovník slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka pre odbornú terminológiu. [online]. Bratislava : Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK, 2017–2021. Dostupné na: ⟨http://spj.​uniba.​sk/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)⟩.
   • Vojtechovský, Roman, ed. Problematika osôb s poruchou sluchu v sociálnej oblasti. [zborník, CD]. Bratislava : Asociácia Nepočujúcich Slovenska, 2010.
   • Vojtechovský, Roman, ed. Život n/Nepočujúcich a osôb s kochleárnym implantátom. Lučenec : Spolok nepočujúcich pedagógov, 2007. 58 s. ISBN 978­‑80­‑969695­‑0­‑0.
   • Vojtechovský, Roman. AD : Posunková reč alebo posunkový jazyk? In Mosty inklúzie, 2016, č. 9, s. 15–17. Dostupné na: ⟨ikonahttp://​www.​nrozp­‑mosty.​sk/​images/​09­‑2016/​Mosty_​09_​2016.​pdf otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 1,75 MB (1,67 MiB), 10. 1. 2017⟩.
   • Vojtechovský, Roman. Aktualizácia koncepcie učebného plánu základnej školy pre sluchovo postihnutých – vízia. In Najpálčivejšie problémy nepočujúcich z hľadiska nepočujúcich a ich riešenie. Bratislava/Lučenec : Slovenský zväz sluchovo postihnutých, Spolok nepočujúcich pedagógov, 2005, s. 26–31.
   • Vojtechovský, Roman. Aktuálne otázky tlmočenia pre študentov so sluchovým postihnutím v terciárnom vzdelávaní. In Mosty inklúzie, 2015, č. 7, s. 55–60. Dostupné na: ⟨ikonahttp://​www.​nrozp­‑mosty.​sk/​images/​07­‑2015/​mosty_​201507.​pdf otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 2,14 MB (2,04 MiB), 8. 1. 2016⟩.
   • Vojtechovský, Roman. Audism. In Slovenský gong, roč. 15, 2006, č. 10, s. 6. ISSN 1335­‑6542.
   • Vojtechovský, Roman. Dôraz na porozumenie rozdielu medzi slovenským posunkovým jazykom a posunkovanou slovenčinou na kurze lektorského minima pre lektorov SPJ. In Gaudium, roč. 19, 2015, č. 3, s. 26–27. ISSN 1335­‑2865.
   • Vojtechovský, Roman. Dramatická výchova či hudobno­‑dramatická výchova ako povinný vyučovací predmet? In Dramatická výchova a Sign Writing ako prostriedky výchovy a vzdelávania sluchovo postihnutých. Ed. Roman Vojtechovský. Lučenec : Spolok nepočujúcich pedagógov, 2008, s. 17. ISBN 978­‑80­‑969695­‑3­‑1.
   • Vojtechovský, Roman. Historické zmeny formy posunkov. In Infonep, 2009, roč. 3, č. 7–8, s. 33–34. ISSN 1337­‑5679.
   • Vojtechovský, Roman. Humor komunity nepočujúcich. In II. medzinárodný festival humoru komunity Nepočujúcich. [bulletin]. Ed. Jaroslav Cehlárik. Nitra : Effeta – Stredisko sv. Františka Saleského. ISBN 978­‑80­‑89245­‑04­‑8.
   • Vojtechovský, Roman. Interpretácia výskumu komparácie posunkovej zásoby slovenského a českého posunkového jazyka pre oblasť rodina In Rara Avis IX. 1. diel – jazykoveda : Zborník z IX. medzinárodnej filologickej konferencie. Eds. Dana Palecsková a kol. Trnava : Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UCM v Trnave, 2012, s. 253–264. ISBN 978­‑80­‑8105­‑403­‑7.
   • Vojtechovský, Roman. Je kochleárny implantát pre osobu účinný v sociálnych vzťahoch? In Život n/Nepočujúcich a osôb s kochleárnym implantátom. Ed. Roman Vojtechovský. Lučenec : Spolok nepočujúcich pedagógov, 2007, s. 38–39. ISBN 978­‑80­‑969695­‑0­‑0.
   • Vojtechovský, Roman. Je slovenský posunkový jazyk závislý na slovenskom hovorenom jazyku? Nie! In Infonep, 2008, roč. 2, č. 12, s. 22–24. ISSN 1337­‑5679.
   • Vojtechovský, Roman. Komunita Nepočujúcich. In Život n/Nepočujúcich a osôb s kochleárnym implantátom. Ed. Roman Vojtechovský. Lučenec : Spolok nepočujúcich pedagógov, 2007, s. 13–15. ISBN 978­‑80­‑969695­‑0­‑0.
   • Vojtechovský, Roman. Ktorý termín sa má používať – posunková reč alebo (slovenský) posunkový jazyk? In Infonep, 2009, roč. 3, č. 9–10, s. 42–43. ISSN 1337­‑5679.
   • Vojtechovský, Roman. Kultúrne prvky komunity Nepočujúcich na kurze posunkového jazyka. In Gaudium, roč. 18, 2014, č. 3–4, s. 36–38. ISSN 1335­‑2865.
   • Vojtechovský, Roman. Mnohosť v slovenskom posunkovom jazyku. In Rara Avis X : Zborník z X. medzinárodnej filologickej konferencie. Eds. Dana Palecsková a kol. Trnava : Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UCM v Trnave, 2013, s. 219–234. ISBN 978­‑80­‑8105­‑528­‑7.
   • Vojtechovský, Roman. Moja integrácia na Prešovskej univerzite. In Školská integrácia sluchovo postihnutých detí a mládeže. Ed. Magdaléna Lehocká, Ondrej Matuška. The British Council Slovakia, 2001.
   • Vojtechovský, Roman. Moje skúsenosti s integráciou na kurze angličtiny. In Žiaci a študenti so sluchovým postihnutím v školskej integrácii. Ed. Roman Vojtechovský. Lučenec : Spolok nepočujúcich pedagógov, 2007, s. 9–10. ISBN 978­‑80­‑969695­‑1­‑7.
   • Vojtechovský, Roman. Motivovanosť vybraných toponým miest Slovenska v slovenskom posunkovom jazyku. In Varia XXIV. : Zborník príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. Eds. Maria Simeunovich­‑Skvorstova a kol. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, 2019, s. 663–687. ISBN 978­‑80­‑7308­‑757­‑9. Dostupné na: ⟨ikonahttp://​www.​juls.​savba.​sk/​ediela/​varia/​24/​Varia24.​pdf otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 0,00 B (0,00 B), 19. 12. 2020⟩.
   • Vojtechovský, Roman. Možnosť zavedenia vyučovacieho predmetu „Dedičstvo nepočujúcich“ v Pedagogickej a sociálnej akadémii v Lučenci. In 10 rokov integrovaného vzdelávania sluchovo postihnutých žiakov v Pedagogickej a sociálnej akadémii v Lučenci. Eds. Magdaléna Lehocká, Ondrej Matuška, Peter Paulovič. Lučenec : Novohradské osvetové stredisko, 2005, s. 79–85. ISBN80­‑85155­‑34­‑6.
   • Vojtechovský, Roman. Možnosť zavedenia základov pedagogiky sluchovo postihnutých detí v základnej škole internátnej pre sluchovo postihnutých a v základnej škole bežného typu. In Efeta – otvor sa, roč. 13, 2003, č. 2, s. 17. ISSN 1335­‑1397.
   • Vojtechovský, Roman. Nemanuálne prostriedky v slovenskom, resp. českom posunkovom jazyku. In Rara Avis : Zborník z VII. medzinárodnej konferencie študentov a doktorandov. Eds. Dana Palecsková a kol. Trnava : Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UCM v Trnave, 2010, s. 139–144. ISBN 978­‑80­‑8105­‑194­‑4.
   • Vojtechovský, Roman. Nepočujúci pacient v poliklinike a v nemocnici. In Komunikácia s pacientmi/klientmi s postihnutím sluchu. Eds. Pavol Beňo, Darina Tarcsiová, Libuša Radková. Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2012, 133–147. ISBN 978­‑80­‑8052­‑536­‑2.
   • Vojtechovský, Roman. Nepriame pomenovania v slovenskom posunkovom jazyku. In Varia XX : Zborník príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. Ed. Gabriela Múcsková. Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV, 2012, s. 630–639. ISBN 978­‑80­‑970561­‑3­‑1. Dostupné na: ⟨ikonahttp://​www.​juls.​savba.​sk/​ediela/​varia/​20/​Varia20.​pdf otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 0,00 B (0,00 B), 10. 12. 2012⟩.
   • Vojtechovský, Roman. Novelizovali zákon o posunkovej reči nepočujúcich osôb. [online]. In Mosty inklúzie, 2017, č. 4, s. 22–26. Dostupné na: ⟨http://www.​nrozp­‑mosty.​sk/​aktualna­‑04­‑2017/​item/​1991­‑novelizovali­‑zakon­‑o­‑posunkovej­‑reci­‑nepocujucich­‑osob.​html otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)⟩.
   • Vojtechovský, Roman. Osobitosti rozvíjania komunikačných zručností sluchovo­‑mentálne postihnutých žiakov na I. stupni špeciálnej základnej školy. [diplomová práca]. Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2004.
   • Vojtechovský, Roman. Pedagóg so sluchovým postihnutím. In Pedagóg so sluchovým postihnutím vo výchovno­‑vzdelávacom procese. Ed. Roman Vojtechovský. Lučenec : Spolok nepočujúcich pedagógov, 2007, s. 7–9. ISBN 978­‑80­‑969695­‑2­‑4.
   • Vojtechovský, Roman. Postavenie pedagógov s poruchami sluchu na Slovensku. In Nové trendy v oblasti sekundárního a terciárního vzdělávaní sluchově postižených. Ed. Pavel Zikl. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004, s. 78–80. ISBN 80­‑7041­‑462­‑6.
   • Vojtechovský, Roman. Postoje počujúcich pedagógov k pedagógom so sluchovým postihnutím v školách pre sluchovo postihnutých. In Pedagóg so sluchovým postihnutím vo výchovno­‑vzdelávacom procese. Ed. Roman Vojtechovský. Lučenec : Spolok nepočujúcich pedagógov, 2007, s. 20–24. ISBN 978­‑80­‑969695­‑2­‑4.
   • Vojtechovský, Roman. Postoje počujúcich pedagógov škôl pre sluchovo postihnutých k sluchovo postihnutým kolegom vo výchovno­‑vzdelávacom procese. [rigorózna práca]. Bratislava : Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2007.
   • Vojtechovský, Roman. Posunková lexéma V TOM má mnoho podôb. In Varia XXII : Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. Ed. Katarína Dudová. Nitra : Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ, 2014, s. 457–461. ISBN 978­‑80­‑558­‑0565­‑8. Dostupné na: ⟨ikonahttp://​www.​juls.​savba.​sk/​ediela/​varia/​22/​Varia22.​pdf otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 0,00 B (0,00 B), 5. 3. 2015⟩.
   • Vojtechovský, Roman. Posunkové jazyky komunít a domorodcov. In Myslímovinky, 2010, roč. I., č. 3, s. 3–6. Dostupné na: ⟨http://www.​myslim.​sk/​index.​php/​myslimovinky/​2010/​send/​2myslimovinky2010/​23myslimovinky32010 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)⟩.
   • Vojtechovský, Roman. Posunkový jazyk je medzinárodný? Nie! In Infonep, 2008, roč. 2, č. 11, s. 29–30. ISSN 1337­‑5679.
   • Vojtechovský, Roman. Posunkový jazyk je pantomíma? Nie! In Infonep, 2008, roč. 2, č. 6, s. 29. ISSN 1337­‑5679.
   • Vojtechovský, Roman. Posunkový jazyk je sústava gest? Nie! In Infonep, 2008, roč. 2, č. 7–8, s. 37–39. ISSN 1337­‑5679.
   • Vojtechovský, Roman. Posunok a jeho rozdelenie. In Gaudium, roč. 18, 2014, č. 1, s. 20–21. ISSN 1335­‑2865.
   • Vojtechovský, Roman. Poznávame slovenský posunkový jazyk : Slovesá v slovenskom posunkovom jazyku. In Gaudium, roč. 16, 2012, č. 1, s. 16–17. ISSN 1335­‑2865.
   • Vojtechovský, Roman. Pôsobenie pedagógov so sluchovým postihnutím na Slovensku. In Pedagóg so sluchovým postihnutím vo výchovno­‑vzdelávacom procese. Ed. Roman Vojtechovský. Lučenec : Spolok nepočujúcich pedagógov, 2007, s. 32–34. ISBN 978­‑80­‑969695­‑2­‑4.
   • Vojtechovský, Roman. Pravidlá pohybu úst ako súčasť posunku. In Gaudium, roč. 18, 2014, č. 2, s. 20–21. ISSN 1335­‑2865.
   • Vojtechovský, Roman. Prečo surdopédi posunkujú inak ako nepočujúci? In Špeciálnopedagogické poradenstvo : Informačný bulletin XX. Eds. Ľubica Kročanová, Miroslava Zubová. Bratislava : Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 2016, s. 58–69. ISBN 978­‑80­‑89698­‑19­‑6.
   • Vojtechovský, Roman. Slovenské posunky sa majú zjednotiť? Nie! – 1. časť. In Infonep, 2009, roč. 3, č. 3, s. 20–21. ISSN 1337­‑5679.
   • Vojtechovský, Roman. Slovenské posunky sa majú zjednotiť? Nie! – 2. časť. In Infonep, 2009, roč. 3, č. 4, s. 26–27. ISSN 1337­‑5679.
   • Vojtechovský, Roman. Slovenské posunky sa majú zjednotiť? Nie! – 3. časť. In Infonep, 2009, roč. 3, č. 5–6, s. 31. ISSN 1337­‑5679.
   • Vojtechovský, Roman. Slovenský posunkový jazyk má malú posunkovú zásobu? – 1. časť. In Infonep, 2009, roč. 3, č. 1, s. 35–36. ISSN 1337­‑5679.
   • Vojtechovský, Roman. Slovenský posunkový jazyk má malú posunkovú zásobu? – 2. časť. In Infonep, 2009, roč. 3, č. 2, s. 22–23. ISSN 1337­‑5679.
   • Vojtechovský, Roman. Slovosled v slovenskom posunkovom jazyku. In Varia XXIX. : Zborník príspevkov z XXIX. Kolokvia mladých jazykovedcov. Eds. Juraj Hladký, Andrej Závodný. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2021, s. 169–177. ISBN 978­‑80­‑568­‑0406­‑3. Dostupné na: ⟨ikonahttps://​www.​juls.​savba.​sk/​ediela/​varia/​29/​Varia29.​pdf otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 2,64 MB (2,52 MiB), 30. 8. 2021⟩.
   • Vojtechovský, Roman. Sociálna adjustácia mládeže s poruchou sluchu. In Efeta – otvor sa, roč. 19, 2009, č. 4, s. 15–20. ISSN 1335­‑1397.
   • Vojtechovský, Roman. Školská integrácia z môjho pohľadu. In Žiaci a študenti so sluchovým postihnutím v školskej integrácii. Ed. Roman Vojtechovský. Lučenec : Spolok nepočujúcich pedagógov, 2007, s. 13–15. ISBN 978­‑80­‑969695­‑1­‑7.
   • Vojtechovský, Roman. Tlmočnícka služba a štruktúra odboru tlmočníctva na vyššej odbornej škole v Nórsku. In Gaudium, roč. 20, 2016, č. 1, s. 10–11. ISSN 1335­‑2865.
   • Vojtechovský, Roman. Úvod k slovníku. In Cehlárik, Jaroslav a kol. Súčasný slovník slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka. Opoj : Slovenský zväz nepočujúcich, 2019. ISBN 978­‑80­‑570­‑1180­‑0.
   • Vojtechovský, Roman. Vyjadrovanie záporu v slovenskom posunkovom jazyku. In Varia XXIII : Zborník príspevkov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov. Eds. Katarína Gajdošová, Peter Gregorík. Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV, 2020, s. 327–344. ISBN 978­‑80­‑971690­‑5­‑3. Dostupné na: ⟨ikonahttp://​www.​juls.​savba.​sk/​ediela/​varia/​23/​Varia23.​pdf otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 0,00 B (0,00 B), 23. 9. 2020⟩.
   • Vojtechovský, Roman. Významní pedagógovia so sluchovým postihnutím v minulosti. In Pedagóg so sluchovým postihnutím vo výchovno­‑vzdelávacom procese. Ed. Roman Vojtechovský. Lučenec : Spolok nepočujúcich pedagógov, 2007, s. 12–16. ISBN 978­‑80­‑969695­‑2­‑4.
   • Vojtechovský, Roman. Začiatky vzdelávania nepočujúcich. In Efeta – otvor sa, roč. 16, 2006, č. 4, s. 11. ISSN 1335­‑1397.
   • Vojtechovský, Roman. Zoznam prekladových slovníkov slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka/posunkovanej slovenčiny. In Gaudium, roč. 19, 2015, č. 1, s. 18–19. ISSN 1335­‑2865.
   • Vojtechovský, Roman. Zoznam školských učebníc s posunkovou zásobou. In Gaudium, roč. 19, 2015, č. 2, s. 25. ISSN 1335­‑2865.
   • Vojtechovský, Roman. Porovnanie podoby znakovej zásoby českého znakového jazyka a slovenského znakového jazyka pre oblasť: rodina. [bakalárska práca]. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, 2012. 216 s.
   • Vojtechovský, Roman. Úvod do kultúry a sveta Nepočujúcich. Bratislava : Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich, 2011. 272 s. ISBN 978­‑80­‑970601­‑0­‑7.

   Prosím, zvoľte kartu s informáciami.