Department of Art Education
Department of Biology (in Slovak)
Department of Educational Studies (in Slovak)
Department of English Lan­guage and Lit­er­a­ture
Department of German Lan­guage and Lit­er­a­ture (in Slovak)
Department of Chemistry (in Slovak)
Department of Mathematics and Computer Science
Department of School Education
Department of Slovak Lan­guage and Lit­er­a­ture (in Slovak)

The page is loading, please wait…

Mgr. Michaela Bieliková, PhD.

blank space for profile photo

  Position: materská dovolenka
  Room: 625
  Extension: 558
  E‑mail: e-mail
  Michaela Bieliková, PhD. graduated from Trnava University with a master’s degree in both Biology and Physics (2006 – 2011). She has a PhD in school pedagogy from Faculty of Education at Trnava University. In her doctoral thesis, she focused on identification and modification children’ ideas about natural phenomena by concept cartoons© method.

She focused mainly on science education during her studies, especially to issue of development of scientific literacy in preschool and primary education. At present, she works at the Faculty of Education (Trnava University) as a lecturer where she teaches subjects Programs of education in out of school clubs, Didactic of kindergarten, Physiology of physical exercises, and Methodology of educational research. She specializes in issues of leisure time education in preschool and primary education, as well as science education.

Selected Publications

  • Minárechová, M. (2012). Negative impacts of high­‑stakes testing. In Journal of Pedagogy. ISSN 1338­‑1563. Vol. 3, no. 1(2012), p. 82–100.
  • Minárechová, M. (2012). Možnosti využitia metódy ConceptCartoons© pri modifikácii predstáv žiakov o prírodných javoch. In Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie. – Brno : Masarykova univerzita – Pedagogická fakulta – Katedra chemie, 2012. ISBN 978­‑80­‑210­‑5908­‑5. S. 76–85.
  • Minárechová, M. (2012). Aktuálne predstavy žiakov o gravitačnej sile, tepelnej vodivosti a o tvorbe tieňov. In Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied. – Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2012. ISBN 978­‑80­‑8082­‑541­‑6. S. 85–90.
  • Minárechová, M. (2014). História induktívneho prístupu v prírodovednom vzdelávaní v USA a jeho súčasná reflexia na Slovensku. In Scientia in educatione. ISSN 1804­‑7106. Roč. 5, č. 1 (2014), s. 15–32.
  • Minárechová, M. (2014). Metóda ConceptCartoons© a jej využitie vo vyučovaní prírodovedy. In Naša škola. ISSN 1335­‑2733. Roč. 18, č. 1 (2014/15), s. 30–38.
  • Minárechová, M. (2014). Využitie metódy ConceptCartoons© pri modifikácii žiackych predstáv o prírodných javoch. In Pedagogika.sk. ISSN 1338­‑0982. Online, roč. 5, č. 2 (2014), s. 137–159. – Spôsob prístupu: ikonawww.​casopispedagogika.​sk/​rocnik­‑5/​cislo­‑2/​studia_​minarechova.​pdf otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 712,04 kB (695,35 KiB), 28. 1. 2015
  • Žoldošová, K. – Minárechová, M. (2015). Výskumne ladená koncepcia technického vzdelávania v materských školách. (2015). Typi Universitatis Tyrnaviensis. ISBN 978­‑80­‑8082­‑855­‑4.
  • Minárechová, M. (2015). Činnosti so živočíchmi v materskej škole – námety a aktivity. Raabe. Bratislava, 112 s. ISBN 978­‑80­‑8140­‑213­‑5.

Please, select one of informational tabs.