Department of Art Education
Department of Biology (in Slovak)
Department of Educational Studies (in Slovak)
Department of English Lan­guage and Lit­er­a­ture
Department of German Lan­guage and Lit­er­a­ture (in Slovak)
Department of Chemistry (in Slovak)
Department of Mathematics and Computer Science
Department of School Education
Department of Slovak Lan­guage and Lit­er­a­ture (in Slovak)

The page is loading, please wait…

Mgr. Zuzana Danišková, PhD.

blank space for profile photo

  Room: 615
  Extension: 569
  E‑mail: e-mail
  Tutorial: Wenesday 14:30 – 15:30 (Adalbertinum) 
Friday 10:30 – 11:30 (PdF)
  Research/art/teacher profile of a person: ikonaRATP
  Zuzana Danišková graduated in mathematics, ethics and civic education at Comenius University in Bratislava (2004), where she subsequently defended the dissertation which aims to find the Achilles heel of multiculturalism (2007). She also studied Public Policy at the same university for one year (Faculty of Social and Economic Sciences, 2008). During her studies she began working as an assistant professor at the Department of Social Sciences and Humanities of University of Management / City University (2006). Since September 2011 she is an assistant professor in the Department of School Education and executive editor (editorial assistant) of the Journal of Pedagogy.

Next to critical perception of multiculturalism she is also interested in idea of university in modern times, as well as ancient Greek and Jan Patočka’s philosophy and ethics, and their role in education. In her writing she wishes to revitalize ancient Greek as well as modern European classical concepts in Slovak Pedagogy.

Selected Publications

 • Danišková, Zuzana. 2009. Prečo mlčí Markovič? Impulz Revue. 4(5). S. 25–26.
 • Danišková, Zuzana. 2010. Rýchlokurz o EU. Impulz Revue. 1(6). S. 96–97.
 • Danišková, Zuzana. 2010. Marx opäť v školách: Multikultúrna výchova ako nástroj lepšej spoločnosti. Pedagogický časopis. 1(1). S. 13–24.
 • Danišková, Zuzana. 2011. Význam filozofie pre znalostnú spoločnosť alebo prečo by Sokrates nevymenil Atény za Lisabon. In Kaščák, O.; Pupala, B. Škola – statický element v sociálnej dynamike. Bratislava : Iura Edition, s. 70–73.
 • Danišková, Zuzana. 2013. Môže prístup ‘new public management’ dopomôcť k etablovaniu etického kódexu učiteľa? In Pedagogika.sk, roč. 4, č. 2, s. 108–125. Dostupné na: http://www.​casopispedagogika.​sk/​studie/​daniskova­‑zuzana­‑moze­‑pristup­‑new­‑public­‑management­‑dopomoct­‑k­‑etablovaniu­‑etickeho­‑kodexu­‑ucitela.​html otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
 • Danišková, Zuzana. 2013. Nelámme palicu nad Sokratom. In Kaliský, J. (ed.). Dobro a zlo, alebo o morálke 1., s. 156–162, Pedagogická fakulta: Banská Bystrica.
  • Danišková, Zuzana. 2014. Možnosti občianskeho vzdelávania v materskej škole. In Dončevová, S. (Ed.). Najnovšie trendy a výzvy európskeho výskumu v edukačných vedách (s. 269–276). Trnava : UCM.
  • Danišková, Zuzana. 2014. What prevents teaching from becoming a profession? Ethics & Bioethics, 4(3–4), pp. 191–200.
  • Danišková, Zuzana. 2014. Regulácia vzdelávania. In chcemevedietviac.sk, dostupné na: http://chcemevedietviac.​sk/?​p=​1153 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
  • Danišková, Zuzana et al. 2015. Výchova k občianstvu na primárnom stupni. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied.
  • Danišková, Zuzana. 2015. Profesionalizace učitele/ky mateřské školy. In Wiegerová, A. (Ed.). Profesionalizace učitele mateřské školy z pohledu reformy kurikula. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. S. 12–20.
  • Danišková, Zuzana – Wiegerová, Adriana. 2015. Otevřený diskurz o postavení mateřských škol. In Wiegerová, A. (Ed.). Profesionalizace učitele mateřské školy z pohledu reformy kurikula. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. S. 9–11.
  • Mansson, D. H. – Marko, F. – Bachratá, K. – Danišková, Z. – Gajdošíková Zeleiová, J. – Janiš, V. and Sharov, A. S. 2016: Young Adults’ Trait Affection Given and Received as Functions of Hofstede’s Dimensions of Cultures and National Origin. In Journal of Intercultural Communication Research, 45(5), pp. 404–418.
  • Danišková, Zuzana. 2016. Vznik modernej univerzity – Newman vs. Humboldt. In Strouhal, M. – Štech, S. (Eds.). 2016. Vzdělání a dnešek. Pedagogické filosofické historické a sociální perspektivy. Praha : Karolinum, s. 83–105.
  • Danišková, Zuzana. 2016. Nie je etická výchova v škole zbytočným učebným predmetom? = Do we need the ethical education in the school? In Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2016/15). Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2016. ISBN 978­‑80­‑555­‑1631­‑8. S. 117–132.
  • Danišková, Zuzana. 2017. Profesionalita učiteľa a pestovanie vyššej kultúry : Humboldt vs. Parsons. In Gluchaman, Vasil (Ed.). Etické myslenie minulosti a súčasnosti. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2017. S. 375–383.
  • Danišková, Zuzana. 2017. Má význam brániť „neproduktívne“ vzdelávacie obsahy v dnešných časoch? In Pedagogika, 67(3), s. 295–305.
  • Danišková, Zuzana. 2018. Finančná gramotnosť: Sirény lákajú – Slovensko podlieha. Ako? „Svojským folklórom.“ In e‑Pedagogium, 6(1), 58–68. Dostupné na: ⟨ikonahttps://​www.​pdf.​upol.​cz/​fileadmin/​userdata/​PdF/​ePedagogium/​e­‑Pedagogium_​1­‑2018online.​pdf otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)⟩.

  Please, select one of informational tabs.