Department of Art Education
Department of Biology (in Slovak)
Department of Educational Studies (in Slovak)
Department of English Lan­guage and Lit­er­a­ture
Department of German Lan­guage and Lit­er­a­ture (in Slovak)
Department of Chemistry (in Slovak)
Department of Mathematics and Computer Science
Department of School Education
Department of Slovak Lan­guage and Lit­er­a­ture (in Slovak)

The page is loading, please wait…

Mgr. Markéta Filagová, PhD.

blank space for profile photo

  Room: 615
  Extension: 569
  E‑mail: e-mail
  Tutorial: Tuesday 8:00 – 8:40, 12:00 – 12:30 (Adalbertinum) 
Friday 9:00 – 9:30
  Research/art/teacher profile of a person: ikonaRATP
  Mgr. Markéta Filagová, PhD. ukončila štúdium na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave v odbore pedagogika sluchovo postihnutých a predškolská pedagogika. Na PdF UK následne pokračovala v internom doktorandskom štúdiu v odbore Pedagogika, kde v roku 2008 obhájila dizertačnú prácu. Krátko pôsobila ako odborná asistentka na katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky PdF UK v Bratislave. Výskumne sa zaoberá problematikou neintencionálnych dosahov školovania v podmienkach materských škôl. V tejto oblasti publikovala viacero štúdií a odborných článkov.

Selected Publications

  • Kaščák, O. – Filagová, M. 2008. Javisko a zákulisie školy: O škôlke a skrytom kurikule. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis. ISBN 978­‑80­‑8082­‑169­‑2.
  • Filagová, M. – Kaščák, O. 2006. Teoretická a výskumná tradícia konceptu skrytého kurikula. In Pedagogická revue, ročník 58, č. 5, s. 507–529. (50 %).
  • Filagová, M. 2006. Socializačné odkazy skrytého kurikula materskej školy. In M. Kocourová (Ed.): Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Zborník z 14. konferencie ČAPV, Plzeň, 5. – 7. 2006. S. 1–10. ISBN 80­‑7043­‑483­‑X.
  • Filagová, M. 2005. Materská škola cez rodové okuliare. In Pedagogika, ročník LV, č. 3, s. 248–263.

Please, select one of informational tabs.