Department of Art Education
Department of Biology (in Slovak)
Department of Educational Studies (in Slovak)
Department of English Lan­guage and Lit­er­a­ture
Department of German Lan­guage and Lit­er­a­ture (in Slovak)
Department of Chemistry (in Slovak)
Department of Mathematics and Computer Science
Department of School Education
Department of Slovak Lan­guage and Lit­er­a­ture (in Slovak)

The page is loading, please wait…

Mgr. Estera Kövérová, PhD.

blank space for profile photo

  Room: 625
  Extension: 558
  E‑mail: e-mail
  Estera Kövérová je odbornou asistentkou na Katedre školskej pedagogiky PdF TU. Vyštudovala doktorandské štúdium na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV v spolupráci s Trnavskou Univerzitou. Vyučuje predmety spojené s výchovou vo voľnom čase a výchovou v školských kluboch detí. Zaoberá sa formálnou edukáciou vo vzťahu k minoritám, neformálnym vzdelávaním a terénnou sociálnou prácou s mládežou.

Selected Publications

  • Kövérová, E. 2016. Školy ako pozitívne deviantné sytémy / Schools as a positive deviant systems. [on‑line] In Pedagogika.sk, roč. 7, č. 2, s. 77–102. ISSN 1338­‑0982.
  • Kövérová, E. 2015. Pozitívna deviácia v oblasti vzdelávania rómskych detí z marginalizovaných komunít / Positive deviance in education children from marginalized roma communities. In Popper, M. (eds.) Dynamika a prekračovanie noriem v spoločnosti. Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2015. S. 50–65. ISBN 978­‑80­‑970234­‑6­‑1.
  • Benyak, J. – Kövérová, E. – Vranaiová, K. 2014. Vybrané atribúty komparatívnej pedagogiky ako vedného odboru / Selected attributes of comparative education as a discipline. [on‑line] In Pedagogika.sk, roč. 5, č. 3, s. 193–218. ISSN 1338­‑0982.

Please, select one of informational tabs.