Department of Art Education
Department of Biology (in Slovak)
Department of Educational Studies (in Slovak)
Department of English Lan­guage and Lit­er­a­ture
Department of German Lan­guage and Lit­er­a­ture (in Slovak)
Department of Chemistry (in Slovak)
Department of Mathematics and Computer Science
Department of School Education
Department of Slovak Lan­guage and Lit­er­a­ture (in Slovak)

The page is loading, please wait…

PaedDr. Oľga Pappová, PhD.

blank space for profile photo

  E‑mail: e-mail
  Vyštudovala v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: slovenský jazyk a literatúra – hudobná výchova na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1997). V roku 2003 vykonala rigoróznu skúšku v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, špecializácia: hudobná výchova na PF UK v Bratislave. Externé doktorandské štúdium ukončila obhajobou dizertačnej práce z oblasti využitia informačno­‑komunikačných technológií vo vyučovaní hudobnej výchovy na PF UK v Bratislave (2010). Odborne sa zameriava na aplikáciu nových trendov vo vyučovaní hudobnej výchovy.

Selected Publications

  • Skúsenosti s projektovým vyučovaním na hodinách hudobnej výchovy. Pedagogické rozhľady. 2005, č. 3, s. 11–12.
  • Motivácia na hodinách hudobnej výchovy prostredníctvom informačno­‑komunikačných technológií. Pán učiteľ, 2009, č. 5, s. 32.
  • Projektové vyučovanie s využitím informačno­‑komunikačných technológií na hodinách hudobnej výchovy. In: Evropské pedagogické fórum 2011. Hradec Králové : Magnanimitas, 2011. ISBN 978­‑80­‑904877­‑6­‑5. S. 288–294.
  • Využitie informačno­‑komunikačných technológií v hudobnej výchove. In: Sapere Aude 2012. Hradec Králové : MBA – Magnanimitas, 2012. ISBN 978­‑80­‑904877­‑9­‑6. S. 84–93.
  • Using of informative and communicative technologies in music education. Popis urobený: 18. 07. 2012. In: AD ALTA. ISSN 1804­‑7890. Vol. 2, no. 1 (2012), p. 26–29. – Spôsob prístupu: http://www.​magnanimitas.​cz/​index.​php?​option=​com_​content&​view=​article&​id=​86&​Itemid=​89 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
  • Využitie Orffovho inštrumentára v rozvoji hudobných schopností u detí predškolského veku. Oľga Pappová, Ľubica Pavková. In: Evropské pedagogické fórum 2012. Hradec Králové : Magnanimitas, 2012. ISBN 978­‑80­‑905243­‑2­‑3. Online, s. 164–172.

Please, select one of informational tabs.