Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Mgr. Michaela Bieliková, PhD.

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Pozícia: materská dovolenka
  Miestnosť: 625
  Klapka: 558
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Michaela Bieliková, PhD. vyštudovala odbor učiteľstvo akademických predmetov v aprobácii biológia – fyzika (2006 – 2011). Doktorandské štúdium ukončila v odbore školská pedagogika úspešnou obhajobou dizertačnej práce s názvom Možnosti využitia metódy concept cartoons© pri modifikácii predstáv žiakov o prírodných javoch v roku 2014.

Počas vysokoškolského štúdia sa zameriavala najmä na prírodovedné vzdelávania, konkrétne problematike rozvoja prírodovednej gramotnosti v predprimárnom a primárnom vzdelávaní. Od roku 2014 pôsobí na Pedagogickej fakulte Trnavskej Univerzity ako odborná asistentka, kde vyučuje predmety Programy výchovy v ŠKD, Didaktika materskej školy, Fyziológia telesných cvičení a Metodológia pedagogického výskumu. Špecializuje sa na problematiku výchovy vo voľnom čase predškolského a školského veku a prírodovedného vzdelávania.

Výber z publikačnej činnosti

  • Minárechová, M. (2012). Negative impacts of high­‑stakes testing. In Journal of Pedagogy. ISSN 1338­‑1563. Vol. 3, no. 1(2012), p. 82–100.
  • Minárechová, M. (2012). Možnosti využitia metódy ConceptCartoons© pri modifikácii predstáv žiakov o prírodných javoch. In Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie. – Brno : Masarykova univerzita – Pedagogická fakulta – Katedra chemie, 2012. ISBN 978­‑80­‑210­‑5908­‑5. S. 76–85.
  • Minárechová, M. (2012). Aktuálne predstavy žiakov o gravitačnej sile, tepelnej vodivosti a o tvorbe tieňov. In Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied. – Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2012. ISBN 978­‑80­‑8082­‑541­‑6. S. 85–90.
  • Minárechová, M. (2014). História induktívneho prístupu v prírodovednom vzdelávaní v USA a jeho súčasná reflexia na Slovensku. In Scientia in educatione. ISSN 1804­‑7106. Roč. 5, č. 1 (2014), s. 15–32.
  • Minárechová, M. (2014). Metóda ConceptCartoons© a jej využitie vo vyučovaní prírodovedy. In Naša škola. ISSN 1335­‑2733. Roč. 18, č. 1 (2014/15), s. 30–38.
  • Minárechová, M. (2014). Využitie metódy ConceptCartoons© pri modifikácii žiackych predstáv o prírodných javoch. In Pedagogika.sk. ISSN 1338­‑0982. Online, roč. 5, č. 2 (2014), s. 137–159. – Spôsob prístupu: iconwww.​casopispedagogika.​sk/​rocnik­‑5/​cislo­‑2/​studia_​minarechova.​pdf opened in a new window
(usually regards external link) 712,04 kB (695,35 KiB), 28. 1. 2015
  • Žoldošová, K. – Minárechová, M. (2015). Výskumne ladená koncepcia technického vzdelávania v materských školách. (2015). Typi Universitatis Tyrnaviensis. ISBN 978­‑80­‑8082­‑855­‑4.
  • Minárechová, M. (2015). Činnosti so živočíchmi v materskej škole – námety a aktivity. Raabe. Bratislava, 112 s. ISBN 978­‑80­‑8140­‑213­‑5.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.