Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Mgr. Jana Fúsková, PhD.

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Pozícia: študijná po­rad­ky­ňa a gestorka baka­lár­skych študijných programov
  Miestnosť: 625
  Klapka: 558
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: ikonaVUPCH
  Medzi hlavné výskumné záujmy patrí identita menšín a konštrukcia sociálnych a politických bariér dotýkajúcich sa sexuálnych menšín. Zaoberá sa výskumom (1) konštrukcie sexualít a (2) rodinami a rodičovstvom z pohľadu kvality života v rôznych „tradičných“ (manželských) a „alternatívnych“ (nemanželských, neheterosexuálnych) typoch rodín. Absolvovala štúdium klinickej psychológie na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva, UKF a doktorandské štúdium školskej pedagogiky na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV a Pedagogickej fakulte TU. Riešenou témou dizertačnej práce bola identifikácia facilitátorov a bariér dekonštrukcie rodových stereotypov škole. Po úspešnom ukončení doktorandského štúdia získala štipendium Š. Swartza pre najlepších absolventov doktorandského štúdia, vďaka ktorému naďalej pôsobí na ÚVSK SAV a prednáša na Trnavskej univerzite v Trnave predmety akademické písanie, filozofia pre deti a teória predškolského vzdelávania.

Výber z publikačnej činnosti

 • Fúsková, Jana; Kočnerová, Mária. Identity of homosexual minority in the Central­‑European surrounding (case study of Czech and Slovak Republic). 2011 The Annual of Language & Politics and Politics of Identity, Vol. V. p. 125–132. Typ: ADBM.
 • citované: Paths to the recognition of homo­‑parental adoptive rights in the EU­‑27: a QCA analysis – PJ Castillo Ortiz, I Medina – Contemporary Politics, 2016 – Taylor & Francis.
  • Same sex relationships – comparation of national law USA vs. Czech Republic. T. Almeida, L. Barney, D. Kim 2017. Imperial College London. ⟨https://goo.​gl/​a3NghK otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)⟩.
  • citované: Same­‑Sex Marriages (or Civil Unions/Registered Partnerships) in Slovak Constitutional law: Challenges and possibilities. M. Sekerák 2017 Utrecht Law Review | Volume 13 | Issue 1 pp. 34–59. ⟨https://doi.​org/​10.​18352/​ulr.​340 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)⟩.
  • Fúsková, Jana – Klubert, Peter. Aspekty agresivity a hodnotenia rodu u lesbických žien [Aspects of aggressiveness and gender identity of lesbian woman]. In E‑mental: elektronický časopis pre mentálne zdravie, 2013, roč. 1, č. 1, s. 22–25. ISSN 1339­‑4614. Dostupné na internete: ⟨http://sasap.​sk/​content/​e­‑mental­‑elektronicky­‑casopis­‑pre­‑mentalne­‑zdravie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)⟩. Typ: ADFB.
  • Fúsková, Jana – KUSÝ, Peter. Rodičovstvo lesbických žien [Parenthood of lesbian woman]. In Sexuality VII: rod, rodina, rodičovstvo – scenáre udržateľnej reprodukcie. Zborník vedeckých príspevkov. Eds. Dagmar Marková, Lenka Rovňanová; recenzenti Alžbeta Brozmanová Gregorová, Denisa Selická. – Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2013, s. 207–222. ISBN 978­‑80­‑970234­‑4­‑7. Typ: AED.
  • Fúsková, Jana – Kusý, Peter – Miterková, Lenka – Vaško, Lukáš. Konštrukcia pojmu rodina a jej hodnota u detí v náhradnej starostlivosti = Construction the term of family and the value of children in residential care. In Sborník z III. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd. Ed. Tomáš Hubálek. – Praha : Wolters Kluwer, a. s., 2014, s. 394–401. ISBN 978­‑80­‑7478­‑645­‑7. Typ: AEC.
  • Fúsková, Jana – Kusý, Peter – Miterková, Lenka – Vaško, Lukáš. Percepcia rodiny deťmi v náhradnej starostlivosti [Children in residential care and their perception of family]. In Psychický vývin dieťaťa a činitele, ktoré ho ovplyvňujú: Konferencia konaná pod záštitou doc. PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc., ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v Bratislave 3. – 4. júla 2014. Abstrakty. – Bratislava : VÚDPaP, 2014, s. 17. Typ: AFHB.
  • Bianchi, Gabriel – Fúsková, Jana. Representations of sexuality in the Slovak media – the case of politics and violence. In Annual of language & politics and politics of identity, 2015, vol. 9, no. 1, p. 43–70. (2015 – Scopus). ISSN 1803­‑1757. Typ: ADMB (VEGA 2/0015/12: Životné štýly, normy a ich prekračovanie: cesty k osobnej spokojnosti a spoločenskej prospešnosti). Dostupné na internete: ⟨http://alppi.​eu/?​cat=​13&​requestissue?​journal=​alppi&​volume=​IX&​issue=​1&​type=​issue otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)⟩.
  • citované: Urban, M. Identita autora: Príbehy, sociálne reprezentácie a naratívne Self v slovenskej kinematografii v rokoch 2012 – 2017. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied a Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, 2017, s. 231. ISBN 978­‑80­‑224­‑1631­‑3.
   • citované: Urban, Marek – Urban, Kamila. Reprezentácie muža a ženy v súčasných slovenských hudobných filmoch určených pre deti. In Slovenské divadlo: revue dramatických umení, 2017, roč. 65, č. 1, s. 63–81. ISSN 0037­‑699X.
   • Fúsková, Jana – Andraščiková, Simona. (2016). Ako „merať“ stereotypy a predsudky? Kvantitatívne a kvalitatívne prístupy. In XVI. ročník česko­‑slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku – Abstrakty. – Bratislava. Typ: AFHB.
   • Fúsková, Jana – Hargašová, Lucia. Dekonštrukcia normatívu ženskosti: konštrukcia feminity u žien s neheterosexuálnou orientáciou [Deconstruction of women’s role normative: construction of feminity within non­‑heterosexual women]. In Sexuality 8: (de)konstrukce – (re)prezentace: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference (9. – 11. 10. 2014, Olomouc). Dagmar Marková, Michal Bočák, Zdeněk Sloboda (eds.); recenzovali: Lenka Rovňanová, Martin Fafejta. – Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, s. 31–44. ISBN 978­‑80­‑87895­‑60­‑3. (VEGA 2/0015/12: Životné štýly, normy a ich prekračovanie: cesty k osobnej spokojnosti a spoločenskej prospešnosti). Typ: AEC.
   • Fúsková, Jana – Andraščiková, Simona – Blažeková, Kristína. (De)konštrukcia normatívu rodiny a jej hodnota u detí v náhradnej starostlivosti: Projektívne techniky identifikácie. In Komunitná psychológia na Slovensku: zborník zo 4. ročníka vedeckej konferencie Komunitná psychológia na Slovensku 2017. Editorka Júlia Kanovská Halamová; recenzenti Jana Plichtová, Lenka Kostovičová, Peter Broniš. – Bratislava : Univerzita Komenského – Ústav aplikovanej psychológie FSEV, 2014, s. 18–34. ISBN 978­‑80­‑223­‑3748­‑9. Dostupné na internete: ⟨ikonahttps://​fses.​uniba.​sk/​fileadmin/​fsev/​uap/​dokumenty/​2017_​18/​Dok1.​pdf otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 24,53 kB (23,95 KiB), 6. 11. 2017⟩ (VEGA č. 2/0027/17: Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie. APVV­‑14­‑0531: Intervencie na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám: vývoj meracích nástrojov a experimentálne testovanie kontaktnej hypotézy v terénnych podmienkach). Typ: AFD.
   • Andraščiková, Simona – Fúsková, Jana – Lášticová, Barbara. Príbehy ako nástroj zmierňovania predsudkov = Stories as Tools for Reducing Prejudice. In Sociální procesy a osobnost 2017: Sborník příspěvků [elektronický zdroj]. Marek Blatný Martin Jelínek Petr Květon Dalibor Vobořil (Eds.). – Brno : Psychologický ústav AV ČR, v. v. i., 2018. ISBN 978­‑80­‑86174­‑22­‑8. Dostupné na internete: ⟨ikonahttp://​www.​spao.​eu/​files/​spo­‑proceedings17.​pdf otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 6,82 MB (6,51 MiB), 24. 8. 2018⟩ (APVV­‑14­‑0531: Intervencie na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám: vývoj meracích nástrojov a experimentálne testovanie kontaktnej hypotézy v terénnych podmienkach). Typ: AFC.
   • Fúsková, Jana – Kusý, Peter – Vaško, Lukáš. Percepcia rodiny u adolescentov a mladých dospelých v náhradnej starostlivosti = Perception of Family in Adolescents and Young Adults in Substitute Care. In Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Roč. 52, č. 1(2018), s. 36–49. ISSN 0555­‑5574. Typ: ADFB.

   Prosím, zvoľte kartu s informáciami.