Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Mgr. Estera Kövérová, PhD.

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Miestnosť: 625
  Klapka: 558
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Estera Kövérová je odbornou asistentkou na Katedre školskej pedagogiky PdF TU. Vyštudovala doktorandské štúdium na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV v spolupráci s Trnavskou Univerzitou. Vyučuje predmety spojené s výchovou vo voľnom čase a výchovou v školských kluboch detí. Zaoberá sa formálnou edukáciou vo vzťahu k minoritám, neformálnym vzdelávaním a terénnou sociálnou prácou s mládežou.

Výber z publikačnej činnosti

  • Kövérová, E. 2016. Školy ako pozitívne deviantné sytémy / Schools as a positive deviant systems. [on‑line] In Pedagogika.sk, roč. 7, č. 2, s. 77–102. ISSN 1338­‑0982.
  • Kövérová, E. 2015. Pozitívna deviácia v oblasti vzdelávania rómskych detí z marginalizovaných komunít / Positive deviance in education children from marginalized roma communities. In Popper, M. (eds.) Dynamika a prekračovanie noriem v spoločnosti. Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2015. S. 50–65. ISBN 978­‑80­‑970234­‑6­‑1.
  • Benyak, J. – Kövérová, E. – Vranaiová, K. 2014. Vybrané atribúty komparatívnej pedagogiky ako vedného odboru / Selected attributes of comparative education as a discipline. [on‑line] In Pedagogika.sk, roč. 5, č. 3, s. 193–218. ISSN 1338­‑0982.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.