Katedra Aktivity Študenti Uchádzači Galéria Kontakt

AKTIVITY

Výskumné a vývojové aktivity pracoviska sú od počiatku jeho vzniku zamerané na riešenie fundamentálnych otázok všeobecného vzdelávania a zasahujú oblasť základného výskumu v predškolskej a elementárnej pedagogike, aplikovaného výskumu v tejto oblasti, ako aj vývoja a overovania špeciálnych programov výučby v materskej škole a na 1. stupni ZŠ. V rámci neho sa na katedre realizovalo niekoľko projektov VEGA riešiacich konceptuálne otázky primárneho vzdelávania ako formovania kultúrnej gramotnosti, napríklad VEGA 1/0096/03 (Pedagogické reflexie a prístupy k vzdelávaniu ako formovaniu kultúrnej gramotnosti), VEGA 1/3637/06 (Diskurzívna a nediskurzívna prax školy pri formovaní základného vzdelania) a VEGA 1/0172/09 (Zmeny školského prostredia z hľadiska reprodukcie kultúrnej gramotnosti). Aplikovaný výskum súvisel s prestavbou študijného odboru Predškolská a elementárna pedagogika a prípravou učiteľov v tomto odbore v projekte KEGA 3/111203 (Učiteľské štúdium a pedagogická spôsobilosť jeho absolventov). V poslednom období smerujú aktivity katedry k analýze transformačných pohybov súvisiacich s reformou školy a vzdelávania v projektoch KEGA 3/3043/05 (Kurikulárna transformácia primárneho vzdelávania v SR) a KEGA 3/7035/09 (Konceptuálna a metodická podpora tvorby školských vzdelávacích programov), s dôrazom na odhaľovanie ich koreňov v neoliberálnej správe školy a vzdelávania v projektoch VEGA 1/0224/11 (Archeológia neoliberálnej guvernmentality v súčasnej školskej politike a v teórii vzdelávania) a VEGA 1/0091/12 (Kultúra performativity a akontability v súčasných vlnách vzdelávacích reforiem). Vývojové aktivity pracoviska v súčasnosti zasahujú oblasť inovácie pedagogických praxí v študijných programoch PEP v projekte KEGA 021TVU-4/2011 (Inovácia hospitačných pedagogických praxí prostredníctvom videozáznamov) a overovania účinnosti výskumne ladenej koncepcie v prírodovednom vzdelávaní v projektoch Európskej komisie 7FP 244684 (Fibonacci – Large scale dissemination of inquiry-based science and mathematics education) a 7FP 266647 (Pri-Sci-Net Networking Primary Science Educators as a means to provide Training and Professional Development in Inquiry Based Learning).