Katedra Aktivity Študenti Uchádzači Galéria Kontakt

ĎALŠIE AKTIVITY

Počas krátkej doby existencie katedry sa ďalšie aktivity spájajú či už so spoluprácou (lektorstvom a posudzovateľskými aktivitami) pri ďalšom vzdelávania učiteľov základných škôl (projekty realizované metodickými centrami), ako aj účasťou jednotlivých pracovníkov v rozličných odborných a expertných komisiách, redakčných radách, či participáciou na odborných projektoch.

Pracovníci katedry intenzívne spolupracujú s priamo riadenými organizáciami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Najmä so Štátnym pedagogickým ústavom a Metodicko-pedagogickým centrom. Pracovisko sa podieľa na vývoji nových kurikulárnych dokumentov pre predprimárne a primárne vzdelávanie.