Katedra Aktivity Študenti Uchádzači Galéria Kontakt

RIEŠENÉ PROJEKTY KEGA

KEGA 021TVU-4/2011

Inovácia hospitačných pedagogických praxí prostredníctvom videozáznamov

Vedúci projektu:

PhDr. Zuzana Petrová, PhD.

 

Riešitelia:

Doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.

Mgr. Dana Masaryková, PhD.

PaedDr. Jaroslava Magulová, PhD.

PaedDr. Janette Gubricová, PhD.

Mgr. Mojmír Kubovič

Mgr. Karol Klobušický

Obdobie Riešenia 2011 – 2013

 

Projekt rieši problematiku zefektívnenia hospitačných pedagogických praxí prostredníctvom videozáznamov. Východiskom projektu je snaha sprostredkovať študentom učiteľských študijných programov riadenú skúsenosť s pedagogickou praxou a plynulejšie prepojiť analýzu pozorovaní výučbových aktivít realizovaných v materských a základných školách s odbornou teoretickou prípravou v rámci študijných jednotiek, ktoré v sebe obsahujú hospitačnú pedagogickú prax. Zámerom projektu je implantovať do výučby využívanie videozáznamov pedagogickej praxe a prostredníctvom nich u študentov učiteľských študijných programov rozvíjať schopnosť identifikovať kľúčové prvky výučbových situácií, ktoré sú významné pre nájdenie optimálnej stratégie riadenia výučby, rozvíjať ich schopnosť vedome voliť výučbové prostriedky tak, aby zodpovedali cieleným zámerom výučby a rozvíjať ich schopnosť zdôvodňovať výber výučbových prostriedkov s oporou o odborný teoretický diskurz.

 

KEGA 3/7035/09

Konceptuálna a metodická podpora tvorby školských vzdelávacích programov

Vedúci Riešiteľ:

Doc. PhDr. Zuzana Kolláriková, CSc.

 

Spoluriešitelia:

Doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.

Prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.

Doc. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.

Doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.

PhDr. Zuzana Petrová, PhD.

Mgr. Markéta Filagová, PhD.

Obdobie Riešenia: 2009 – 2011

 

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť bohatú a komplexnú informačnú základňu pre efektívne projektovanie vzdelávania na úrovni školských vzdelávacích programov. Aktuálna povinnosť škôl aktívne participovať na utváraní kurikula, no zároveň ich minimálna pripravenosť na úspešné a hlavne účelné zvládnutie tejto úlohy sú dôvodom pre intenzifikáciu snahy odborného prostredia, poskytovať školám v týchto úlohách nevyhnutnú pomoc či už na úrovni koncepčnej, na úrovni obsahovej alebo aj na úrovni formálnej. Cieľom projektu je poskytnúť školám tento druh podpory, nakoľko tá nie je v súčasnosti zo strany odborného pedagogického prostredia dostatočne zabezpečená.
KEGA 3/3043/05

Kurikulárna transformácia primárneho vzdelávania v SR

 

Vedúci Riešiteľ:

Doc. PhDr. Zuzana Kolláriková, CSc.

 

Spoluriešitelia:

Prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.

Doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.

Doc. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.

Doc. PaedDr. René Bílik, CSc.

PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.

PhDr. Zuzana Petrová, PhD.

Mgr. Gyöngyi Ledneczká

Mgr. Elena Manicová

Mgr. Anita Halászová

prof. PhDr. Brigita Šimonová, CSc.

Doc. PaedDr. Naďa Vladovičová, CSc.

Doc. PaedDr. Alena Doušková, PhD.

Mgr. Kamila Štefeková

PaedDr. Miriam Valášková-Harnúšková, PhD.

Doc. RNDr. Pavel Klenovčan, CSc.

Projekt sa realizoval v spolupráci s Štátnym pedagogickým ústavom a s Pedagogickou fakultou UMB v Banskej Bystrici

Obdobie Riešenia: 2005 – 2007

Na základe analýzy danej problematiky u nás a vo vybraných krajinách EU je cieľom projektu koncepčná inovácia primárneho vzdelávania, príprava východísk pre tvorbu základných pedagogických dokumentov pre prvý stupeň základných škôl s cieľom skvalitniť primárne vzdelanie orientáciou na rozvíjanie základných kultúrnych kompetencií. Projekt má vývojový charakter s ambíciou prispieť k cieľovým, obsahovým a procesuálnym zmenám v primárnom vzdelávaní v SR.

KEGA 3/3012/05

Vlastivedné vzdelávanie v 3. ročníku základnej školy s dôrazom na špecifiká jednotlivých regiónov

Vedúci riešiteľ: PaedDr. Dana Kollárová

Spoluriešitelia:

Doc. PhDr. Miroslav Špánik, CSc.

Mgr. Elena Žatková

 

Doba riešenia: 2005 – 2008

Na základe poznania aktuálnej situácie stavu učebníc a vyučovania vlastivedy v 3. ročníku ZŠ projekt navrhuje vypracovať a overiť novú učebnicu, pracovný list a metodickú príručku k vyučovaniu predmetu Vlastiveda pre 3. ročník ZŠ, s dôrazom na špecifiká jednotlivých regiónov Slovenska podľa krajov. Zámerom projektu je vzbudiť u dieťaťa záujem o mikroregión a región, v ktorom žije on a jeho blízki. Pestovať u žiakov pozitívny vzťah a položiť základy k vytváraniu si pozitívneho vzťahu postupne k nielen k bydlisku, ale k celej vlasti.

 

KEGA 3/111203

Učiteľské štúdium a pedagogická spôsobilosť jeho absolventov

Vedúci riešiteľ: Prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.

Spoluriešitelia:

Prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.

Doc. PhDr. Milan Portik, CSc.

 

Projekt sa realizoval v spolupráci s Pedagogickou fakultou UMB v Banskej Bystrici a Pedagogickou fakultou PU v Prešove

Doba riešenia: 2003 – 2005

Projekt reaguje na prestavbu sústavy študijných odborov v SR, ktorá sa priamo dotýka aj odborov učiteľstva, vychovávateľstva a pedagogiky. Štrukturálne a obsahové zmeny v týchto odboroch vytvárajú dobrý predpoklad na posun k istej štandardizácii učiteľských a pedagogických štúdií a výsledných kvalifikácií absolventov. Tento proces však musí byť spojený s koordinovanosťou na úrovni študijných programov a obsahov ich jednotiek, čo je jeden zo základných cieľov projektu. Okrem toho však inovovaná štruktúra študijných odborov učiteľstva prestala byť kompatibilná so súčasnou legislatívnou normou definujúcou odborné a a pedagogické spôsobilosti učiteľov pre jednotlivé stupne vzdelania. Preto zámerom projektu je vytvorenie väzieb premosťujúcich profily nových študijných odborov učiteľstva k normám o odbornej a pedagogickej spôsobilosti a kvalifikovanosti.