Katedra Aktivity Študenti Uchádzači Galéria Kontakt

Siedmy rámcový program Európskej komisie, výzva: Science in Society

Fibonacci (Large scale dissemination of inquiry based science and mathematics education in Europe) – projekt číslo 244684

Stránka projektu: www.fibonacci-project.eu

Stránka projektu pre Slovensko: http://fibonacci.truni.sk/

Koordinátor projektu pre Slovensko:

Doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.

 

Riešitelia:

 

Prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.

PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.

PaedDr. Mária Orolínová, PhD.

Mgr. Iveta Juricová, PhD.

Mgr. Ing. Janka Chmurová, PhD.

PaedDr. Radoslav Kvasničák, PhD.

PaedDr. Ján Slanicay

Obdobie Riešenia: január 2010 – marec 2013

 

Projekt je zameraný na rozvoj a šírenie výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania v Európe. Snahou každej zapojenej inštitúcie je vytvárať vo svojom okolí prostredie na kvalitnú implementáciu výskumne ladenej koncepcie do praxe. Európski predstavitelia a medzinárodná vedecká komunita považuje implementáciu vyskumne ladenej koncepcie v prírodovednom a matematickom vzdelávaní za veľmi doležitú. Považuje ju za potrebný nastroj v procese nadobúdania vedeckej gramotnosti a získavania vedeckého povedomia na základných i stredných školách. Používanie spomínanej koncepcie zvyšuje záujem o prírodovedné predmety a matematiku a podnecuje k výberu profesionálnej kariéry vo vedeckej oblasti. Projekty Scienceduc a Pollen (www.pollen-europa.net), realizované v rámci šiesteho rámcového programu Európskej komisie, už výskumne ladenú koncepciu úspešne implementovali do 17 európskych miest. Národne programy, ako napr. nemecký SINUS-Transfer (http://sinus-transfer.eu) a rakúsky IMST (http://imst.ac.at), sa dostali do množstva škôl po celej krajine a podporili implementáciu nových aspektov do kurikulárnych dokumentov, vzdelávania

učiteľov a konzekventne do konkrétnej aktivity v triedach v oblasti matematiky a prírodovedných

predmetov. Tieto projekty spolu s niektorými ďalšími pripravili cestu pre intenzívnejšie šírenie výskumne ladenej koncepcie, jej metód a cieľov. Hlavným cieľom projektu Fibonacci je šírenie princípov výskumne ladenej koncepcie na území celej Európskej únie spôsobom, ktorý vyhovuje národným i lokálnym podmienkam. Proces rozširovania sa uskutočňuje prostredníctvom 12 referenčných centier a 24 sesterských centier. Referenčné centrá sa vyznačujú rozsiahlym dosahom na školy a schopnosťou

odovzdať výskumne ladenú koncepciu 12 sesterským centrám a 12 centrám, ktoré majú potenciál stať sa v budúcnosti tiež sami referenčnými centrami.Nad projektom dohliada komisia zložená z

uznávaných odborníkov v oblasti prírodovedného vzdelávania a matematiky. Externe hodnotenie zabezpečuje kontrolu dosiahnutých výsledkov a vplyv projektu na samotné vzdelávanie. Projekt Fibonacci vyústi do plánu zabezpečujúceho vznik ďalších referenčných centier v Európe. Projekt je koordinovaný francúzskym programom La main a la pate (Academie des sciences, Institute National de Recherche Pedagogique, Ecole normale superieure – organizácie, ktoré sa neskôr oficiálne postavili na čelo projektu Fibonacci). Odbornú spoluprácu poskytuje Univerzita v Bayreuth (Nemecko). Konzorcium pozostáva z 25 členov z 21 krajin a ma podporu doležitych vedeckých inštitúcií, ako napr. akademií vied.

 

Siedmy rámcový program Európskej komisie, výzva: Science in Society

Pri-Sci-Net (Networking Primary Science Educators as a means to provide Training and Professional Development in Inquiry Based Learning), projekt číslo 266647

Koordinátor projektu pre Slovensko:

doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.

 

Riešitelia:

Prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.

PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.

PaedDr. Mária Orolínová, PhD.

Mgr. Iveta Juricová, PhD.

Mgr. Ing. Janka Chmurová, PhD.

Obdobie Riešenia: september 2011 – august 2014

Projekt sa zameriava na vytvorenie siete odborníkov so zameraním na rozvoj a implementáciu výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania do predškolského a primárneho vzdelávania.Samotná výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania je považovaná Európskou komisiou za vhodné východisko z nelichotivého stavu súčasnej úrovne prírodovednej gramotnosti žiakov európskych škôl. Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania je inšpirovaná vedeckými ýskumnými postupmi. Výskumné činnosti vo svojej tradičnej podobe sú využívané ako vzdelávacia aktivita. Detskému veku sa koncepcia prispôsobuje tým, že sú riešené jednoduché výskumné otázky, pričom vedecké postupy zostávajú podobné a dokonca niekedy totožné s reálnymi vedeckými metódami.

Proces hľadania odpovedí na identifikované otázky a proces hľadania vysvetlení vychádza z ktuálnych predstáv (teórií), ktoré sú postavené na predchádzajúcich skúsenostiach výskumníka – či už vedca alebo v našom prípade dieťaťa. Vedecká aktivita začína vtedy, keď sa pokúšame o aktuálne pozorovaných skutočností aktuálnymi predstavami (teóriami) a zisťujeme, či novú skutočnosť dokážeme ich pomocou vysvetliť alebo nie. Vytváranie odpovede na túto otázku predstavuje proces zhromažďovania relevantných a dôveryhodných dôkazov. Dôkaz pritom chápeme ako súbor dát spolu s presvedčivým argumentom, ktorý spája dáta a vytvára možné vysvetlenie javu alebo udalosti v reálnom svete. Proces hľadania odpovedede na výskumnú otázku môže v sebe zahŕňať kontrolovaný experiment, podrobné a systematické pozorovanie alebo napríklad aj konzultáciu s odborníkom.

Konkrétny dôkaz potom limituje vznik určitých myšlienok, interpretácií a vysvetlení. Ak sú poskytnuté nové dôkazy, môžu vznikať aj nové myšlienky a vysvetlenia. Vysvetlenia vytvorené na základe dôkazov sú potom hodnotené podľa toho, ako účinne dokážu vysvetliť realitu.

 

Šiesty rámcový program Európskej komisie, výzva: Science in Society

Pollen (Seed Cities for Science)

Stránka projektu: www.pollen-europa.net

Koordinátor pre Slovensko: doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.

Spoluriešitelia:

prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.

RNDr. Jarmila Kirchmayerová, PhD.

Doba riešenia: 2006 – 2008

Projekt je zameraný na vytvorenie siete centier pre rozvoj primárneho prírodovedného vzdelávania v Európe. Projekt Pollen bol vytvorený na základe potreby rozvoja motivácie k prírodovednému vzdelávaniu. Komunita Pollen je tvorená dvanástimi centrami prírodovedného vzdelávania v dvanástich európskych krajinách. Táto sieť má za úlohu sprístupňovať vedu spoločnosti prostredníctvom vzdelávania. V každom centre vzájomne komunikujú školy, mesto, univerzity, iné vzdelávacie inštitúcie, vedecké inštitúcie a výrobné podniky. Za základnú myšlienku si Pollen stanovuje vytvorenie modelu stálo-udržateľného rozvoja primárneho prírodovedného vzdelávania, ktoré bude postavené na vzdelávaní prostredníctvom výskumných aktivít žiakov. Pollen sa zameriava na podporu prírodovedného vzdelávania na úrovni vyučovania a učenia na 1. stupni základného vzdelávania a to takým spôsobom, aby sa dieťa naučilo pozorovať, klásť si otázky a chápať veci, ktoré ho obklopujú. Okrem toho je rozvíjaná spôsobilosť experimentovať, spôsobilosť vedecky premýšľať a argumentovať, riešiť problémy, kreatívne nazerať na javy pri tvorbe vysvetlení. Aj keď komunite Pollen ide najmä o zvýšenie počtu záujemcov o štúdium prírodných vied a o napredovanie vedy, cieľom projektu je najmä kvalitné vytváranie rešpektu k vedomostiam, faktom cez ich pochopenie – aby sa žiaci stali v tomto smere aktívnymi obyvateľmi Európy.

V projekte Slovensko figurovalo ako pozorovacie centrum a to na základe predchádzajúcej skúsenosti s riešením koncepčne zhodnej problematiky v medzinárodnom projekte Vyhrňme si rukávy (La main a la pate – www.lamap.fr).