Katedra Aktivity Študenti Uchádzači Galéria Kontakt

prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Miestnosť: 615
  Klapka: 569
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Konzultačné hodiny: utorok 13:30 – 14:30, 16:30 – 17:30
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: ikonaVUPCH
  Ivan Lukšík, prof., PhDr., CSc., sociálny a pedagogický psychológ a pedagóg, zaoberá sa výskumom vzdelávania a starostlivosti o marginalizované detí a deti v ťažkých životných situáciách. Zaoberá sa tiež prechodom mladých ľudí z ústavnej starostlivosti do bežného života a tiež sociálnymi a pedagogickými otázkami sexuality, rodu a reprodukcie. Je spoluautorom publikácií Deti v ťažkých životných situáciách, Kultúra školy a výchovných zariadení a Sexualita a rodovosť v sociálnych a výchovných súvislostiach. Je členom redakčnej rady časopisu Human Affairs. Podieľa sa na realizácii výskumných a aplikačných projektov zameraných na ústavnú starostlivosť, chudobu a marginalizáciu detí, sexuálne a reprodukčné zdravia v spolupráci s WHO, IOM a ďalšími organizáciami.

Výber z publikačnej činnosti

  • Lukšík, I. 2012. Osoba v kontextoch a textoch (Person in contexts and texts). Bratislava : Geotropos, 2012. 97 s. ISBN 978­‑80­‑969238­‑4­‑7.
  • Lukšík, I. 2013. Q­‑metodológia: faktorové zobrazenie ľudskej subjektivity (Q-Methodology: factor representation of the human subjectivity). Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2013. 76 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑584­‑3.
  • Lukšík, I. – Lemešová, M. 2013. Deti v ťažkých životných situáciách (Children in difficult life situations). Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis. ISBN 978­‑80­‑8082­‑762­‑5.
  • Lukšík, I. – Marková, D. 2012. Sexual lifestyles in the field of cultural demands. Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 22, 2, p. 227–238.
  • Lukšík, I. (Ed.), Škoviera, A. – Pukančík, M. – Svetlíková, J. – Fülöpová, E. – Lemešová, M. – Smetanová, D. 2012. Kultúra škôl a výchovných zariadení (School culture and culture of residential care facilities). UK: Bratislava, 2012. 214 s. ISBN 978­‑80­‑223­‑2962­‑0.
  • Lukšík, I. – Zápotočná, O. 2010. Kultúra školy a občianska participácia (School culture and civic participation). In Jana Plichtova (ed.) – Občianstvo, participácia a deliberácia na Slovensku: teória a realita. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2010.
  • Popper, M. – Bianchi, G. – Lukšík, I. – Supeková, M. – Ingham, R. 2005. The Social Context of Sexual Health Among Young People in Slovakia: Comparisons with the United Kingdom and the Netherlands. In Sexuality and Gender in Postcommunist Eastern Europe and Russia. New York­‑London­‑Oxford : The Haworth Press, 2005. S. 365–390. ISBN 0­‑7890­‑2293­‑1.
  • Stenner, P. – Bianchi, G. – Popper, M. – Supeková, M. – Lukšík, I. – Pujol, J. 2006. Constructions of Sexual Relationships : A Study of the Views of Young people in Catalunia, England and Slovakia and their Health Implications. Journal of Health Psychology, 11, 5, 2006, s. 669–684.
  • Lukšík, I. – Supeková, M. 2003. Sexualita a rodovosť v sociálnych a výchovných súvislostiach (Sexuality and gender in the social and educational context). Bratislava : Humanitas, 2003. ISBN 80­‑89124­‑01­‑1.
  • Lukšík, I. – Mayer, V. 2004. Sociokultúrne otázky AIDS (Socio­‑cultural issues of HIV/AIDS). Bratislava : Občianske združenie sociálna práca, 2004, ISBN 80­‑89185­‑01­‑0.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.