Katedra Aktivity Študenti Uchádzači Galéria Kontakt

Mgr. Ing. Jana Chmurová, PhD.

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Pozícia: materská dovolenka
  Miestnosť: 615
  Klapka: 569
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Jana Chmurová študovala na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre odbor vedecká výživa ľudí (1999 – 2004). Počas štúdia absolvovala aj doplňujúce pedagogické štúdium. Po skončení štúdia pokračovala v doktorandskom štúdiu na Katedre chémie PdF TU, ktoré ukončila v roku 2009 obhajobou dizertačnej práce s názvom Štúdium determinácie žiakov k školskému stravovaniu. Súbežne študovala na PdF TU učiteľstvo pre základné školy so špecializáciou na chémiu. Od roku 2007 pôsobila ako odborná asistentka na Katedre environmentálneho a bezpečnostného inžinierstva MTF Slovenskej technickej univerzity. Od roku 2010 pracuje na Pedagogickej fakulte TU ako vedeckovýskumný pracovník (2010 – 2011 katedra chémie). Od r. 2012 pôsobí na Katedre školskej pedagogiky PdF TU. V rámci projektu Fibonacci a Pri­‑Sci­‑Net sa venuje výskumne ladenej koncepcii v predprimárnom a primárnom vzdelávaní.

Výber z publikačnej činnosti

  • Chmurová, Jana. 2011. Ovplyvňuje typ školy postoj k stravovaniu. In Biologie, chemie, zeměpis. – Roč. 20, č. 3x (2011), s. 331–335. ISSN 1210­‑3349.
  • Chmurová, Jana – Juricová, Iveta. 2011. Trieda plná malých výskumníkov. In Dobrá škola. – Roč. 3, č. 3 (2011), s. 13. ISSN 1338­‑0338.
  • Chmurová, Jana – Juricová, Iveta. 2011. Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania (IBSE) v praxi. Medzinárodná vedecká elektronická konferencia pre doktorandov, vedeckých pracovníkov a mladých vysokoškolských učiteľov. ISBN 978­‑80­‑555­‑0482­‑7.
  • Chmurová, Jana – Held Ľubomír. 2011. „Invisible“ factors of school catering. In Řehulka, Evžen (ed.). School and Health 21 Education and Healthcare, 1. vyd. Brno : Masaryk University, 2011. S. 193–201. ISBN 978­‑80­‑210­‑5721­‑0.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.