Katedra Aktivity Študenti Uchádzači Galéria Kontakt

Mgr. Iveta Juricová, PhD.

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Miestnosť: 615
  Klapka: 569
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Iveta Juricová absolvovala štúdium učiteľstva pre prvý stupeň ZŠ s rozšírením o anglický jazyk na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave (2007), kde následne aj obhájila dizertačnú prácu na tému Schopnosti vedeckej práce u detí mladšieho školského veku (2010). Po ukončení štúdia pôsobila na Katedre chémie TU ako vedeckovýskumná pracovníčka. Od januára 2012 pracuje na Katedre školskej pedagogiky, kde sa prioritne zameriava na vývoj výskumne ladenej koncepcie v slovenských podmienkach, najmä v rámci medzinárodných projektov Fibonacci a Pri­‑Sci­‑Net.

Výber z publikačnej činnosti

  • Juricová, I.: Smerovanie primárneho prírodovedného vzdelávania. In Biologie, chemie, zeměpis. Roč. 20, 2011, č. 3, s. 336–339, ISSN 1210­‑3349.
  • Held, Ľ.; Žoldošová, K.; Juricová, I.; Orolínová, M.; Kotuľáková, K.: Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania : (IBSE v slovenskom kontexte). Bratislava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2011. 138 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑486­‑0.
  • Žoldošová, K.; Matejovičová, I. Finding out How the Elementary School Children Manipulate with Empirical Material and how they Process the Obtained Information. In International Electronic Journal of Elementary Education, vol. 2, issue 3, p. 327–348. ISSN 1307­‑9298.
  • Matejovičová, I. Schopnosť vedecky pracovať ako zložka prírodovednej gramotnosti. In Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Trnava : Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, 2009. S. 46–62. ISSN 978­‑80­‑8082­‑324­‑5.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.