Katedra Aktivity Študenti Uchádzači Galéria Kontakt

doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD.

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Pozícia: študijná po­rad­ky­ňa a gestorka magis­ter­ských študijných programov
  Miestnosť: 615
  Klapka: 569
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Konzultačné hodiny: piatok 11:15 – 12:45
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: ikonaVUPCH
  Zuzana Petrová, doc., PhDr., PhD. absolvovala magisterské štúdium učiteľstva pre 1. stupeň ZŠ na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave (2001), kde pokračovala doktorandským štúdiom v odbore pedagogika a získala akademicko­‑vedecký titul PhD. (2005). Na Pedagogickej fakulte TU v Trnave neskôr absolvovala rigorózne konanie v odbore predškolská pedagogika (2007) a habilitačné konanie v odbore pedagogika (2015). Krátko pôsobila ako učiteľka na 1. stupni ZŠ a ako odborná asistentka na katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Od roku 2006 pôsobí na Pedagogickej fakulte TU v Trnave, v súčasnosti na funkčnom mieste „docent“. Odborne sa venuje otázkam pedagogických implikácií kultúrno­‑historickej teórie L. S. Vygotského (špecificky otázkam učenia v zóne najbližšieho vývinu a rozvoja kognitívnych funkcií detí predškolského a mladšieho školského veku), úlohe jazyka v učení a rozvoju počiatočnej jazykovej gramotnosti detí. Od roku 2014 je zapojená do projektových aktivít COST IS1401 Strengthening Europeans’ capabilities by establishing the European literacy network a COST IS1404 Evolution of reading in the age of digitisation (E‑READ), v ktorých sa zaoberá vplyvom IKT na vývin počiatočnej gramotnosti detí.

Výber z publikačnej činnosti

  • On the relevancy of using Vygotsky’s theoretical framework to legitimize dialogic teaching/learning / Zuzana Petrová. In Journal of Pedagogy = Pedagogický časopis. ISSN 1338­‑1563. Vol. 4, no. 2(2013), p. 237–252.
  • Vygotského koncepty a tézy v počiatočnom rozvíjaní jazykovej gramotnosti / Zuzana Petrová. In Pedagogika : časopis pro pedagogické vědy. ISSN 0031­‑3815. Roč. 12, č. 1–2 (2012), s. 22–33.
  • Humanism and autonomy in the neoliberal reform of teacher training / Ondrej Kaščák, Branislav Pupala, Zuzana Petrová. In Education, Knowledge & Economy. ISSN 1749­‑6896. Vol. 5, no. 1–2 (2011), p. 71–88.
  • Interiorizačné a participačné aspekty pedagogickej komunikácie v prístupoch inšpirovaných Vygotského teóriou = Aspects of interiorization and Participation in Educational Communication in Approaches Inspired by Vygotsky’s Theory / Zuzana Petrová. In Studia Paedagogica. ISSN 1803­‑7437. Roč. 16, č. 1 (2011), s. 161–174.
  • Vygotského škola v pedagogike / Zuzana Petrová. – 1. vyd. – Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2008. – 150 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑196­‑8.
  • K súčasným pedagogickým diskusiám o zóne najbližšieho vývinu / Zuzana Petrová, Branislav Pupala. In Pedagogika : časopis pro pedagogické vědy. ISSN 0031­‑3815. Roč. 58, č. 2 (2008), s. 117–130.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.