Katedra Aktivity Študenti Uchádzači Galéria Kontakt

PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA – Bc.

Študijný program Predškolská a elementárna pedagogika pre bakalársky stupeň vysokoškolského vzdelávania reprezentuje charakteristiku absolventa a stanovený obsah študijného odboru 1.1.5 zo sústavy študijných odborov. Je štruktúrovaný tak, aby jeho absolvent bol na jednej strane pripravený pôsobiť ako učiteľ v inštitúciách predškolskej výchovy a vzdelávania a vychovávateľ v zariadeniach voľnočasových aktivít detí mladšieho školského veku, na druhej strane bol pripravený na nadväzujúce magisterské štúdium v študijných programoch príslušného študijného odboru. Štruktúra jednotiek študijného programu korešponduje s vymedzenými obsahovými prvkami opisu obsahu študijného odboru 1.1.5. Absolventovi študijného programu sa udeľuje akademický titul bakalár. Absolvent bakalárskeho štúdia môže v rámci študijného odboru Predškolská a elementárna pedagogika pokračovať v magisterských študijných programoch tohto odboru, a to v programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie alebo v programe predškolská pedagogika.

PREDŠKOLSKÁ INKLUZÍVNA PEDAGOGIKA – Bc.

Študijný program bakalárskeho štúdia Inkluzívnej predškolskej pedagogiky je koncipovaný tak, aby jeho absolvent bol na jednej strane pripravený pôsobiť ako učiteľ v inštitúciách predškolskej výchovy a súčasne bol spôsobilý spolupodieľať sa na individualizovanom vzdelávaní a výchove detí so špecifickými vzdelávacími potrebami integrovanými v príslušnom predškolskom zariadení v spolupráci so špeciálnym pedagógom, logopédom, liečebným pedagógom a ďalšími odborníkmi. Absolvent bakalárskeho štúdia môže v rámci študijného odboru Predškolská a elementárna pedagogika pokračovať v magisterskom študijnom programe Predškolskej pedagogiky, alebo sa uchádzať o magisterské štúdium špeciálnej pedagogiky na príslušných vysokých školách.

Štruktúra jednotiek študijného programu korešponduje s obsahovými prvkami akreditovaného študijného programu bakalárskeho štúdia Predškolskej a elementárnej pedagogiky, v rozsahu a skladbe väčšiny povinných a povinno-voliteľných predmetov zameraných na výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku, pri absencii odborovo-didaktických predmetov určených pre uchádzačov o magisterské štúdium učiteľstva pre primárne vzdelávanie.

Komplexnejší odborný profil dotvára oblasť špeciálnopedagogických disciplín. Je reprezentovaný skladbou základných predmetov a pomocných disciplín, so zameraním na komplexné ponímanie pedagogických a psychologických otázok inkluzívneho vzdelávania a výchovy minorít.

Aplikovaná orientácia na inkluzívne vzdelávanie je zabezpečená širšou ponukou v bloku samostatných povinne voliteľných predmetov zameraných na jednotlivé typy postihnutí v rozsahu, ktorý predpokladá možnosť sociálnej inklúzie v rôznych formách integrovaného vzdelávania, doplnená o ponuku v bloku špeciálno-výchovných predmetov.