Katedra Aktivity Študenti Uchádzači Galéria Kontakt

UČITEĽSTVO PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE – Mgr.

Magisterský študijný program Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie reprezentuje charakteristiku absolventa a stanovený obsah študijného odboru 1.1.5 zo sústavy študijných odborov (predškolská a elementárna pedagogika). Je štruktúrovaný tak, aby jeho absolvent bol pripravený pôsobiť predovšetkým ako učiteľ primárneho vzdelávania (na 1. stupni ZŠ) a zároveň ako pracovník v sektore vzdelávania ľudí s kultúrnym hendikepom. Štruktúra jednotiek študijného programu korešponduje s vymedzenými obsahovými prvkami opisu obsahu študijného odboru 1.1.5. Absolventovi študijného programu sa udeľuje akademický titul magister. Absolvent študijného programu môže po splnení predpísaných podmienok pokračovať v doktorandskom štúdiu študijného odboru Predškolská a elementárna pedagogika.

PREDŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA – Mgr.

Magisterský študijný program Predškolská pedagogika vychádza z charakteristiky absolventa a opisu študijného odboru 1.1.5 zo sústavy študijných odborov. Študijný program je zameraný na prípravu absolventa, ktorý je spôsobilý realizovať nielen vysokokvalifikovanú priamu pedagogickú činnosť v materských školách, ale je aj spôsobilý organizačne a metodicky viesť inštitúcie predškolskej výchovy a vzdelávania, podieľať sa na tvorbe projektových dokumentov pre realizáciu predškolského vzdelávania a v príslušnej oblasti zabezpečovať pedagogickú prípravu učiteľov materských škôl nižšieho kvalifikačného stupňa. Absolventovi študijného programu sa udeľuje akademický titul magister. Absolvent tohto študijného programu môže po splnení predpísaných podmienok pokračovať v doktorandskom štúdiu v odbore Predškolská a elementárna pedagogika.