Katedra Aktivity Študenti Uchádzači Galéria Kontakt

Školská pedagogika

Školská pedagogika je stabilnou a relevantnou súčasťou vedeckého myslenia v oblasti pedagogiky, ktorá na rôznych úrovniach všeobecnosti pokrýva celú širokú problematiku školského vzdelávania bez ohraničovania konkrétnymi vzdelávacími stupňami, ako ich vymedzujú diferencované štruktúry školských systémov. Študijný program Školskej pedagogiky je koncepčne vystavaný na vedeckom poznaní týkajúceho sa školy, školských systémov, didaktického myslenia a výskumu tak, že relevantne pokrýva celú sieť poznatkov reprezentujúcich špecifickú oblasť súčasného poznania o škole, školskom vzdelávaní, jej externých kontextov a vnútorných aktivít.

Študijný program je koncipovaný tak, aby produkoval absolventov, ktorí budú pripravení pre vedeckú prácu v oblasti školskej pedagogiky a disponujú metodologickými zručnosťami, ktoré im umožnia školu a školské vzdelávanie vnímať ako relevantný priestor pedagogického poznávania s relevantným predmetom interdisciplinárneho výskumu. Súčasne budú absolventi schopní sa na rozličných pozíciách podieľať metodicky, vývojovo a koncepčne na zlepšovaní činnosti škôl realizujúcich vzdelávanie na jeho rozličných stupňoch, najmä však v rámci tzv. regionálneho školstva. Štúdium im poskytne dostatočne teoreticky fundované poznanie školy v mnohodisciplinárnom pohľade, aby dôkladne chápali školu a školské vzdelávanie prostredníctvom filozofických, sociologických, psychologických, politických i samotných pedagogických pojmov a náhľadov. Získajú dostatočný základ tak pre kritické čítanie školsko-politického rozhodovania, ako aj pre rozhodovania na úrovni aplikácie školskej politiky i didaktického výskumu v konkrétnej činnosti škôl, najmä na poli tvorby a vyhodnocovania pedagogickej práce školy ako celku.

Štúdium školskej pedagogiky v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania umožní profilovať absolventov, ktorí sa môžu etablovať ako vedecko-výskumní pracovníci v rezorte školstva a vysokoškolskí pedagógovia najmä pre prípravu učiteľov, no súčasne aj ako dobre pripravení odborníci pre samotnú školskú prax, ktorá si už v krátkej dobe vyžiada vysokošpecializovanú kvalifikáciu potrebnú pre prípravu kvalitných školských vzdelávacích programov, vlastných a diferencovaných vzdelávacích projektov, ktorých význam pre rozvoj školského systému podčiarkuje súčasná školská politika. Študijný program treba súčasne vnímať ako súčasť systému kariérneho rozvoja učiteľov a pedagogických zamestnancov, kde sa za najvyšší kvalifikačný a odborný profil považujú práve spôsobilosti, na ktorých formovanie je v oblasti školského vzdelávania zameraný práve tento študijný program školskej pedagogiky. Absolventi študijného programu školskej pedagogiky tak môžu vo významnej miere prispieť k teoretickému rozvoju školskej pedagogiky ako disciplíny pedagogického myslenia, rovnako však môžu napomôcť školskej praxi tak, že dokážu korektne uplatniť požiadavky školskej politiky do rozvojového diania konkrétnych škôl či školských regiónov.

Študijný program bol akreditovaný ako spoločný program Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky (teraz Katedry školskej pedagogiky) Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity a Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV.