Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 12. 4. 2018, pred štyrmi rokmi, aktualizované: 13. 4. 2018, pred štyrmi rokmi

obrázok

Pedagogická fakulta TU v Trnave informuje študentov o možnosti absolvovať v rámci programu Erasmus+ štúdium v zahraničí. Študenti majú možnosť absolvovať štúdium na jednej z partnerských univerzít, ich zoznam je zverejnený na stránke:

https://www.​truni.​sk/​mobilita­‑studentov otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Kritériá výberu:

 • uchádzač musí byť občanom SR alebo musí mať v krajine trvalé bydlisko, alebo mu musí byť priznané, že je bez štátnej príslušnosti alebo má štatút utečenca;
 • uchádzač je študentom denného alebo externého štúdia na Pedagogickej fakulte TU v Trnave a v akademickom roku 2017/2018 musí mať ukončený prvý ročník svojho vysokoškolského štúdia;
 • pri výbere je posudzovaný uchádzačov študijný priemer;
 • pri výbere sú posudzované uchádzačove jazykové spôsobilosti študovať svoj odbor v cudzom jazyku;
 • pri výbere je posudzovaná aktivita uchádzača v rámci jeho štúdia na PdF TU v Trnave.

Viac informácií o programe nájdete na stránkach: 
https://www.​truni.​sk/​mobilita­‑studentov otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Pravidlá mobility v rámci programu Erasmus+:

 • mobilitu môže absolvovať študent ktoréhokoľvek stupňa VŠ vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.);
 • každý študent môže študovať v zahraničí prostredníctvom mobility Erasmus+ od 3 do 12 mesiacov;
 • každý študent môže absolvovať mobilitu v maximálnom rozsahu 12 mesiacov pre špecifický stupeň VŠ vzdelávania.

Odporúčanie pre uchádzačov: Pred výberovým konaním si preštudujte webovú stránku partnerskej univerzity, na ktorej by ste chceli zahraničný študijný pobyt realizovať. Porovnajte si najmä ponúkané predmety partnerskej univerzity a svoj výber univerzity zvažujte na základe informačných listov ponúkaných predmetov; sledujte obsahovú zhodu s predmetmi , ktoré sú predpísané odporúčaným študijným plánom na našej fakulte.

Absolvuj stáž v zahraničí v akad. roku 2017/2018 
a 2018/2019 získaj nenahraditeľné skúsenosti!

PdF TU v Trnave informuje študentov o možnosti absolvovať v rámci programu 
Erasmus+ stáž v zahraničí v akad. roku 2017/2018 a 2018/2019.

Kritériá výberu:

 • sú zhodné s kritériami výberu pre študijný pobyt v rámci Erasmus+ programu.

Viac informácií o programe nájdete na stránkach: https://www.​truni.​sk/​mobilita­‑studentov otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Pravidlá mobility v rámci programu Erasmus+:

 • stáž môže absolvovať študent ktoréhokoľvek stupňa VŠ vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.) ako aj čerstvý absolvent (do 1 roka od ukončenia štúdia);
 • každý študent môže absolvovať mobilitu prostredníctvom programu Erasmus+ v trvaní od 3 do 12 mesiacov;
 • každý študent môže absolvovať mobilitu v maximálnom rozsahu 12 mesiacov pre špecifický stupeň VŠ vzdelávania.

Odporúčanie pre uchádzačov: Pred výberovým konaním si preštudujte webovú stránku partnerskej organizácie, na ktorej by ste chceli zahraničnú stáž realizovať a pripravte si stručný projekt k obsahu stáže. Stáže sú zamerané najmä na získavanie pracovnej a výskumnej skúsenosti a mali by byť plánované v súlade s aktuálne prebiehajúcim alebo práve ukončeným štúdiom na domovskej vzdelávacej inštitúcii.

Prihlášky sú k dispozícii na internetovej stránke fakulty v aktualitách, v časti o výberovom konaní Erasmus+ na č. dv. 523 u p. Jakubovskej. Spolu s prihláškami je potrebné odovzdať aj vyplnené tlačivo Údaje o študentovi, ktoré je dostupné tamtiež.

Prihlášky je možné odovzdať do 27. 4. 2018 do 15.30 hod.

2. poschodie č. dv. 523, pani Jakubovská

Výberové konanie prebehne v máji 2018. 
Pozvánka s presným časom Vám bude zaslaná e‑mailom.


Kritériá hodnotenia uchádzačov o štúdium v zahraničí 
v rámci programu Erasmus+ a bodová škála

 1. Študijný priemer
         1,00 – 1,29 ………… 5 bodov
  1,30 – 1,59 ………… 4 body
  1,60 – 1,89 ………… 3 body
  1,90 – 2,09 ………… 2 body
  2,10 – 2,59 ………… 1 bod
 1. Jazykové znalosti
         0 – 5 bodov
 1. Osobný pohovor a hodnotenie motivácie (informovanosť o štúdiu na vybranej fakulte, konkrétna predstava o výbere predmetov, informovanosť o programe Erasmus+, kvalita motivačného listu
         0 – 5 bodov
 1. Mimoškolské aktivity (akademické a študijné ocenenia, účasť na riešení projektov domácich a zahraničných (ŠVOČ), členstvo v Buddy systéme, alebo ESN)
         0 – 5 bodov